Molemo nelibhantji lemlingo
Home | Written stories | Multilingual stories | Molemo nelibhantji lemlingo

Written stories

Molemo nelibhantji lemlingo

Author

Ibhalwe nguSiphiliselwe Makhanya

Illustrator

Imidvwebo yentiwe ngu-Geoff Walton

Belishubisa umnkantja kungukusekuseni. Molemo wafaka tandla takhe tangena shi etikhikhini telibhuluko lakhe lesikolwa futsi welula emahlombe akhe njengoba bekemele kwewela umgwaco erobhothini. Bekagcoke tikipa letimbili ngephansi kwelishethi lakhe lesikolwa lelimhlophe, kodvwa bekasolo eva emakhata.

“Brrrrrrr,” kusho Molemo, ashaya lunyawo lwakhe phansi njengoba emele lelirobhothi kutsi lishintje. “Ngifisa shengatsi Gogo bekanemali leyenele kuze angitsengele libhantji.”

Ngekushesha lendvodza lencane leluhlata nayivela kulelirobhothi, Molemo wacala kwewela lomgwaco. Kodvwa kungaleso sikhatsi lapho eva kumemeta ngemuva kwakhe. Nakagucuka abuka, wabona indvodza ibambene nalomunye gogo yetama kumemuka sikhwama sakhe.

“Ngelekeleleni! Ngelekeleleni!” kumemeta logogo.

Molemo akemanga kuze acabange – wagijima kuze ayosita logogo futsi wakhahlela lendvodza esihlakaleni kakhulu. Lendvodza yakhala iva buhlungu futsi yasiyekela lesikhwama salogogo. Yase iyachuta ngekushesha yahamba.

“Ncesi, Gogo, ukulimatile?” kubuta Molemo, asita logogo kutsi asukume. Abewile ngalesikhatsi lesigebengu siyekela lesikhwama sakhe. “Bambelela emahlombe ami,” kusho Molemo.

Logogo abechachatela futsi abebukeka shengatsi ufuna kukhala. “Ngiyabonga, ngiyabonga,” kusho logogo. “Angati kutsi bantfu bangenwe yini kulamalanga.”

Nasekasukumile logogo futsi, Molemo watsatsa tintfo takhe wamniketa. “Lokungenani solo sinabo bantfu labanemusa njengawe,” asho amamatseka.

 

                                                       

Entsambama ngalelo langa, Molemo wewela umgwaco erobhothini lelifanako endleleni yakhe lebuyela ekhaya. Wamangala nakabona logogo ammele lapho. Wamamatseka nakambona. “Ndvodzana! Nginalokutsite kwakho!” washo lawo mavi njengoba aniketa Molemo liphasela leligocwe kahle. “Ulivule nawufika ekhaya.”

Molemo wativa ahlazekile. Watsi, “asikho sidzingo sekunginika lokutsite…”

“Yitsatse,” kusho logogo, amngena emlonyeni. “Lena yintfo loyidzingako. Ngesikhatsi ngihlangana nawe, ngatile kutsi itakulungela kahle.” Wabhambatsa Molemo emhlane wase umbamba ehlombe. “Nangabe lingasakweneli, uliphe lomunye umntfwana lonemusa njengawe.” Ngemuva kwaloko wasuka wahamba.

Ngesikhatsi Molemo efika ekhaya, wavula leliphasela. Ngekhatsi kulo bekunelibhantji lelimtfubi. Belinetikhikhi ngephadle futsi litsandzeka, linephethini lenhle ngekhatsi. Belilihle. Kodvwa njengoba aliphakamisa wacaphela kutsi lincane.

Molemo wadvumala. “Angeke lingenele!” acabanga. Kodvwa ngoba bekulibhantji lelihle, wetama kuligcoka.

Kungaleso sikhatsi lapho kwenteka khona intfo leyammangalisa – umkhono walelibhantji wangesekudla wabonakala ukhula uba mudze njengoba afaka umkhono wakhe kuwo. Wakhula wakhula wadzimate waba yisayizi lelingana nemkhono wakhe. Molemo akakukholwanga lakubona. Angeke kwenteke loku! Molemo wancuma kufaka lona lomunye umkhono wakhe kulomkhono wangesencele walelibhantji. Ngendlela lefanako, wabonakala ukhula kuze wenele umkhono wakhe.

 

                                     

 

Lelibhantji lalimenela kahle Molemo. Waphuma waya ngephandle kuze atibone kutsi ubukeka kanjani efasitelweni. Wema atibambe lukhalo ngemuva kwaloko wafaka tandla takhe etikhikhini talelibhantji. Bekabukeka amuhle!

Ngaleso sikhatsi, sisi wakhe lomdzala, Nina, wachamuka ekhoneni. Bekabonakala adziniwe. Molemo wamphatsela sikhwama sakhe wase uyamlandzela ungena naye endlini. “Unjani? Uyalifuna litiya?” abuta.

Nina wahlala phansi etafuleni lasekhishini. “Ngiyaphila, kudzinwa nje,” washo njalo, etama kumamatseka. “Kumatima kufuna umsebenti. Ngingalijabulela litiya, ngiyabonga.”

Kubonakala shengatsi njalo Nina bekafuna umsebenti. Loku kwamenta waphatseka kabi Molemo. Bekasebente kamatima kuze acedze sikolwa, futsi bekati kutsi bekumphatsa kabi kutsi solo akawutfoli umsebenti ngemuva kweminyaka lemitsatfu awufuna.

Molemo watsi: “Ngiyetsemba kutsi utawutfola masinyane, Nina. Usebenta ngekutimisela futsi uyachubeka wetama.”

Walayida sitofu sapharafini kuze abilise emanti ekumentela litiya. “Ngifisa shengatsi Nina angatfola umsebenti lokahle,” acabanga. Wabeka ligedlela esitofini wakhipha inkomishi wafaka kuyo likhambi lelitiya.

Molemo wafaka tandla takhe etikhikhini talelibhantji njengoba emele kutsi emanti abile. Kulapho eva liphepha ekhatsi ekhoneni lelikhikhi langesekudla. Wamangala. Molemo watibuta kutsi belivele lilapho yini ngaphambilini nekutsi nguye nje lobekangalicapheli.

Ngekucophelela, walikhipha leliphepha esikhikhini sakhe. Bekuliphephandzaba leligocwe kahle lelinesikhangiso lesitsi: UMSEBENTI UYATFOLAKALA. Kufuneka bantfu labanamatekuletjeni!

Molemo wamamatseka. Kwabonakala shengatsi umndeni wakhe utawuba nenhlanhla lenhle futsi loko kubangelwe ngulesipho salogogo.

 

[Get story active!] Yenta indzaba ibe nemdlandla!

Kuke kwenteka watfola litfuba lekusita umuntfu lomdzala? Kwentekani? Wativa njani ngemuva kwekumsita?
Dvweba sitfombe sakho usita umuntfu lotsite. Ekugcineni kwemdvwebo wakho, bhala umusho lochaza loko lokwentekako kulesitfombe.
Ngusiphi sipho lesihle loke wasitfola elungwini lemndeni? Kungani usitsandza kangaka? Dvweba sitfombe salesipho.