Ukukhamba

Written stories

Ukukhamba

Author

Itlolwe nguZaheera Jina Asvat

Illustrator

Iinthombe nguJulie Smith-Belton

Listen to the story here

Ngihlezi eduze nogogo phasi etjanini. Sibukele isibungu sitjhuguluka siba liviyaviyani. Ugogo uthi lokhu litjhugulukopilo.

“Itjhugulukopilo” ligama elikhulu kulwazimagama lami. “Bukela, Yusuf,” kuhleba uGogo. Ikhukhuni lapho isibungu sizifihla

khona iyaphadlheka ivuleke kancanikancani, ngentokanatokana, bekufike lapho iviyaviyani elinokubovu nokunzima liphuma

khona. Iviyaviyani liyaphumula, lomise amaphiko walo, bese liphaphe likhambe.  Ugogo uthi zoke iindalwa zemvelo

ziyabelethwa, zikhule, bese ziyakhamba. Neenyoni zenza njalo nazo. Ebusika zifudukela eendaweni ezifuthumeleko.

Nokatsu osarhemere oyinyariya olala ekasini yethu yehlabathi naye ukhambile. Ngiyazibuza bonyana ngizokukhula ngibe yini.

Nami ngizokukhamba? Kodwana angifuni. Ngezinye iinkathi umma uthi kufanele sithuthele kenye indlu lapho kuneenkolo

ezingcono khona. Lokho kuyangidanisa. Besisolo sihlala noGogo. Nangabe siyafuduka, ingadi etja kungenzeka ingabi nomlingo

njenga le. Ngizakuba ngedwa kwaphela. Ngiyesaba. 6 “Qala, Yusuf!” kurhuwelela uGogo. Okusiqalileko ebodeni, ngukatsu

wombala osarhemere. Weqela phasi bese uya ekasini lehlabathi. Uzisonga ehlabathi. Ukatsu wethu oyinyariya ubuyile ekhaya.

Ngithethe isiqunto sokobana kulungile nangikhambako nami. Ngizakuhlala ngibuyela ekhaya engadini kaGogo yomlingo.

 

Ithabo leNal’ibali 

Izinto esingakhuluma ngazo

U-Yusuf uhlala nommakhe kuhlanganise nogogo. Wena uhlala nobani? Cabanga ngamatjhuguluko lawo obe nawo epilweni yakho. Wazizwa njani ngamatjhuguluko la lokha nakenzekako? Njenganje uzizwa njani ngawo?

Ukubonakala

Qalisisa kuhle isithombe emakhasini amabili wokuthoma wendatjana. Ungakghona ukuthola: * iinyoni ezintathu * isibungu * iinswebu ezimbili * ikhathaphila *iviyaviyani?  

Ukufunda 

Le yindatjana ekhuluma ngetjhuguluko. Inga-kghani uyakghona ukuthola amatjhuguluko ahlukeneko endatjaneni abonwa ngu-Yusuf namkha lawo awacabangako?

Ukutlola 

Yenza ikondlo yephazeli emalungana netjhuguluko. Thoma omunye nomunye umuda wekondlwakho ngeledere elibuya egameni elithi “itjhuguluko”.

Ubukghwari

Yenza iviyaviyani. Bhinca iphepha libe yihafu. Penda enye ihafu ngamacaphazana wepende bese ubhinca iphepha ulivale ukuze imigadangiso yepende ipende godu kwenye ihafu. Vula iphepha. Lokha ipende nayomileko, dweba ijamo leviyaviyani livule amaphiko buvundla ephepheni elipendiweko. Sika ijamo leviyaviyani. Namathisela ingcenye ephakathi yayo ngedlhuerolini yethoyilethi. Faka iimpondo ozenze ngephepha namkha ngamatlibhu wephepha.

Ukwenza

Yenza umdlalo ngomzombe wepilo yeviyaviyani: 1. ikhathaphila ikhamba phezu kwekari bese iyalidla 2. ikhathaphila yenza iimbungu 3. ikhathaphila ngaphakathi kweembungu 4. iimbungu zenza amabharasi ziyavuleka bese kuphuma iviyaviyani 5. iviyaviyani liphapha kiyo yoke indawo.