Koke ngomsebenzi welanga
Home | Written stories | Multilingual stories | Koke ngomsebenzi welanga

Written stories

Koke ngomsebenzi welanga

Author

Itlolwe nguBandile Sikwane

Illustrator

Iinthombe nguElizabeth Sparg

UHank iNtsele eHle wabe ampheki okhamba phambili ehlathini.

Ukuzimisela kwakhe ukuthola iinthako ezikhamba phambili kwamenza wahluka.

Iresiphi yanamhlanje gade ilula, kodwana isidlo sasikhethekile.

Wabe asilungiselela uWendy iSavukazana. Intwanyana yabantu yaphuka umlenze lokha nayibalekela iimpisi ezilambileko.

Iresiphi beyifuna iinthako ekungasilula ukuzithola.

UHank wabhudabhudana nehlwathi wayihlula.

Izakwenza inyama emnandi yesitjulo.

Abofezela ababulalako batjengisa ukungathabi kwabo ngaye lokha nakemba ikhaya labo afuna amadumbe.

Etjhu! Etjhu! Etjhu!

 

Irabi lamluma lokha nakabuthelela amabheri namatamati wommango.

Itjhefu yerabi iyinto eyingozi. Kwathatha uHank ama-iri amanengi kobana akghone ukuyithintitha.

Wakghodlhelela ukulunywa ziinyosi ezilikhulu nakathaka inektha neliju lesiselo. 

Kungasikade, wafika ekhoneni leSavukazana Avenue noBaobab Street.

 

Abangani laba bazitenda ngesitjulo, basela inektha lokha nabahleka iinkunzi zeenrhwarhwa ezidinekileko zikgokgozela aboqoqomela abanetjhada.

“Lokhu kukudla kwakho okumnandi khulu,” kwatjho uWendy, ilimu lakhe likhotha umlomo lifuna iinsalela ebusweni bakhe. “Ngicabanga bonyana kube msebenzi omkhulu ukukulungisa.”

“Akusinjalo,” kwaphendula uHank lula. “Koke kube msebenzi welanga, ngiqinisile.

Wena lindela kwaphela inyama yerabi ethontisa amathe engiyibekele kusasa!”