UTumi neemfiso ezintathu
Home | Written stories | Multilingual stories | UTumi neemfiso ezintathu

Written stories

UTumi neemfiso ezintathu

Author

Itlolwe nguMabel Mnensa

Illustrator

Iinthombe nguJulie Smith-Belton

Listen to the story here

UBaba uvalelisa uTumi. “Uziphathe kuhle namhlanje. Nanyana ungenza ini, ungalingi ungene ngelawini lami.

Ungakhulumi noPhathu iPolipoli.” 4 5 “Lotjha,” kutjho uTumi. UPhathu, iPolipoli akatjho litho. Khuyini lokhu okungehogweni

kaPhathu? Yifengwana enethuli! UTumi uyayisula bese uyayivuthela. “Lotjha, wena onamandla,” kutjho uPhathu, iPolipoli,

“Iimfiso zakho ezintathu zimyalo kimi.” Amathumbu kaTumi abuhlungu. Udle amaswidi amanengi. “Tumi! Angikghoni ukungena,

umnyango awuvuleki.” UBaba ufikile. “Ukhe wakhuluma noPhathu iPolipoli, Tumi?” UTumi uyesaba. PHUF! PHUF! “Ngifisa ...

woke amaswidi la akhambe.” “Ngifisa ... ukuba namaswidi woke wephasinapha.” 6 7 “Ngifisa ... “Tumi!” UBaba uhlola

ngefesdere. Ubona ilwandle nje kwaphela. “Wenzeni?” UPhathu, iPolipoli uyahleka. “UTumi ufise bonyana ube neengidi

zamaranda uzokwazi ukuba nendlu ekulu bese abe nelawu lakhe.” Nokho akhenge atjho bonyana kuphi!” UBaba akakathabi.

“Awulaleli. Uganga njengaye. Kuhlala kusetjenziswa iqhinga kupolipoli lo.” PHUF! Lokha nakalele embhedenakhe ngobusuku

lobo, uTumi uyacabanga, “Isifiso sami sokugcina kufanele sibe sihle khulu.”

 

Ithabo leNal’ibali 

Izinto esingakhuluma ngazo

Ngiziphi iimfiso ezintathu ozabe uzenzile? Ucabanga bona ngisiphi isifundo okungenzeka uTumi usifundile ngemuva kwesifiso sakhe sesithathu? Yini iimfiso? Sizibumba njani namkha sizenza njani iimfiso? Yini namkha ngubani osinikela iimfiso zethu?

Ukubonakala

Dweba isithombe seemfiso ezintathu ozazibawa kuPhathu.

Ukufunda

Qalisisa kuhle amagama nesithombe esisekhasini lokugcina.  Besiyini isifiso sakaTumi sesithathu?  Sebenzisa isithombe ukwenza imininingwana yalokho uPhathu acabange ukukunikela uTumi.  Ucabanga bona uTumi kungenzeka uzizwe njani lokha nakaqala ngaphandle kwefesdere?  Ucabanga bona yini elandelako ayenzileko?

Ukutlola

Dweba isithombe sakaTumi noPhathu ngebhamuza yomcabango malungana nomunye nomunye wabo. Ebhamuzeni yomcabango kaTumi tlola isifiso sakhe sesithathu, usithome ngalamagama: Ngifisa … Ebhamuzeni yomcabango kaPhathu, tlola lokho akunikele uTumi, uthome ngalamagama: Ngicabanga bona ngizakunikela uTumi …

Ubukghwari

Sebenzisa ikhadbhoksi lerolo yethoyilethi namkha irolo yethawula lephepha ngepende namakhokhi, idlhu, amasiba, ithitjhu ekhalariweko namkha iphepha elitjhwabeneko ukobana uzenzele ubhobhorhayakho onomlingo. Nikela ubhobhorhayakho ibizo.

Ukwenza

Buyelela utjho indatjanakho wena ube mlingisi oqakathekileko. Okhunye godu, jamiselela iimfiso zakaTumi ngeemfiso okungezakho ezintathu.