Tumi netifiso letitsatfu
Home | Written stories | Multilingual stories | Tumi netifiso letitsatfu

Written stories

Tumi netifiso letitsatfu

Author

Ibhalwe nguMabel Mnensa

Illustrator

Imidvwebo idvwetjwe nguJulie Smith-Belton

Babe uvalelisa Tumi. “Utiphatse kahle namuhla. Ungangeni ekamelweni lami. Ungamkhulumisi Phathu Hohhoko noma-ke

Pherothi.” “Sawubona,” kusho Tumi. Phathu Hhoko akasho lutfo. Yini loku lokulapha ehhokweni laPhathu? Yimfengwane

legcwele tintfuli! Tumi uyayesula iyahloba futsi uyayishaya. “Sawubona, wena lonemandla.” “Tifiso takho letintsatfu

tingumyalo wami.” Tumi ubulawa sisu. Udle emaswidi lamanyenti kakhulu. “Tumi! Angikhoni kungena, lomnyango

awuvuleki.”

Babe sewubuyile. “Umkhulumisile Phathu Hhoko, Tumi?” Tumi wetfukile. PHUUFU! PHUUFU! “Ngifisa ...

Kutsi onkhe lamaswidi angesuka aye khashane.” “Ngifisa ... Kutsi benginawo onkhe emaswidi lakhona lapha emhlabeni.”

“Ngifisa ... “Tumi!” Babe ubuka ngaphandle efasitelweni. Konkhe lakubonako lwandle. “Wente ini?” Phathu Hhoko uyahleka.

“Tumi abefisa kutsi ngabe unetigidzi temaRandi khona utoba nendlu lenkhulu khona atekuba nelikamelo lekulala lakhe yedvwa.

“Kodvwa akasho kutsi kuphi ...” Babe akajabuli. “Awulaleli. Awuva. Uwuva ufana naye-nje. Njalo-nje kubanebucili

ngalohhoko.” PHUUFU! Alele embhedzeni wakhe ngalobo busuku, Tumi uyacabanga, “Sifiso sami sekugcina sifanele kutsi sibe

sihle.”

 

Kwekutijabulisa kwakaNal’ibali

Imibono lokungakhulunywa ngayo

Ngutiphi tifiso letintsatfu longatenta? Ngusiphi sifundvo locabanga kutsi Tumi usifundzile ngemuva kwesifiso sakhe sesitsatfu? Yini tifiso? Sitakha noma sitenta kanjani tifiso? Yini noma-ke ngubani loniketa tifiso tetfu?

Lokubukwako

Dvweba sitfombe setifiso letintsatfu lotawuticela kuPhathu

Kufundza

Bukisisa lamagama netitfombe letisekhasini lekugcina.  Yini tifiso taTumi?  Sebentisa lesitfombe kute utfole imininingwane yaloko Phathu lancume kukunika Tumi.  Ucabanga kutsi Tumi utive anjani ngesikhatsi abuka ngaphandle ngelifasitelo? Ucabanga kutsi yini layentile ngemuva kwaloko?

Kubhala

Dvweba sitfombe saTumi naPhathu lesinelibhamuta lenkhulumo lemcabango langamunye wabo. Ebhamuteni lenkhulumo laTumi bhala sifiso sesitsatfu, ucale ngalamagama: Ngifisa … Ebhamuteni lenkhulumo lemcabango laPhathu, bhala phasi loko lakunike, ucale ngalamagama: Ngicabanga kutsi ngitawunika Tumi …

Umsebenti wetandla

Sebentisa iroli yelikhadibhodi yeliphepha lasemthoyi noma iroli yelithawula leliphepha kanye napendi, emakokisi, iglu, tinsiba, ithishu lenemibala leyehlukene noma liphepha lelishwilene lekutakhela wakho pholi. Nika pholi wakho ligama.

Kulingisa

Phindza futsi ucoce lendzaba wena ube ngumlingisi. Lokunye futsi, esikhundleni setifiso taTumi faka takho letintsatfu.