Into ekhethekileko
Home | Written stories | Multilingual stories | Into ekhethekileko

Written stories

Into ekhethekileko

Author

Itlolwe nguJacqui Lange

Illustrator

IIinthombe nguJulie Smith-Belton

“Tjhu-tjhu-tjhu, ngenani mphalaphala zami!”

Qobe ngantambama, ugogo kaJasmien wayebiza iinkukhu zakhe kobana zingene ngehogweni zibekele, bese uzivalela ngaphakathi kobana zivikeleke eenlwaneni ezilambileko.

Begodu qobe ekuseni, uJasmien gade azivulela ziphume bese abuthe amaqanda eziwabekelileko.

Bekusikhathi sakhe selanga asithandako leso.

 

Iinkukhu zikagogo bekungezamabumbeko nobukhulu boke obuhlukileko, kodwana uJasmien bekathanda yinye kwaphela.

ULady kwakuyikukhu emacabhacabhana.

Beyinesidlhogoriya esisongeneko nomsila ophephezelako.

Lokha uJasmien nakapha iinkukhu iintshutshurwana, bekaqinisekisa bonyana uLady uthola ezikhethekileko zezinga eliphambili.

 

Ngelinye ilanga, uLady walahleka.

UJasmien waqala yoke indawo, kodwana uLady gade angekho.

“Mhlamunye idlanga limdlile,” kutjho u-Edie. “Nofana budzobhelani?

UJasmien bekangafuni ukucabanga ngalokho.

 

“Lady, uyintandokazi yami,” uJasmien ukhulumela phasi.

“Awukafaneli ukuba nentandokazi,” kukhalima uGogo.

“Ikukhu enye nenye ikhethekile ngendlela yayo ehlukileko.”

Kodwana uJasmien gade angakghoni, bekathanda uLady khulu.  

 

Iimveke ezintathu ezide zadlula uLady angekho.

Kwabe kwafika isikhathi sikaJasmien sokukhupha iinkukhu ekuseni.

Wezwa itjhada lobutjhwi-tjhwi-tjhwi.

BekunguLady, namadzinyani asithandathu amafukufukwana amlandela!

“Tjhu-tjhu-tjhu,” kwatjho uGogo.

“Uhlakaniphile Lady, ubhace waphandlisela amaqanda wakho!”

Kwanjesi uJasmien unokukhethekileko okunengi. 

 

Izinto esingakhuluma ngazo

Udade bekakhethekile ku-Jasmien. Yini namkha ngubani okhethekileko kuwe? Wena ukhetheke njani? Inga-kghani kwesinye isikhathi uzizwa ukhethekile kodwana kwesinye isikhathi awuzizwa ukhethekile? Kubayini?

Ukubonakala Qalisisa kuhle isithombe emakhasini amabili wokuthoma wendatjana. Kungaki kwalokhu okulandelako ongakuthola:

  •  iinkukhu
  • amaqanda
  • iimantji
  • amafesdere  
  • iminyango
  •  iintjhimela

Ukufunda

Setjha amagama! Thola elinye nelinye lamagama la endatjaneni bese uthola bona elinye nelinye lalamagama lihlathulula ini: ukuhlakanipha, ukutshopheka, amavukuvuku, ede, ukuba namacatjhazana.

Ukutlola

Dweba isithombe sikaDade namadzinyanakhe asithandathu. Nikela elinye nelinye idzinyani ibizo. Tlola elinye nelinye ibizo ngaphasi kwesithombe selinye nelinye idzinyani namkha bawa omunye umuntu akutlolele lona.

Ubukghwari

Dweba ijamo leqanda kwelinye ikhadbhoksi elimhlophe namkha ephepheni, bese uyalisika. (Bawa umuntu omdala akusize nangabe kuyatlhogeka.) Hlobisa iqanda lakho ngokudweba amaphetheni ahlukahlukeneko kilo namkha ulipende.

Ukwenza

Zingaki iindlela ongatjho ngazo amagama wetjhada elithi, tjhwi-tjhwi-tjhwi nelithi tjhutjhu-tjhu endatjaneni? Amagama la ungawatjho njengekukhu edala bese uwatjho njengedzinyani lekukhu? Fundela indatjana phezulu utjho amagama la ngeendlela ezikhambisana nezehlakalo ezisendatjaneni. Namkha, bawa omunye umuntu akufundele indatjana, bese uyangena nasele atjho amatjhada wamagama la.