Moswaraleratadima | Nal'ibali
Home | Written stories | Multilingual stories | Moswaraleratadima

Written stories

Moswaraleratadima

Author

Ka Ann Walton

Illustrator

Diswantšho ka Rico

Translator

E fetoletšwe ke Mpho Masipa

Pula e be e ena gomme Josh a dutše tafoleng ya ka moraleng a dira khaethe. O be a na le meseto ya bofefo ya kota ye a bego a e diriša go dira foreime ya khaethe. Gape o be a na le dipampiri tša thišu tše ditalalerata le tše hubedu le tše ditalamorogo le tše dipinki. O apešitše khaethe yohle ka pampiri ya thišu ye talalerata.

“Pampiri ye talalerata ye ke sefahlego sa khaethe!” gwa akanya Josh. O ripile pampiri ya thišu ye hubedu go dira dipounama tša go myemyela ka lethabo, pampiri ya thišu ye talamorogo go dira mahlo, le didiko tša pampiri ya thišu ye pinki go dira marama. Gomme a dira mosela wa khaethe o motelele ka pampiri ye talalerata, hubedu le talamorogo le pinki.

“Mosela wa gago o swana le diaparo tša go bina moyeng mothalading wa diaparo wa Koko,” a realo Josh a botša khaethe. Gomme a tata seripa sa lenti se setelele kudu go dikologa tšhupu ya khatepote gomme a e bofelela mafelelo a mangwe a lenti mo foreiming ya khaethe gore e se fofele kgole le yena ge e le moyeng.

“Leina la gago ke Moswaraleratadima!” a realo Josh go khaethe ya gagwe.

Mesong ya go latela, Josh o be a dutše godimo ga setulo sa gagwe sa batho ba go se itekanele ka ntle ga lebati la ka pele a beile Moswaraleratadima seropeng sa gagwe. E be e le letšatši le lebotse la go fofiša khaethe. O be a emetše Hope. O be a tlo mo kgorometša go bapela le pheibemente ka lebelo ka fao a ka kgonago, gore Moswaraleratadima a sware moya a fofe. O be a le kae?

“Ke fa!” a realo Hope. “O ntshwarele ge ke latetšwe. Khaethe ya gago e loketše go fofa?”

“Ee, ke fela pelo ya go e fofišetša leratadimeng!” a realo Josh.

“Areye!” a realo Hope a swere mekgoko ya setulo sa batho ba go se itekanele ka tiišetšo. O ile a thoma go sepediša, ka morago a kitima go bapela le pheibimente. Maotwana a ile a re, kgwehle-kgwehle, kgwehle-kgwehle, a swara lebelo ge Hope a kitima. Josh a tatolla lenti gannyane tšhupung ya khatepote ye a bego a e swere. Gateetee, khaethe ya fofa! E be e fofa moyeng ka godimo ga dihlogo tša bona.

Josh le Hope ba kitima ba feta Neo yo a bego a bapala le Bella ka tšhengwaneng ya gabo ya ka pele. O be a apere mongatse wa lehoduwatle wa kuranta a swere le lerumo la khatepote. Bella o be a apere mongatse wa moloi.

“Ga o lehoduwatle la botse kudu!” a realo Bella, a emiša patla ya gagwe ya maleatlana.

“Hauu! Hauu!” gwa goba Noodle, efela Neo o be a se a mo theeletša goba go theeletša Bella. Neo o be a bogetše Josh le Hope ba etla ka lebelo le legolo go bapela le pheibemente. Gomme Bella le yena a lebala ka moraloko wa bona gomme a bogela Josh le Hope!
[

“Re ka ya le lena?” gwa botšiša Neo.

“Ee, areyeng! Re ya go fofiša Moswaraleratadima!” Josh a realo a feta.

“Etla, Bella, areye!” a realo Neo.

“Etla, Noodle,” a realo Bella.

“Hauu! Hauu!” gwa goba Noodle.

Gomme Hope le Neo le Bella le Noodle ba kitima ba dirile mothaladi o motelele ka morago ga Josh, e le kgwehle-kgwehle le hauu! hauu! tseleng ka moka go bapela le pheibemente.

Ba rile go fihla lepatlelong la kgauswi le dintlo tše digwe, Josh a tlogela karolo ye nngwe ya lenti gomme Moswaraleratadima a fofela godingwana moyeng. Gomme a ya godingwana gape. E fihlile ka go iketla marulelong a dintlo le dintlhoreng tša mehlare e dikologile ke leratadima le letalalerata. Josh le Hope le Neo le Bella ba bogela khaethe ba duma eke nkabe ba fofela le yona leratadimeng.

“Hauu! Hauu!” Noodle a goba a hlaboša lentšu. Le yena o be a lebeletše khaethe kua godimo.

“Neo, o nyaka go leka go fofiša khaethe?” gwa botšiša Josh.

“Ee hle!” a realo Neo, gomme a tšea lenti la tšhupu ya khatepote go Josh. Efela go be go na le moya ka fao Moswaraleratadima a goga ka maatla. Gomme Neo o ile a wiša tšhupu ya khatepote. E ile ya tswinya e dikologa dikologa fase bjalo ka selo sa lešokeng sa go phela gomme ya tatolla lenti kudu, gore khaethe e fofele godimodimo. Gateetee ya ba selo se sennyane leratadimeng.

Noodle o gatile tšhupu ya lenti! O e swere ka meno a e gata ka marofa gore e se dikologe. O ile a fofela godimo gomme marofa a ba dikhurung tša Josh gomme a fa Josh tšhupu. Mafelelong, Moswaraleratadima o ile a emiša go fofa gomme a ema fao a bego a le gona, mosela wa go taga o eya ka mo le ka mo ka tlase ga gagwe leratadimeng.

“Noodle, o phološitše khaethe ya rena!” a realo Josh. Noodle o ile a šikinya mosela.

“Noodle, o moswarakhaethe yo mogolo!” a realo Hope. Noodle o ile a šikinya mosela.

“Noodle, o mpša ya bohlale kudu!” a realo Bella. Noodle o ile a šikinya mosela.

Josh o ile a bofa khaethe ya gagwe. O ile a bofelela lenti rolong ya khatepote ka go le tiišetša go fihlela Moswaraleratadima a iketla seropeng sa gagwe morago ga bohlagahlaga bja gagwe bjo bogolo leratadimeng. Hope o ile a retolla setulo sa batho ba go se itekanele, gomme ya ba kgwehle-kgwehle le hauu! hauu! ba lebile gae.

Josh o rile ge a kaname malaong bošegog bjoo, a nagana ka fao a ipshinnego ka gona le khaethe ya gagwe le ka fao a nyakilego go e loba. “Ka mahlatse, ke na le bagwera ba bakaonekaone lefaseng!” a hemelana ge a tswalela mahlo.

E ba le boitlhamelo!

* E re bana ba gago ba akanyetše dikhaethe tša bona. Ba botšiše dipotšišo go ba thuša go thoma – mohlala: O tlo dira khaethe ya sebopego sefe? O tlo e dira ka didirišwa dife? O ka e kgabiša bjang?
* Ipshine le bana ba gago ka go budulela dipalune gomme le di tlogele di fofe. (O se bofe lehuto paluneng ye e buduletšwego.) Bogelang ka fao e fofelago kua le kua ge moya o etšwa!
* Ka kanegelong, Neo o apere mongatse wa go dirwa ka kuranta. Efa bana ba gago kuranta, selotheipi, dikero le lenti, o ba hlotle go dira selo se sengwe ka didirišwa tšeo.