Legotlo la Dinagamagaeng le Legotlo la Motsesetoropong
Home | Written stories | Multilingual stories | Legotlo la Dinagamagaeng le Legotlo la Motsesetoropong

Written stories

Legotlo la Dinagamagaeng le Legotlo la Motsesetoropong

Author

Mongwadi keJacqui L’Ange

Illustrator

Diswantšho kaPatrick Latimer

Legotlo la dinagamagaeng le ile la ya toropog go ithekela phere ya digalase tša mahlo ye mpsha. Legotlo la Motsesetoropong le kopane le lona seteišeneng. “Ke a go amogela, motswala,” la realo. “Ke thabela go go bona,” la realo Legotlo la Dinagamagaeng, le ge le sa bone go kaalo. Le lebeletše godimo, efela leratadima le letalalerata le be le iphihlile ka morago ga meago ye mepududu. Legotlo la Dinagamagaeng le ile la apara digalase tša lona. “Mehlare ka moka ga yona e kae?” la botšiša.

“Ke mang yo a hlokago mehlare?” la realo Legotlo la Motsesetoropong. “Meagotelele ke ye metelele kudu!” Legotlo la Dinagamagaeng le ile la gohlola. “Ke nyaka go ya gae.” “Ga go se se diregago dinagamagaeng,” Legotlo la Motsesetoropong la realo. “Ga o bolaye ke bodutu?” Legotlo la dinagamagaeng le ile la sega. “Etla o bone ka bowena!”

Selo sa mathomo sa go lemogwa ke Legotlo la Motsesetoropong e bile go homola. Legotlo la Dinagamagaeng le be le dula botlase bja mohlare wa go phatlalala, ka tlase ga leratadima le letalalerata le lephara. “Theeletša,” la realo. Le kwele šwabašwaba le zzzz le kgorr-kgorr-kgorr. “Dinonyana di abelana dithetlwa le rena,” la realo Legotlo la Dinagamagaeng.

“Gomme dinose di abelana ka mamapo. Bophelo bo bose!” Go ile gwa tšwelela sebopiwa sa nkgokolo sa go phadima, se kgokološa bolo ka maoto a morago. “Dikgobaboloko di dira gore dilo di dule di hlwekile.” “Katse ya nageng yona e dira eng?” “E ja rena,” la realo Legotlo la Dinagamagaeng. “Kitima!” 6 Seo se be se lekane go Legotlo la Motsesetoropong.

“Nka upša ke efoge sephethephethe e sego katse ya nageng ya go tšhoša!” Legotlo la motsemagaeng o ile a dula legaeng la gagwe la magaeng, mo a bego a ipshina ka khutšo le go homola. Ka di nako nyana o be a fela a kitimela motsesetoropong go yo dira se le sela. Efela ge a eya gona o be dira bonnete bja gore Legotlo la Motsesetoropong o gona go mo šireletša.

Legotlo la Motsesetoropong o boetše foleteng ya gagwe ya ka toropong. Ge go eba le lešata, le go yena, o be a eya go dula le motswala wa gagwe ka maikhutšo. Go bonala okare re rata mafelo a re a tsebago kudu, O rata eng ka ga lefelo le o dulago go lona?

 

Boipshino bja Nal’ibali

Mehopolo eo le ka buang ka yona

Naa o na le batswala? Naa ba dula kae? O ka kgetha go dula dinagamagaeng goba toropong? Ke ka lebaka la eng? Naa maemo a bophelo mo dinagamagaeng le ditoropong a fapafapana bjang?

Go bona

O dula kae? Thala seswantšho sa ntlo ya gago le tikologo ya lefelo leo.

Go bala

Lebelela seswantšho sa dinagamagaeng ka šedi. Bala sengwalwa mo matlakaleng a gape gomme o hwetše e tee ya phoofolo ye nngwe le ye nngwe le dilo tše di lego seswantšhong.

Go ngwala

Naa legae la geno ke lefelo la gago la mmamoratwa? Goba e ka ba e le lefelong le lengwe? Ngwala lenaneo la mabaka a go kgetha lefelo la gago la mmamoratwa.

Go dira dilo

Šomiša khatapokisi ya bogolo bja magareng go dira ngwakwana wa legotlo. Šomiša mapokisana (a bjalo ka mapokisana a mankgware), dikhurumelo tša mabotlelo le didirišwa tše dingwe tše di šomišwago leboelela go dira fenišara ya go lekanela ngwakwana wa legotlo. O ka kgabiša fenišara ka dikgapetlana tša mašela goba pampiri ya mebalabala. Sa mafelelo, šomiša letsopa la sebjalebjale goba letsopa go bopa magotlo a mangwe a go dula ka ngwakwaneng.

Go bapala terama

Anega kanegelo gape o šomiša bakgathatema ba gago e sego Legotlo la Dinagamagaeng le Legotlo la Motsesetoropong.