Intfo letsite lekhetsekile
Home | Written stories | Multilingual stories | Intfo letsite lekhetsekile

Written stories

Intfo letsite lekhetsekile

Author

Ibhalwe nguJacqui Lange

Illustrator

Imidvwebo idvwetjwe nguJulie Smith-Belton

“Kuku-kuku-kuku, ngenani bomuhle bami!”

Onkhe emalanga kusihlwa, gogo waJasmien bekabita tinkhukhu takhe titolala, bese uyativalela kuze atigcine tiphephile kuletilwane letilambile. Bekutsi futsi njalo ekuseni, Jasmien atikhiphele ngaphandle letinkhukhu futsi bese ugcogca emacandza letiwatalele.

Bekuyincenye yakhe yelilanga labeyitsandza kakhulu kwendlula konkhe.

Tinkhukhu taGogo tatibumbeke ngekwehlukana futsi tingalingani ngebukhulu, kodvwa Jasmien bekatsandza yinye kwengca tonkhe. Nkhosatana bekanemacashati.

Bekanesichova lesishwilene nesisila lesivulekile.

Ngesikhatsi Jasmien apha tikhukhu tikhokho, bekenta siciniseko ngaso sonkhe sikhatsi kutsi Nkhosatana utfola kwelikhetselo lekucala. 

Ngalelinye lilanga, Nkhosatana wanyamalala.

Jasmien wafuna yonkhe indzawo, kodvwa Nkhosatana abengekho.

“Mhlawumbe udliwe ngulohheya,”kwasho Eddie. “Noma imbolwane?”

Jasmien akafunanga kucabanga ngaloko.

“Nkhosatana, ungulokhetsekile wami,” Jasmien ahlabelela ngelivi leliphansi.

“Akukafaneli kutsi ube nalotitsandza kakhulu kwendlula letinye,” kwatsetsa Gogo.

“Yonkhe inkhukhu ikhetsekile ngendlela yayo.”

Kodvwa Jasmien abengakhoni kutibamba. Abetsandza Nkhosatana kwendlula tonkhe.  

 

Kwendlula emaviki lamatsatfu lamadze Nkhosatana angekho.

Kwaze kwaba kungalelinye lilanga ekuseni Jasmien ahamba ayovulela tinkhukhu.

Weva umsindvo webutjiyo-tjiyo.

BekunguNkhosatana, anemantjwele lasitfupha laphuphuma boya amlandzela!

“Kuku-kuku-kuku,” kwasho Gogo.

“Nkhosatana Lohlakaniphile, uyabhaca kute uchobosele emacandza akho!”

Manje Jasmien abesanatinyenti letikhetsekile.

Imibono lokungakhulunywa ngayo

Lady bekakhetsikile kuJasmien. Yini noma-ke ngubani lokhetsekile kuwe? Ukhetseke kanjani? Ngalesinye sikhatsi utiva ukhetsekile yini noma cha? Kungani?

Lokubukwako

Bukisisa lesitfombe kulamakhasi ekucala lamabili alendzaba. Kungaki kwaloku lokulandzelako longakutfola:

  •  tinkhukhu
  • emacandza
  • emabhasikidi
  •  emafasitelo
  •  iminyango
  • boshimela

Kufundza

Funa emagama! Tfola ngalinye lalamagama kulendzaba bese futsi utfola nekutsi ngalinye lawo lichaza ini? hlakanipha, shwilana, fukutela, lambile, kudze, macahacabha.

Kubhala

Dvweba sitfombe saLady emantjwele akhe lasitfupha. Nika lintjwele ngalinye ligama. Bhala ligama ngalinye ngaphasi kwesitfombe selintjwele n oma-ke ucele lomunye akubhalele.

Umsebenti wetandla

Dvweba bunjwa lolicandza ekhadibhodini lemhlophe noma ephepheni, bese uyamsika uyamkhipha. (Cela umuntfu lomdzala akusite uma ngabe kunesidzingo.) Hlobisa licandza lakho ngekulidvweba emaphethini lehlukene noma uwapende.

Kulingisa

Tingaki tindlela longasho ngato emagama emisindvo lekulendzaba, kuku-kukukuku, webutjiyo-tjiyo? Ungayisho yini njengenkhukhu lendzala uphindze futsi uyisho njengelintjwele? Fundza lendzaba uphimise usho lamagama ngetindlela letifanele tehlakalo talendzaba. Noma, cela lomunye akufundzele lendzaba, bese-ke uyangena uma sebasho lemisindvo.