Morongwa o swana le eng?
Home | Written stories | Multilingual stories | Morongwa o swana le eng?

Written stories

Morongwa o swana le eng?

Author

Njabulo Mokoena

Illustrator

Chantelle le Burgen Thorne

Ka letšatši le lengwe sekolong, Morutiši Jane o ile a ba botša ka barongwa. Sharon o be a thabile kudu ka seo a ithutilego sona moo gateetee ka morago ga sekolo a ilego a botša mmagwe ka dilo ka moka tše dibotse tšeo barongwa ba di dirago.

“Mma, morongwa o swana le eng?” e le Sharon a botšiša mmagwe a dutše a eja dijo tša ka morago ga sekolo.

“Ga ke tsebe ngwana’ka. Morutiši Jane yena o itše morongwa o swana le eng?” gwa botšiša mmagwe.

 

what_does_an_angel_look_like.aw01_lo_res.jpg

“Morutiši o itše re tla tseba morongwa ge re ka mmona,” gwa realo Sharon a hemela fase. Sharon o be a duma ge nkabe Morutiši Jane a ba boditše tlwaa gore morongwa o swana le eng. Seo se be se tla mo thuša go tseba gore o nyakana le sebopiwa sa mohuta mang!

“Na ga o kgolwe Morutiši Jane?” gwa botšiša Mmagwe.

“Ga ke tsebe. Ke no ba ke ipotšiša gore ke tlo tseba morongwa bjang mola ke sa tsebe le gore ke sebopiwa sa mohuta mang,” gwa realo Sharon. Ke moka a fetša dijo tša gagwe gomme a bea sekotlelo sa gagwe le komiki sinking ya ka khitšhing.

“Ke kgopela o tlo nthuša go hlwekiša tafola,” gwa realo Mmagwe. “Lahlela matlakala ao a morogo ka motomong wa morole, o bee le borotho bjoo.”

“Go lokile, Mma,” gwa realo Sharon gomme gateetee a dira seo mmagwe a mmoditšego sona.

Ge tatagwe a boa mošomong bošegong bjoo, Sharon o ile a mo kitimela gomme a mo dumediša. O ile a rwalela tatagwe mokotla wa mošomo. Tatagwe o ile a mo gokarela gomme a myemyela le yena.

“Tate, ke na le potšišo,” gwa realo Sharon le pele tatagwe a ka dula fase.

“Tlaa natšo ngwana’ka, potšišo efe?” e le tatagwe a botšiša a myemyela kudu.

“Tate, morongwa o swana le eng?”

“Eh, barongwa ba lokile, ba botho e bile ba na le lerato,” gwa realo tatagwe.

“Ke a tseba. Morutiši Jane le yena o boletše bjalo. Se ke nyakago go se tseba ke gore barongwa ba swana le eng,” gwa realo Sharon.

Tatagwe a mo lebelela gomme a ja marapo a hlogo ka nakwana. Ke moka a re, “Mafelobekeng ke tla go tšea ka yo go bontšha morongwa.”

Sharon o ile a thaba kudu. “Naa o tseba mo ba lego?” a botšiša tatagwe ka makalo. A goeletša a re, “Mma! Tate o re o tseba mo barongwa ba lego!”

“Ke taba tše dibotse, Sharon. Ke thabišwa ke gore mafelelong o tla hwetša karabo ya potšišo ya gago,” gwa realo Mmagwe. A lebelela tatago Sharon ka sefahlego sa go myemyela kudukudu.

Mesong e latelago ka thekising ya go ya sekolong, Sharon o ile a botša bagwera ba gagwe ka moka gore o yo bona morongwa mafelobekeng. Bagwera ba gagwe ba ile ba myemyela ka botho ka gore ba rata Sharon, eupša ba be ba sa kgolwe se a bego a se bolela.

Ke moka o ile a botša morutiši wa gagwe ka leeto la gagwe la mafelobeke. Morutiši Jane o ile a mmotša gore ge a boa ka Mošupologo, a tle a botše klase ka moka gore o sepetše bjang.

Mesong ya Mokibelo, Sharon o ile a tsoga kapela gomme a dira mešongwana ya ka gae. Ke moka a hlapa, a apara gabotse le go ja dijo tša mesong. Go be go šetše feela gore yena le tatagwe ba wele tsela. E se kgale, ke ge Sharon a nametše koloi ya gabo ka morago gomme ba wela tsela.

“Tate, naa ke kgole?” gwa botšiša Sharon ka lethabo.

“Re a fihla e se kgale,” tatagwe a realo a myemyela. Ba ile ba otlela sebakanyana gomme ba fihla legaeng la go hlokomela batšofadi.

“Re fihlile,” gwa realo tatagwe a ipofolla lepanta la ka koloing.

“Lefelong la go hlokomela batšofadi?” e le Sharon a gakanegile. Barongwa ba be ba dira’ng lefelong la go hlokomela batšofadi?

“Masa a sele,” gwa realo lesogana le ba lebile. “O swanetše go ba o le Sharon. Ke go ngwaletše dilo tše o ka re thušago ka tšona lehono lefelong le.” Lesogana leo la myemyela le Sharon gomme la nea tatagwe pampiri.

Tatago Sharon o bala dilo tšeo. Sa pele, Sharon o ile a thuša Tatagwe go swiela jarata. Ke moka ba phumola ditulo tšeo batšofadi ba dulago go tšona ge ba orela letšatši. Sharon o ile a dira mošomo wa gagwe kapela e le gore tatagwe a yo mmontšha morongwa.

“Ga bjale re yo hlwekiša phapoši ya go jela,” gwa realo Tatagwe. Ba ile ba swiela phapoši yeo le go e pholiša go fihlela dilo ka moka di hlwekile wa go hlweka e bile di phadima!

Mafelelong gwa fihla nako ya matena. Sharon le tatagwe ba ile ba hlapa diatla le mahlo gomme ba ya phapošing ya go jela. Ge ba le moo, Sharon o ile a thuša go solela batšofadi gomme a thabela go dula le bona ka ge ba be ba mmotša dinonwane. Ba ile ba ba ba raloka le dipapadi. Ke moka koko yo mongwe o ile a re go Sharon, “O a tseba wena o morongwa,” gomme a mo gokarela.

“Ke wena mang, wena morongwa yo botsana?” gwa botšiša koko.

“Ke nna Sharon,” gwa realo Sharon a myemyela e bile a akgofela go tatagwe.

“Tate, bokoko ba ba mpitša morongwa. Ba nkgopoditše gore etse lehono o itše o tlo mpontšha morongwa,” gwa realo Sharon.

Tatagwe a myemyela gomme a mo šupetša seiponeng sa kgauswi le bona. “Sharon, morongwa o swana le motho yo o mmonago moo.”

what_does_an_angel_look_like.aw02_lo_res.jpg

Sharon o ile a itebelela moo seiponeng ka nakwana gomme a myemyela. O be a fela pelo ya go boela sekolong ka Mošupologo gore a yo hlalosetša bagwera ba gagwe le morutiši gore o ipshinne ka go dira mošomo o mobotse wa go ba barongwa.

 

 

[Get story active!] Dira gore kanegelo e be le bophelo!

 

  • O nagana gore barongwa ba swana le eng? Terowa seswantšho sa morongwa. Ripa lešelana o dire diaparo, o tšee le wulu goba dithatswana o dire moriri ka tšona.
  • Ngwala sereto sa go re botša seo wena o se naganago ka barongwa.
  • Direla moratiwa wa gago mogopo wa go ngwalwa gore, “Ke nna morongwa wa gago.” Kgopela motho yoo gore a tsenye melaetšana ka mogopong woo, ya go swana le gore Ntirele tee – e lego dilo tše a ka ratago o mo direla tšona. Nako le nako, ntšha molaetšana o tee gomme o direle moratiwa wa gago selo se sebotse seo a se kgopetšego.