Ho tsamaya

Written stories

Ho tsamaya

Author

E ngotswe ke Zaheera Jina Asvat

Illustrator

Ditshwantsho ka Julie Smith-Belton

Ke dula pela nkgono wa ka hodima jwang. Re shebelletse popane/katepilara ha e fetoha ho ba serurubele. Nkgono o re sena se

bitswa methamofosisi. “Methamofosisi” ke lentswe le leholo ho tlotlontswe ya ka. “Sheba, Yusuf,” Nkgono a hoeshetsa.

Kerisalisi moo popane/katepilara e patileng e buleha butle, sekotwana ka sekotwana, ho fihlela serurubele se bofubedu le botsho se etswa.

Serurubele se a phomola, se omisa mapheo a sona, mme se fofela hole.  Nkgono o re dibopuwa tsa Tlhaho tsohle di a tswalwa,

di a hola mme di tsamaye. Dinonyana le tsona di etsa jwalo. Di fallela dibakeng tse futhumetseng nakong ya mariha.

Katse e mmala wa kgemere e lahlehileng e neng e robala lehlabatheng la heso e tsamaile le yona. Ke a ipotsa hore ke tlo hola

mme ka be eng. Na le nna ke tla tsamaya? Ha ke batle. Mme o re re hloka ho fallela ntlong e nngwe moo ho nang le dikolo tse

maemo a fetang tse ding. Seo se a ntlhonamisa. Haesale re dula le Nkgono. Ha re ka tsamaya mona, tshimo e ntjha e ka nna ya se

be ya mohlolo. Nka nna ka jewa ke bodutu. Ke a tshaba.  “Sheba, Yusuf!” Nkgono a hoeletsa. Hodima lebota, re shebilwe ke

katse e mmala wa kgemere. E tlolela fatshe mme e tsamaya ho ya lehlabatheng. E fihla e iphutha moo hodima lehlabathe.

Katse ya rona e lahlehileng e se nang monga yona e kgutletse hae lehlabatheng la yona’ after ‘hae. Ho lokile le ha nka tsamaya le

nna. Nka nna ka kgutlela hae tshimong ya Nkgono ya mehlolo.

 

Monate wa Nal’ibali

Mehopolo eo le ka buang ka yona

Yusuf o dula le mme le nkgono ba hae. O dula le mang? Nahana ka diphetoho tseo o bileng le tsona bophelong ba hao. O ikutlwile jwang ka diketsahalo tsee ha di ne di etsahala? O ikutlwa jwang mabapi le tsona hona jwale?

Setshwantsho

Sheba ka hloko setshwantshong se maqepheng a mabedi a qalang a pale. Na o ka fumana: dinonyana tse tharo  dikgo tse pedi Kgofu  kgetla ya seboko  serurubele?

Ho bala

Ena ke pale e mabapi le phetoho. Na o ka fumana diphetoho tsohle tse sa tshwaneng paleng eo Yusuf a e bonang kapa a nahanang ka yona?

Ho ngola

Ngola thothokiso ya diletere e mabapi le phetoho. Qala mola ka mong wa thothokiso ya hao ka letere e tswang ho lentswe lena “phetoho”.

Mosebetsi wa matsoho

Etsa serurubele. Mena pampiri ka halofo. Rothetsa matheba a pente halofong e le nngwe ya leqephe ebe o mena pampiri hore pente e hatise halofo e nngwe. Bula pampiri. Ha pente e omme, taka bokantle ba serurubele se butseng mapheo ho parola pampiri e pentilweng. Seha sheipi ya serurubele. Kgomaretsa karolo ya sona ka tlelu pampiring ya ntlwana. Kenya manakana a entsweng ka pampiri kapa dikotwana tsa pampiri.

Tshebetso

Bapala karolo ya lebidi la bophelo la serurubele: 1. kgofu e tsamayang lekgasing mme e le ja 2. kgofu e etsa kgetla ya seboko 3. kgofu e kahara kgetla ya seboko 4. kgetla ya seboko e a petsoha mme ho tswa serurubele 5. serurubele se fofa hohle.