UMatty nomuthi wama-apula womkarisomraro
Home | Written stories | Multilingual stories | UMatty nomuthi wama-apula womkarisomraro

Written stories

UMatty nomuthi wama-apula womkarisomraro

Author

NgoBradley Paulse

Illustrator

Imidwebo ngoNatalie noTamsin Hinrichsen

Kwakhe kwaba khona umntazana osesemutjha ibizo lakhe nguMatty. Bekahlala eplasini elincani, lapho ihlabathi yakhona beyomile, kubudisi ukutjala kiyo. Kodwana uMatty bekangasimlimi nje ofana nabanye. Ngokuzimisela bekazikhandla elangeni elitjhisa bhe bona atjale imirorho azoyithengisa emakethe enganabususo benyawo eseduze.

Kwathi bona iintjalo zivunwe, begodu zazizinengi khulu, uMatty wapaka ibhaskidakhe, nanguya atjhinga emakethe, imihlathi iqale phezulu ngebanga lethabo.  Wathi, “Uyabona namhlanjesi khona, yoke imirorho le ngizoyithengisa, kwazi bani mhlamunye ngingathola engizozithokoza ngakho.”

 

                                                                          

 

Uyabona, lokho uMatty azozithokoza ngakho bekumlindile emakethe. Bekuma-apula – amakhulu namnandi othi nawuwalumako kwehle amanzi. Ngiwo-ke ebekazozithokoza ngawo kiwo woke umsebenzakhe obudisi.

Ngemva kokudlula lapha kubekwa khona iinthelo, uMatty wahlangana nesilukazi esinobuntu, esinemihlathi ebovu njenga-amapula avuthiweko. Amehlwaso bekakhanya njengombana aqale uMatty oqale iinthelo ezimibalabala.

Umkhumbulo kaMatty bewupharuma njengesirhwarhwa, angazi bona athenge maphi ama-apula njengombana azokubhaga nje. “Ama-apula abovu, ngiwo engingabhaga ngawo ikhekhe,” kwatjho uMatty akhulumela phezulu njengombana adobha ama-apula abovu. “Mhlamunye ama-apula ahlaza, namkha abovu nokutjheli wokubhaga amamafini. Namkha atjheli wokwenza iphayi yama-apula.” Njengombana abiza i-apula ngalinye ngegama, uMatty bekawathatha awafake ebhaskidini.

Isilukazi sahlekela ngaphakathi. Salula isandla sanikela uMatty i-apula legolide. Sathi kuye, “Umuntu othanda ama-apula njengawe nje, kufuze azithokoze ngento ekhethekileko. Thatha nanti i-apula elikhethekileko. Leli lona lizakusolo likulethela ithabo.”

“Ngithokoza kwamambala,” kutjho uMatty athokoza. I-apula legolide belilikhulu begodu lilihle ukudlula amanye ama-apula akhe awabona. Besele arhuluphele ukuya ekhaya ayolizwa bona linjani.

Njengombana ilanga litjhinga ngemva kwemibundu,  uMatty ubuyela eplasini. Wafika wawahlela kuhle woke ama-apula wawahlanza, avuma ingonyana yethabo njengombana asebenza. Bekafuna ukubhaga yoke into ebekacabanga ngayo, kodwana watjhiya i-apula legolide bona kube ngilo alidlako.

UMatty uthe angahlela begodu awahlanze kuhle woke ama-apula, wadobha i-apula legolide. Wathi, “Akhengizithokoze-ke.” Uthe nakathi uyaluma, veliyani ihlokwana e-apuleni.

“Ungangidli!” kwatjho isibungu sirhuwelela.

UMatty walifuthela phasi i-apula ararekile. “Umhlolo obovu!” watjho akhafula.

Isibungu saphuma nge-apuleni sancancabeza. “Ungilibalele ngokungena nge-apuleni lakho, limnandi khulu.”

UMatty khenge azi ukuthi kufuze asilingeke namkha enzeni. Isilukazesa sithe i-apula lizasolo limlethela ithabo, kodwana nje ubangasaqiniseki.

Wagcina sele adosa ummoya uMatty, “Sibungwana ndina, usindile ngoba ngithabile namhlanjesi. Ithi ngilembele i-apuleli ngemva kwendlu khona uzolidla ngokuthula, ungatshwenywa ziinyoni.”

Njengombana uMatty afaka i-apula ngemgodini awembileko, isibungu sathi, “Usale kuhle Matty. Ngiyakuthembisa bona ngizowubhadela umusa ongitjengise wona.” UMatty wasilayelisa wabuyela ekubhageni.

Ngakusasa ekuseni, ilanga naliphumako, uMatty wathi nakavula amehlo wezwa ngomnuko omnandi  angakhenge awuzwe ngaphambilini. Uthe nakarhabela ngaphandle wabamba ongenzasi. Phambi kwamehlwakhe kunomuthi omkhulu wama-apula, iimpande zaso zidisibezwa ma-apula amahle ngendlela engakhenge ibonwe.

 

                                                                      

 

Wagida wazombeleza umuthi, ihleko lakhe lahlangana nokubhina kweenyoni. Wawakha ama-apula, ngalinye ngalinye ararwa mkarisomraro owenzeke ebusuku.

Ngentambama yamhloko, uMatty watjhinga emthini, wathatha amamafini awabhagileko wawabeka emirajinawo. “Ngiyathokoza,” watjho akhulumela phasi. “Isilukazesa besiqinisile nasithi umuthi lo uzasolo ungilethela ithabo!”

 

[Get story active!] Yenza indaba le ibemnandi!

Ngisiphi isithelo osithandako? Dweba isithombe saso. Ngaphasi komdwebo loyo, tlola umutjho othi, “Isithelo engisithandako yi …”. Ungabawa omunye akusize utlole umutjho wakho.
Tlola irhelo lazo zoke izinto ongazenza usebenzisa isithelo osithandako. Kungaba yinto ozoyibhaga namkha ozoyipheka, ijuzi namkha iphudingi emakhaza.
Cabanga ngomnuko, ukunambitheka, isibumbeko nombala we-apula namkha wesinye isithelo. Cabanga ngetjhada elisenzako nawusilumako. Bese utlola ikondlo ngesithelweso.