Itjhokoledi yakaJeb | Nal'ibali
Home | Written stories | Multilingual stories | Itjhokoledi yakaJeb

Written stories

Itjhokoledi yakaJeb

Author

Itlolwe nguLesley Beake

Illustrator

Iinthombe nguTamsin Hinrischsen

UJeb wabe amutjha. Bekanganabo abangani.

Bekanesizungu.

 

Bekakhamba adanile, ararha ilitje. Bekanetjhokoledi ngesikhwameni sakhe, kodwana akhange isize.

Bekasazizwa adanile. Bekanetjhokoledi, kodwana bekanganabo abangani.

 

 

UJeb wapheze watjhayisa umntazanyana omncani.

Bekalila.

“Hmm … ngingakusiza?”

“Awa.”

UJeb wacabanga isikhatjhana. “Ungayithabela itjhokoledi?”

Umntazanyana wamomotheka. “Ngiyathokoza.”

 

UJeb nomntazanyana bakhambisana. Bapheze bazithela phezu kwepi! Abesana ababili bebalwa.

UJeb wacabanga isikhatjhana. “Ningayithabela itjhokoledi?”

Abesana balisa ukulwa. “Iye!”

 

UJeb nomntazanyana nabesana ababili baragela phambili nekhambo. Bapheze bazithela phezu kukadade okhamba nenja.

Inja yathuka khulu lokha nayibona uJeb nomntazanyana nabesana ababili, yabaleka.

Kwathatha isikhathi ukuyibamba. Udade gade asitjha begodu asilingekile.

 

“Ungayithabela itjhokoledi?”

Udade lo wamomotheka. “Iye! Ngiyathokoza!”

UJeb wamnikela isiquntu sokugcina setjhokoledi. Bekangasenayo itjhokoledi engeyakhe.

Kodwana bekasele anabangani!

Izinto esingakhuluma ngazo

Lokha u-Jeb abelana nabanye ngetjhokolede yakhe, baba bangani bakhe. Ngiyiphi enye indlela ebekangenza ngayo abangani abatjha? Butjho ukuthini ubungani kuwe? Yini eyenza abantu babe nesizungu? Wakhe wazizwa unesizungu?

Ukubonakala

Dweba isithombe sakho uzizwa unesizungu.

Ukufunda

Tjhinga ephepheni lomsebenzi lapha:  Tlola inomboro kwelinye nelinye ibhoksi ukobana uzilandelanise kuhle iinthombe. Thola iamagama endatjaneni ekhambisana nesinye nesinye isithombe.

Ukutlola

Tlolela omunye umuntu owenze umahluko epilweni yakho incwadi yokumthokoza ngokuba nomusa kwakhe kuwe.

Ubukghwari

Sebenzisa ipleyidi lephepha namkha sika ikhadbhoksi libe siyingilizi. Kwelinye ihlangothi dweba ubuso “obuzizwa bunesizungu” bese kuthi kweliye ihlangothi, udwebe ubuso “obuzizwa buthabile”.

Ukwenza

Sebenzisa iinthombe ezinonjorwe kuhle ukobana utjho ngobutjha indatjana.