Matty le mohlare wa maleatlana wa moapola
Home | Written stories | Multilingual stories | Matty le mohlare wa maleatlana wa moapola

Written stories

Matty le mohlare wa maleatlana wa moapola

Author

Ka Bradley Paulse

Illustrator

Diswantšho ka Natalie le Tamsin Hinrichsen

Go kile gwa ba le lekgarebjana leo le bitšwago Matty. O be a dula polaseng e nyenyane, moo mmu o bego o le thata e bile mošomo o le boima. Eupša Matty e be e se molemi wa go tlwaelega. O ile a šoma ka thata letšatšing la go fiša tšhiritšhiri go bjala merogo e lekanego gore a e rekiše mmarakeng wa kgauswi wa go tlala ka batho.

 

Ge merogo ya Matty e butšwitše, gomme a bunne e mentši go feta yeo a ka fanago ka yona, o ile a e tsenya ka paseketeng gomme a ya mmarakeng, sefahlego sa gagwe se tletše ka lethabo. “Lehono ke tlo rekiša merogo ye ka moka gomme mohlomongwe ka kgona go ithekela dilo tše ke di ratago kudu,” gwa realo Matty.

 

                       [              

 

Dilo tše Matty a bego a di rata kudu di be di mo emetše mmarakeng. E be e le diapola – ee, diapola tše dikgolo, tše dibose le tša go rothiša mare. O be a fela pelo ya go kwa tatso ya tšona. O be a tlo iteboga ka tšona ka morago ga go šoma ka thata.

 

Mmarakaneng o mongwe wa go rekišetša dienywa moo, Matty o ile a gahlana le mokgekolo wa go ba le bogwera, wa marama a mahwibitšana go swana le diapola. Mahlo a gagwe a be a benyabenya ge a dutše a lebeletše Matty a kgahlwa ke dienywa tše tša mebalabala.

 

Matty o be a e ya kua le kua ka dikgopolo ge a ipotšiša gore a reke diapola dife tše a ka yago a paka ka tšona. “Diapola tše khwibidu, di dira khekhe e bose kudu,” gwa realo Matty ge a topa apola e khwibidu. “Mohlomongwe e re ke tšee le diapola tša Granny Smith go dira phaye, le diapola tše sego kae tša Honey Crisp go dira dimafini. Nka se dire phošo ya go lebala diapola tše bosebose tša Gauta go dira tisete ya apola ya go fiša.” Ge Matty a dutše a bitša diapola tšeo ka maina, o be a di tsenya ka paseketeng ya gagwe.

 

Mokgekolo yola o ile a segasega. A otlolla letsogo gomme a nea Matty apola ya gauta. “Motho wa go rata diapola go swana le wena, o swanelwa ke selo sa go ikgetha. Swara, tšea apola ye ya moswananoši. E tla dula e go tlišetša lethabo,” gwa realo mokgekolo.

 

“Ke leboga kudu,” gwa realo Matty a leboga. Apola yeo ya gauta e be e le e kgolwanyana gape e le botsana go phala diapola tše a kilego a di bona bophelong bja gagwe. O be a fela pelo ya go fihla gae gore a kwe tatso ya apola yeo.

 

Ge letšatši le le gare le potela ka dithabeng, Matty o ile a boela polaseng ya gagwe. O ile a hlatswa diapola tšeo ka kelohloko le go di bea gabotse, a dira seo a dutše a opelela ka marameng ka lethabo. O be a tlo paka dilo ka moka tše a bego a di nagana, eupša o ile a beela apola yela ya gauta ka thoko gore a tle a e je.

 

Ge Matty a feditše go hlatswa diapola ka moka le go di bea gabotse, o ile a topa apola yela ya go ikgetha ya gauta. “Ye ke iteboga ka yona,” a realo. Eupša ge eka a ka e kgema, gwa tšwelela hlogwana ka lešobaneng la apola yeo.

 

“O se ke wa ntša!” gwa realo seboko.

 

Matty o ile a wišetša apola yeo fase a maketše. “Ke mehlolo ya eng bjale ye?” a realo a sa tshepe.

 

Seboko seo se ile sa tšwela ka ntle, se tomotše mahlo e bile o ka re se kgopela tshwarelo. Ke moka sa re, “O ntshwarele gore ke lomalomile apola ya gago, eupša e bose kudu!”

 

Matty o ile a ipotšiša ge e ba a swanetše go galefa goba aowa. Mokgekolo o be a mmoditše gore apola ye e tlo dula e mo tlišetša lethabo, eupša gabjale Matty o be a ipotšiša dipotšišo ka seo.

 

Mafelelong Matty o ile a buša moya ka bontšhi gomme a re, “Wena sebokwana, leboga gore lehono ke tsogile gabotse. E re ke yo epela apola ya gago mmung ka morago ga ntlo ya ka gore o ipshine ka yona ka khutšo, o sa tshwenywe ke dinonyana.”

 

Ge Matty a tsenya apola yeo ka moleteng wo a o epilego, seboko se ile sa re, “O šale gabotse, Matty. Ke tshepiša gore ke tlo go leboga ka ge o mpontšhitše botho.” Matty o ile a laela seboko gomme a boela go yo paka.

 

Mesong e latelago, ge mahlasedi a mathomo a letšatši a bonala wa methaladi leratadimeng, Matty o ile a kwa monkgo o mobosebose wo a sa kago a o kwa bophelong bja gagwe. O ile a kitimela ka ntle gomme ya be e sa le a ahlama a sa kgolwe mahlo a gagwe. Mo pele ga gagwe go be go metše mohlare o mogologolo wa moapola, gomme makala a wona a tletše ka diapola tše dibotsebotse tšeo a sa kago a di bona.

 

                                       

 

 

Matty o ile a bina go dikologa mohlare woo, sesego sa gagwe se tswakana le sa melodi ya dinonyana. O ile a kga diapola tšeo, ka e tee ka e tee, a kgotsa mohlolo wo o diragetšego ka bošego bjo tee.

 

Bošegong bjoo, Matty o ile a boela mohlareng woo, a bea medung ya wona mafini yeo a sa tšwago go e paka. “Ke a leboga,” a realo ka go sebaseba. “Mokgekolo yola o be a nepile, ka gore ka nnete mohlare wo o tlo dula o ntlišetša lethabo!”

 

Dira gore kanegelo e be le bophelo!

Wena o rata seenywa sefe kudu? Terowa seswantšho sa seenywa seo. Ka tlase ga seswantšho sa gago, ngwala lefoko la gore: “Seenywa se ke se ratago kudu ke …” O ka kgopela motho yo mongwe gore a go thuše go ngwala lefoko leo.
Ngwala maina a dilo ka moka tše o ka di dirago o šomiša seenywa se o se ratago kudu. E ka ba selo se o ka se pakago goba go se apea, seno goba phudding ya go tonya.
Nagana ka monko, tatso, kagego le mmala wa apola goba seenywa le ge e le sefe. Nagana ka modumo wo seo o dirago ge o se kgema. Bjale ngwala sereto ka seenywa seo.