Go sepela

Written stories

Go sepela

Author

Mongwadi keZaheera Jina Asvat

Illustrator

Diswantšho kaJulie Smith-Belton

Ke dula kgauswi le Koko wa ka mo bjanyeng. Re lebeletše seboko se fetoga serurubele. Koko o re se se bitšwa metamofose.

“Metamofose” ke lentšu le legolo leo. “Bogela, Yusuf,” Koko a mo sebela. Khrisalisi yeo seboko se iphihlilego ka gare ga yona e

palega ka go nanya, seripa ka seripa, go fihlela serurubele sa mmala o mohubedu le o moso se tšwela ka ntle.

Serurubele se ile sa ikhutša, sa omiša maphego a sona. Gomme se ile sa fofa. Koko o re diphedi tša Tlhago ka moka di a tswalwa,

tša gola, gomme tša tloga. Dinonyana le tšona, di dira seo. Ka marega di ya mafelong a borutho. Katse ye e timetšego ya mmala wa

gemere ye e bego e robetše moleteng wa rena wa mohlaba le yona e sepetše. Ke ipotšiša gore ke tla ba mang ge ke gola.

Ke tlo sepela? Ga ke nyake . Mma o re re swanetše go hudugela ntlong ye nngwe fao go nago le dikolo tše di kaone.

Se se a nnyamiša. Ke kgale re dula le Koko. Ge re tloga, go ka direga gore tšhengwana ye mpsha e hloke maselamose.

Nka no ba tee. Ke a boifa. “Lebelela,

Yusuf!” a realo Koko. Mo lebotong, e re lebeletše, ke katse ya mmala wa gemere.

E a fofa gomme ya ya moleteng wa rena wa mohlaba. E iphutha godimo ga mohlaba. Katse ya rena ya go timela ye e bego e

sepetše e boile gae. Le nna ge nka tloga, go tla loka. Ke tla boya gae tšhengwaneng ya maselamose ya Koko.

 

Boipshino bja Nal’ibali

Mehopolo eo le ka buang ka yona

Yusuf o dula le mmagwe le koko wa gagwe. Naa wena o dula le bomang? Nagana ka ga diphetogo tšeo o itemogetšego tšona mo bophelong bja gago. Naa o ikwele bjang ka ga diphetogo tše ge di be di direga? Naa o ikwa bjang ka tšona gabjale?

Go bona

Lebelela seswantšho ka šedi mo matlakaleng a mabedi a mathomo a kanegelo. O ka hwetša:  dinonyana tše tharo digokgo tše pedi  seboko  mokone  serurubele?

Go bala

Kanegelo ye e bolela ka ga phetogo. O ka hwetša diphetogo tše di fapafapanego ka kanegelong tšeo Yusuf a di bonago goba a naganago ka tšona?

Go ngwala

Ngwala sereto sa go nyalelana ka mantšu mabapi le phetogo. Thomiša mothaladi o mongwe le o mongwe wa sereto sa gago ka tlhaka ya go tšwa go lentšu le “phetogo”.

Go dira dilo

Dira serurubele. Mena letlakala ka seripagare. Rothišetša marontho a mmalwa a pente go seripagare se tee sa letlakala gomme o mene pampiri gore pente e gatiše ka seripagareng sa karolo ye nngwe. Bula pampiri. Ge pente e omile, thala sebopego sa serurubele se se nago le diphego tša go bulega go kgabaganya letlakala le le pentilwego. Ripa sebopego sa serurubele. Kgomaretša karolo ya sona ya gare godimo ga thoilete-rolo. Tsenya manakana ao a dirilwego ka pampiri goba ka ditlelipi tša pampiri.

Go bapala terama

Diragatša dikgato tša go gola ga serurubele: 1. seboko seo se thethago ka lehlare se eja lehlare leo 2. seboko seo se dirago mokone 3. seboko seo se lego ka gare ga mokone 4. mokone yo a palegago a bulega gomme gwa tšwelela serurubele 5. serurubele seo se fofafofago le tikologo.