Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Motshwaraloapi

Author

Ka Ann Walton

Illustrator

Ditshwantsho ka Rico

Translator

Thanololo ka Lorato Trok

Pula e ne e na mme Josh o ne a dutse mo tafoleng ya kitšhini a dira khaete. O ne a na le dithobanyane tsa legong tse di bofefo tse a neng a di dirisa go dira foreimi ya khaete. Gape o ne a na le pampiri ya dithišu ya mmala wa botala jwa legodimo le bohibidu le botala le bopinki. O ne a khabara khaete yotlhe ka pampiri ya thišu e khibidu.

“Pampiri e ya mmala wa botala jwa legodimo ke sefatlhego sa khaete!” Josh a swetsa. O ne a segolola pampiri ya thišu e e khibidu go dira dipounama tse di itumetseng tse di nyenyang, pampiri e tala ya thišu go dira matlho, le pampiri e pinki ya thišu go dira dikgolokwane tsa marama. Jaanong a dira mogatla o motelele wa khaete ka pampiri ya thišu ya mmala wa botala jwa legodimo, khibidu, botala le bopinki.

“Mogatla wa gago o lebega jaaka diaparo tsa ga Gogo tse di binang mo phefong mo terateng ya diaparo,” Josh a rialo go khaete. Jaanong a bofelela mogala o motelele thata go dikologa tšhupu ya khateboto mme a bofa bokhutlo jwa mogala o mongwe mo foreiming ya khaete, gore e se fofe mo go ene nako e e tlang fa e le mo moweng.

“Leina la gago ke Motshwaraloapi!” Josh a rialo mo khaeteng.

Moso o o latelang, Josh a dula mo setulong sa gagwe sa maotwana kwa ntle fa pele ga mojako wa gagwe le Motshwaraloapi mo godimo ga gagwe. E ne e le letsatsi le le siameng go fofisa khaete. O ne a emetse Hope. O ne a ya go mo kgorometsa mo thoko ga tselana ya maoto ka bonako bo a bo kgonang, gore Motshwaraloapi a kgone go tshwara phefo a fofe. O ne a le kae?

“Ke fano!” ga rialo Hope. “Ke maswabi ke tharinyana. A khaete ya gago e siametse go fofa?”

“Ee, ga ke kgone go leta gore ke ise kwa loaping!” ga rialo Josh.

“A re tsamaye ge!” ga rialo Hope fa a tshwareletse setulo sa maotwana kwa morago thata. A simolola go tsamaya ka bonako, mme a taboga tsela yotlhe mo thoko ga tselana ya maoto. Maoto a ya bumpity-bump, bumpity-bump, a oketsa lobelo fa Hope a taboga. Josh a tlogela bontlhabongwe jwa mogala bo phutologa go tswa mo tšhupung ya khateboto e a neng a e tshwere. Ka ponyo ya leitlho khaete ya fofa! Ya phaphasela mo moweng fela mo godimonyana ga ditlhogo tsa bona.

Josh le Hope ba taboga go feta Neo yo o neng a le mo pele ga tshingwana a tshameka le Bella. O ne a rwele hutse ya pampiri ya legodu la mawatle mme a tshwere tšhaka ya khateboto. Bella o ne a rwele hutshe ya moloi.

“Ga o legodu le le siameng la lewatle!” Bella a rialo, a tshikinya kota ya gagwe ya mejiki.

“Hau! Hau!” Noodle a bogola, fela Neo o ne a sa mo utlwelele kgotsa Bella. Neo o ne a lebeletse Josh le Hope ba tla mo tselaneng ya maoto ka bonako jo bo makatsang. Jaanong Bella a lebala ka motshameko wa bona le ene mme a lebelela Josh le Hope!

“A re ka tla le lona?” Neo a botsa.

“Ee, tlang! Re ya go fofisa Motshwaraloapi!” Josh a rialo fa a feta.

“Tlaa, Bella, a reye!” Neo a rialo.

“Tlaa, Noodle,” Bella a rialo.

“Hau! Hau!” Noodle a bogola.

Ka jalo Hope le Neo le Bella le Noodle ba taboga ka mola o motelele fa morago ga Josh, ba ya bumpity-bump le hau! hau! tsela yotlhe fa thoko ga tselana ya maoto.

Fa ba fitlha kwa lebaleng fa thoko ga matlo mangwe, Josh a tlogela mogala mongwe o montsi mme Motshwaraloapi a fofela kwa godimo kwa moweng. Le kwa godimo. Ya relela ka iketlo mo godimo ga marulelo le ditlhare e aparetswe ke loapi lo lo mmala wa botala jwa legodimo. Josh le Hope le Neo le Bella ba lebelela khaete ba eletsa e kete ba ka bo ba fofa le yone kwa loaping.

“Hau! Hau!” Noodle a bogolela kwa godimo. Gape o ne a lebeletse khaete kwa godimo.

“Neo, a o batla go leka go fofisa khaete?” Josh a botsa.

“Ee ka kopo!” ga rialo Neo, mme a tsaya mogala wa tšhupu ya khateboto mo go Josh. Mme fela go ne go le phefo e bile Motshwaraloapi a goga thata, mme Neo a diga tšhupu ya khateboto. Ya fofela kwa le kwa mo fatshe jaaka selo se se tshelang, sa naga mme ya ntsha mogala o montsi, gore khaete e fofele kwa godimo thata. Ka ponyo ya leitlho e ne e le selo fela se sennye mo loaping.

Noodle a tshwara ka bonako tšhupu ya mogala! O ne a e tshwara ka ditlhaa tsa gagwe mme a e gatelela ka maroo a gagwe gore e se dikologe. Jaanong a tlolela ka maroo a gagwe mo mangoleng a ga Josh mme a mo fa tšhupu. Kwa bofelong, Motshwaraloapi e ne ya kgaotsa go fofela kwa godimo mme ya nna kwa e leng, mogatla wa yona o o phatsimang o supasupa mo loaping kwa tlase ga yone.

“Noodle, o bolokile khaete ya rona!” Josh a rialo. Noodle a tsokotsa mogatla wa gagwe.

“Noodle, o motshwari yo o kwa godimo wa khaete go feta!” ga rialo Hope. Noodle a tsokotsa mogatla wa gagwe.

“Noodle, o ntšwa e e botlhale thata!” Bella a rialo. Noodle a tsokotsa mogatla wa gagwe.

Josh a goga khaete ya gagwe thata fela gore a phuthe mogala o o dikaganyeditseng rolo ya khateboto go fitlhela Motshwaraloapi a nna mo go ene morago ga loeto lwa gagwe lo logolo mo loaping. Hope o ne a retolola setulo sa maoto, mme botlhe ba ya, bumpity-bump le hau! hau! tsela yotlhe go ya gae.

Fa Josh a ya go robala bosigo joo, o ne a gopola monate o a o jeleng le khaete ya gagwe le ka moo e batlileng go mo latlhegela. “Ka lesego ke na le ditsala tsa nnete mo lefatsheng!” a hemela kwa godimo fa a tswala matlho a gagwe.

Nna le boitlhamedi!

* Letla bana ba gago go itirela dikhaete tsa bone. Ba botse dipotso go ba thusa go simolola – sekai: O tlile go dira khaete ya gago go nna ya popego efe? O ka dirisa didiriswa dife go e dira? O ka e kgabisa jang?
* Itumele le bana ba gago ka go butswela dibalune mme lo di fofise. (O se ke wa bofa lefuto mo molomong wa balunu e e butswetsweng.) Lebelela jaaka di fofela gotlhe fa di tswa mowa!
* Mo leinaneng, Neo o rwele hutshe e e dirilweng ka dikuranta. Fa bana ba gago kuranta, selotheipi, dikere le mogala mme o ba gwetlhe go dira selo sengwe ba dirisa didiriswa tse.