Idayari KaJabu

Written stories

Idayari KaJabu

Author

NguJane Semu

Illustrator

Imidwebo nguMagriet Brink noLeo Daly

Listen to the story here

UJabu bekamsana othanda ukwazi izinto. Bekahlala emzini omncani ose-Eastern Cape nogogwakhe, ubamkhulwakhe, abokghari, abomalume nabomzawakhe abanengi. Nanyana kanengi uJabu bekathanda ukudlala nabomzala nabangani bakhe, into ebekayithanda khulu kukhamba aye ehlathini eliseduze nekhabo ayokufunda ngezinto.

Bezizinengi izinto angazenza ehlathini. Bekangabukela iinyoni, bekangafuna iminenke namka bekangabukela imihlwa nayakha iinthubi.

Qobe langa uJabu bekaba nelanga elimnandi ehlathini kodwana bekezwa ubuhlungu ngebanga lokuthi akakghoni ukucocela ababelethi bakhe ngezinto azibonileko.

Ababelethi bakaJabu bahlala eMossel Bay eWestern Cape. Bebamfowunela qobe veke kodwana uJabu akakghoni ukukhuluma nabo isikhathi eside ngombana woke umuntu ufuna ukukhuluma nabo.

“Nginikela ifowuni. Kunento engifuna ukuyibuza ukghari,” kutjho omunye umzawakhe.

“Kunento eqakathekileko engifuna ukuyitjela uyihlo,” kurhuwelela umalume.

Njengombana asalindele ithuba lakhe, ingqondo kaJabu beyigijima, ucabanga ngazo zoke izinto ezithabisako azibone ehlathini afuna ukuzicocela ababelethi bakhe. “Ngifuna ukubacocela ngenyoni ekulu leya engiyibone ibamba ikhondlo lemmangweni. Awa! Ngizobatjela ngomnenke engiwubone ekuseni udla amakari. Awa! Ngizobatjela ngomuhlwa loya ongene ngebhurugwini lami. Awa! …” bekalokhu acabanga.

Nasele kufika ithuba lakhe lokukhuluma nababelethi bakhe, sekunezinto ezinengi uJabu afuna ukukhuluma ngazo, lokho bekwenza bona avele akghadze efowunini angazi bona angabatjela yiphi indatjana.

Kwathi ngenye iveke utitjherakhe, uMrs Nako, watjela abafundi ngencwadi ehle okuthiwa yidayari.

“Idayari yincwadi enamakhasi amanengi ongatlolela kiwo,” kutjho uMrs Nako atjela abafundi. “Iqakathekile ngombana ikhasi linye, ngelelanga linye emnyakeni kusukela ngoJanabari kufikela ngoDisemba. Ungayisebenzisela ukutlola izinto eziqakathekileko ezenzeke elangenelo. Ungenza namatshwayo wamalanga athileko, njengelanga lakho lamabeletho ukwenzela bona ukhumbule izinto ozozenza mhlokho.”

Kwamthabisa kwamambala lokho uJabu!

“Nasi into engiyitlhogako!” Ucabanga ngethabo. “Ngitlhoga idayari bona ngitlole zoke izinto engizifumene ehlathini. Lokho kuzokwenza bona ngikghone ukuhlala phasi ngikhethe ukuthi ngikuphi engizokucocela ababelethi bami nabafowunako esikhathini esizako!”

Kwathi nakuphuma isikolo uJabu wagijimela kuMrs Nako wambuza bona akanayo na idayari angamupha yona nanyana kungaba ngeyakade.

Ngetjhudu, uMrs Nako bekeze namadayari amancani ukwenzela bona awaphe abafundi nabawatlhogako. UJabu wathaba kwamambala. “Ngiyathokoza, Mrs Nako. Awazi bona lokhu kuqakatheke kangangani kimi!” Utjho amomotheka.

Idayari yakhe etja beyiyincani kamnandi, beyikghona ukungena ngesikhwameni sakhe, yeke bekakghona ukukhamba nayo nanyana kukuphi. Beyihlaza ngombala inentanjana phakathi. UMrs Nako uthe intanjana le angayisebenzisela ukutshwaya ikhasi afuna ukulivula.

“Gogo, qala idayarami etja!” UJabu urhuwelela aseyegeni njengombana afika ekhaya abuya esikolweni. Bekathabe kangangobana akhange abone ukuthi kunedaka phambi kwakhe. Wangena kilo waduleka phasi! Woke umuntu wafa ziinhleko – ngitjho naye uJabu wathoma ukuzihleka.

Wena, Jabu,” kutjho uGogo, “ngakutjela bona ungarhabi khulu nawuthabileko. Qala nje sele uzele idaka! Kodwana ngetjhudu idayarakho etja ayikathambi.”

“Iye, Gogo,” uJabu utjho asikima. “Kodwana le yindaba yokuthoma engizoyitlola edayarinami!”

Kwathi ngemva kobana uJabu ahlambile bewaphumula ngemva kokudla kwantambama, wahlala eduze noGogo wathoma ukutlola.

Ngemva kwamalangana, uJabu bekathabile ngombana besele atlole izinto ezinengi azifumene ehlathini edayarinakhe. Wafaka intambo endabeni ehlathulula indlela awela ngayo edakeni.

“Ngiyayithanda indaba le Gogo,” kutjho uJabu. “Indaba le ingikhumbuza ilanga engafumana ngalo idayarami. Nekghono lami lokutlola liyathuthuka Gogo, ngombana ngitlola ngamalanga!”

“Yinto ehle leyo Jabu,” kutjho uGogo amomotheka. “Khamba uyokuthatha idayarakho ngombana ababelethi bakho bazokufowuna kungasikade.”

UJabu ukhipha idayarakhe ngesikhwameni. Uthabile ngombana ekugcineni sekayazi bona uzobacocela ngani ababelethi bakhe nakufika ithuba lakhe lokukhuluma ngefowuni!
 

 

Yenza indaba le ibemnandi!

  • Dweba isithombe sencenye le yendatjana: Lokha uJabu nasele ahlambile begodu aphumulile ngemva kokudla kwantambama, ahlezi eduze noGogo athoma ukutlola.
  • Fumana iinlwana ezine ezisendabeni le uJabu azibonako.
  • Yenza idayari ye-apula eyi-3D ekhasini le-4. Tlola ngento yinye ethabisako eyenzeke kuwe namhlanjesi.