|
Home | Written stories | Multilingual stories | Shokolethi waJeb

Written stories

Shokolethi waJeb

Author

Ibhalwe nguLesley Beake

Illustrator

Imidvwebo idvwetjwe nguTamsin Hinrichsen

Jeb bekamusha. Bekete bangani. Bekanesitunge. Bekahamba kalusizi, akhahlela litje. Bekaneshokolethi ekhikhini lakhe, kodvwa ayitange isite.

Abesolo ativa alusizi. Bekaneshokolethi, kodvwa bekete bangani.  Jeb wacishe watitsela etikwentfombatanyana.

Beyikhala. “Ng … ngingakusita?” “Cha.” Jeb wacabanga sikhashana. “Ungayitsandza ishokolethi?” Lentfombatanyana yamoyitela.

 

“Ngiyabonga.” Jeb nalentfombatanyana bachubeka bahamba. Bacishe batitsela emphini! Bafana lababili bebalwa.

Jeb wacabanga sikhashana. “Ningayitsandza ishokolethi?”

Labafana bayekela kulwa. “Yebo!” Jeb nalentfombatanyana kanye nalabafana lababili bachubeka bahamba.

Bacishe batitsela kulomunye make anenja.  Lenja yetfuka kakhulu ngesikhatsi ibona Jeb nalentfombatanyana kanye nalabafana lababili labebalwa, yabaleka. Kwatsatsa sikhatsi lesidze kutsi ayibambe. Lomake bekeva kushisa kakhulu futsi atfukutsele. “Ungayitsandza ishokolethi?” Lomake wamoyitela. “Yebo! Ngiyabonga!” Jeb wamnika lucetwana lwakhe lwekugcina lweshokolethi. Wasala ete ishokolethi lengeyakhe. Kodvwa bekanebangani!

Imibono lokungakhulunywa ngayo

Ngesikhatsi Jeb abela labanye emashokholedi akhe, baba bangani bakhe. Nguyiphi lenye indlela yekwenta bangani labasha? Busho kutsini budlelwano kuwe? Yini leyenta bantfu bative banesitunge? Wake wativa unesitunge?

Lokubukwako

Dvweba sitfombe sakho uphetfwe situnge.

Kufundza

Lapha yani ekhasini lemsebenti: Bhala inombolo ebhokisini ngalinye kute ubeke titfombe ngekulandzelana. Tfola itheksthi endzabeni lehambisana nesitfombe ngasinye.

Kubhala

Bhala incwadzi ubhalele umuntfu lowente umehluko emphilweni yakho ngekutsi akwentele umusa.

Umsebenti wetandla

Sebentisa lipuleti leliphepha noma-ke usike ukhiphe indingilizi yelikhadibhodi. Ngakulinye licala dvweba buso lobukhombisa kutsi “ngiphetfwe situnge” bese kutsi ngakuleli lelinye licala, dvweba buso lobukhombisa kutsi “ngijabulile”.

Kulingisa

Sebentisa titfombe letibhalwe kahle tinombolo ucoce kabusha indzaba