Selo sa go kgethega
Home | Written stories | Multilingual stories | Selo sa go kgethega

Written stories

Selo sa go kgethega

Author

Mongwadi keJacqui Lange

Illustrator

Diswantšho kaJulie Smith-Belton

“Khuu-khuu-khuu, tsenang, bommasebotsana ba ka!”

Mathapama a mangwe le a mangwe, koko wa Jasmien o bitša dikgogo tša gagwe gore di tsene ka gare di ikhutše, gomme a di notlelela go di šireletša diphoofolong tša go swarwa ke tlala.

Gomme mesong ye mengwe le ye mengwe, Jasmien o ntšhetša dikgogo ka ntle gape gomme a kgoboketša mae ao di a beilego. Ke karolo ya letšatši yeo a bego a e rata kudu.

Dikgogo tša Koko di be di le ka dibopego le bogolo bja go fapana, efela Jasmien o be a rata ye nngwe go di feta ka moka. Lady e be e le kgogotshadi ya go ba le maronthwana. E be e na le mafofa a mogaro le mosela wa fene. Ge Jasmien a be a efa dikgogo marathana a dijo, o be a kgonthiša gore Lady e hwetša dijo pele.  

Ka letšatši le lengwe, Lady o ile a nyamela.

Jasmien o nyakile gohle, efela Lady o be a ile.

“Mo gongwe o jelwe ke lenong,” Eddie a realo. “Goba monkgose?”

Jasmien o be a sa nyake go nagana ka se.

 

“Lady, o kgethegile go nna,” Jasmien a realo.

“Ga se wa swanela go rata ye nngwe go feta tše dingwe,”

Koko a mo kgalemela. “Kgogo ye nngwe le ye nngwe e kgethegile ka tsela ya yona.”

Efela Jasmien o be a palelwa ke seo. O be a rata Lady go di feta ka moka.

 

Go fetile dibeke tše tharo tše ditelele Lady a sa bonagale.

Go fihlela mesong yeo Jasmien a ile a ya go ntšhetša dikgogo ka ntle. O ile a kwa modumo wa tšiipi- tšiipi.

E be e le Lady, a latelwa ke matsuane a dikafofa a tshela!

“Khuu-khuu-khuu,” Koko a realo. “Lady wa bohlale, o be o khutile gore o ye go phaphaša mae!”

Bjale Jasmien o na le dikgogo tša go kgethega tše dintši.

Mehopolo eo le ka buang ka yona

Lady e be e kgethegile go Jasmien. Ke eng goba ke mang yo a kgethegilego go wena? O bohlokwa ka tsela efe? Naa o fela o ikwa o ka re o bohlokwa gomme ka dinako tše dingwe go se bjalo? Ke ka lebaka la eng?

Go bona

Lebelela seswantšho ka šedi mo matlakaleng a mabedi a mathomo a kanegelo. Ke tše kae tša dilo tše di latelago tšeo o ka di hwetšago:

  •  dikgogo
  •  mae
  •  diroto
  •  mafasetere
  •  mabati
  •  ditšhemele

Go bala

Dira mošomo wa go nyakana le mantšu! Hwetša le lengwe le le lengwe la mantšu a ka kanegelong gomme o hwetše seo lentšu le lengwe le le lengwe le se hlalošago: hlalefile, leetse, mafofana, swerwe ke tlala, telele, maronthwana.

Go ngwala

Thala seswantšho sa Lady le matswiana a yona a tshela. Efa letswiana le lengwe le le lengwe leina. Ngwala leina le lengwe le le lengwe ka fase ga seswantšho sa letswiana goba kgopela yo mongwe gore a go ngwalele lona.

Go dira dilo

Thala sebopego sa lee godimo ga khatapokisi goba pampiri ye tšhweu, ke moka o ripe seswantšho seo. (Kgopela motho yo mogolo gore a go thuše ge go hlokega.) Kgabiša lee la gago ka go thala dibopego tše di fapafapanego godimo ga lona goba ka go le penta.

Go bapala terama

Ke ditsela tše kae tše o ka bitšago medumo ya mantšu a ka kanegelong, khuukhuu-khuu le tšiipi- tšiipi? O ka a bitša o ka re o kgogo ye e gotšego go iphetša, wa fetša wa a bitša o ekiša letswiana? Bala kanegelo o hlaboša lentšu o bitša mantšu a ka ditsela tše di swanetšanago le ditiragalo ka kanegelong. Goba, kgopela motho yo mongwe gore a go balele kanegelo, gomme o mo šale morago ge a bitša mantšu a a go swanetšana le modumo.