IKhondlo lemaPlasini neKhondlo leDorobheni
Home | Written stories | Multilingual stories | IKhondlo lemaPlasini neKhondlo leDorobheni

Written stories

IKhondlo lemaPlasini neKhondlo leDorobheni

Author

Itlolwe nguJacqui L’Ange

Illustrator

Iinthombe nguPatrick Latimer

IKhondlo lemaPlasini lize edorobheni ukuthola amarhalasi amatjha. IKhondlo leDorobheni lalihlangabeza esitetjhini. “Wemukelekile, mzala,” watjho njalo. “Kumnandi ukukubona,” kwatjho iKhondlo lemaPlasini, nanyana gade angaboni kuhle.

Waqala phezulu, kodwana umkayi gade ubhace ngemuva kwemakhiwo etshetlha. IKhondlo lemaPlasini lafaka amarhalasi walo. “Iyephi imithi yoke?” labuza. “Ngubani odinga imithi?’ kwatjho iKhondlo leDorobheni? “Imakhiwo mide khulu!”

IKhondlo lemaPlasini lakhohlela. “Ngifuna ukubuyela ekhaya.” “Akunanto eyenzekako emaplasini,” kwatjho iKhondlo leDorobheni. “Awukholwa sizungu?” IKhondlo lemaPlasini lahleka. “Yiza uzozibonela!”

Lezwa ubukghwathakghwatha, ukububula nokukarakarabha. “Iinyoni zabelana nathi amabheri,” kwatjho iKhondlo lemaPlasini. “Iinyosi zabelana ngeliju. Ipilo imnandi!” Kwavela isidalwa eziphazimako esirondo, sigeda ibholo phambi kwaso ngemilenzana yaso ejikako. “Ikubabulongwe ihlwengisa izinto.” “IPaka yona yenzani?” “Iyasidla,” kwatjho iKhondlo lemaPlasini.

“Baleka!” Into yokuthoma iKhondlo leDorobheni elayiyelelako kuthula. IKhondlo lemaPlasini lalihlala ngaphasi komuthi omkhulu, ngaphasi komkayi ohlaza nobanzi. “Lalela nje kwaphela,” kwatjho lona. 6 Lokho kwabe kwanele kuKhondlo leDorobheni. “Kungcono ngiphephane neenthuthi kunokuqalana nabokatsu bommango abasabekako!”

IKhondlo lemaPlasini lazihlalela eplasini lekhabo, lapha labe lithabela ukuthula. Labe liya edorobheni ngakanye nalinokuthileko ekufanele likwenze. Kodwa ngasosoke isikhathi naliyako labe lenza isiqiniseko sokobana iKhondlo leDorobheni liba khona ukulivikela. IKhondlo leDorobheni labuyela ekamurweni lalo edorobheni.

Lokha nakuba netjhada khulu nakilo, labe likhamba liyokuhlala nomzala walo ukuyokuphumula. Kubonakala kwangathi sithanda iindawo esizazi ngcono. Khuyini okuthandako mayelana nalapho uhlala khona?

 

Ithabo leNal’ibali

Izinto esingakhuluma ngazo

Inga-kghani unabo abomzala? Bahlala kuphi? Ungakhetha ukuhlala emakhaya namkha edorobheni? Kubayini? Ubujamo bokuhlala buhluka njani emakhaya nemadorobheni? 

Ukubonakala

Uhlala kuphi? Dweba isithombe sekhaya lakho kuhlanganise namacabazi.

Ukufunda

Qalisisa kuhle isithombe ezisemaphandleni. Funda godu iamagama emakhasini la bese uthola esinye nesinye isilwana kuhlanganise nezinto ezisesithombeni.

Ukutlola

Inga-kghani ikhaya lakho liyindawo yakho oyithanda khulu? Namkha ukwenye indawo? Tlola irhelo leenzathu ezenza ukhethe indawo oyithandako.

Ubukghwari

Sebenzisa ibhoksi elikhudlwana ukwenza indlu yekhondlwana. Sebenzisa amabhoksi amancani (afana neengoma zomlilo), iimvalo zamabhodlelo kuhlanganise nezinye iinsetjenziswa ezingenziwa ngobutjha ukwenza ifenitjhara engalingana ngendlini yekhondlwana. Ungahlobisa ifenitjhara ngamaratha wamatjhila namkha iphepha elikhalariweko. Kokugcina, sebenzisa iderhe yokudlala namkha ibumba ukwenza ikhondlo elizakuhlala ngendlini.

Ukwenza

Buyelela ucoce indatjana usebenzise abalingisi bakho esikhundleni seKhondlo lemaPlasini neKhondlo leDorobheni.