Poloko ya Kwena | Multilingual stories | Nal'ibali
Home | Story Resources | Multilingual stories | Poloko ya Kwena

Poloko ya Kwena

Author

Kai Tuomi

Illustrator

Samantha van Riet

Translator

Mpho Masipa

Diphoofolo ka moka di be di tseba gore Kwena o na le mokgobo o mogolo wa gauta ka ntlong ya gagwe, efela ga go yo nkilego a o bona ka gobane Kwena o be a se na lešoko gape a le yo mobe. O be a ba koba gape a ba loma ka meno a bogale. Letšatši le lengwe la selemo la go fiša, Kgabo o rile a sepela nokeng a bona Kwena a patlame mo letšatšing. Kgabo wa go ba le mahlale kudu, o ile a topa patla a kgotla Kwena ka thoko ga mmele wa gagwe. Kwena ga se a itšhikinya gomme Kgabo a mo kgotla gape.

“O swanetše go ba a hwile,” a realo Kgabo. O ile a kitima a ya go botša diphoofolo tše dingwe. Diphoofolo ka moka di ile tša tla polokong ya Kwena. Di eme go dikologa mmele wa gagwe gomme tša bolela. Di be di nyaka go tseba gore ke mang yo a tla tšeago mokgobo o mogolo wa gauta ya Kwena. Ka moka ba be ba nyaka gauta, efela, go ya ka molao wa lešoka gauta ke ya meloko ya Kwena. Gomme seo e be e le bothata – ga go yo a bego a tseba gore meloko ya Kwena e dula kae. Gomme Khudu wa bohlale a bitša kopana leribeng la noka go sedimošwa ka ga seo. La mathomo gwa emelela dinonyana ka mafofa a mebalabala le mantšu a mabotse, tša bolela. “Re swanetše go ba re le maloko a go phela a mmago rena wa go ratega Kwena,” tša opela mmogo. “Le ge Kwena a be a se botse bjalo ka rena, o be a bea mae a magolo mohlabeng. Re swanelwa ke mokgobo o mogolo wa gauta ya gagwe.” Diphoofolo tše dingwe tša goeletša, “AOWAAA!” gomme dinonyana tša dula fase. “Ke nnete,” a realo Khudu. “Kwena o beile mae a magolo mohlabeng. Go na le yo a nyakago go bolela se sengwe ka se?”

 

Leloko la megaditswana la emelela gomme la šutšetša dinonyana. “Ke ditšhila tšeo,” a realo moetapele wa megaditswana. “Ke tseba megaditswane ye mentši ya go bea mae gape, gomme ga re dinonyana le gatee. Kwena e be e le leloko la moloko wa rena ka lebaka la letlalo la gagwe la dikgepetla. Re swanelwa ke mokgobo o mogolo wa gauta.” Diphoofolo tše dingwe tša goeletša, “AOWAAA!” gomme megaditswana ya dula fase. “Ye le yona ke nnete,” a realo Khudu. “Kwena o be a na le letlalo la dikgepetla. Go na le yo a nyakago go bolela se sengwe ka se?” Gwa kwagala phonkgo go tšwa ka nokeng, gomme gwa rotoga dihlogo tše ditalalerata tše nne ka meetseng. “Ga re na taba le gore o beile mae goba o be a na le letlalo la dikgepetla,” tša realo dihlapi. “Le rena re na le dikgepetla, gomme re be e hlwa re bona Kwena a rutha ka tlase ga meetse letšatši le lengwe le le lengwe. E be e le hlapi, bjalo ka rena. Go a swanelwa ke mokgobo o mogolo wa gauta.”

 

“Aowaowa, ga se nnete seo,” a realo moetapele wa megaditswane. “Mo lebelele mola a patlamego. O na le maoto a mane. Mpontšhe hlapi ya go ba le maoto a mane.” “Efela o be a rutha,” tša realo dihlapi. “Ema!” a realo Tshepe. “Kwena o na le maoto a mane. Bohle lelokong la dikgana ba na le maoto a mane, o swanetše go ba e be e le kgana. Re swanelwa ke mokgobo o mogolo wa gauta.” “Efela ga le beye mae,” gwa opela dinonyana. Hlapi ya rotoga ka nokeng gomme ya šašetša dinonyana ka meetse. Dinonyana tša fofela godimo tša phaphasetša maphego. “Le direlang seo?” gwa botšiša nonyana ye nngwe. “Ge nkabe le le meloko ya Kwena ka nnete, le be le tlo rata meetse,” a realo hlapi. “Ntle le seo, nkile la bona Kwena a fofa?” Gomme ka nakwana diphoofolo tša lešoka ka moka tša lwa magareng ga tšona gomme di hlabile lešata. “Emišang, ka moka ga lena! Emišang!” Khudu a realo, gomme gwa se be le yo a mo theeletšago.

Gateetee Khudu a kwa a kgwathwa legetleng gomme a retologa. Selo sa go šiiša se be se mo lebeletše. Se be se na le mahlo a magolo le meno a bogale kudu. E be e le Kwena! “Ke be ke nagana gore o hwile,” a realo Khudu a thuthumela ka kgapetleng ya gagwe. “Ke be ke robetše,” a realo Kwena ka lentšu la gagwe le legolo. “Efela ke tsošitšwe ke lešata le legolo le.” Khudu o ile a kgopela tshwarelo gomme a felela ka lešokeng. Kwena ya retologela go diphoofolo tše dingwe. “Hei!” a goeletša. Bohle ba ile ba emiša go lwa gomme gwa re kgwatha. Ba ile ba tomolela Kwena mahlo.

 

“Go kaone,” a realo Kwena. “Ka moka ga lena le nyaka gauta ya ka, ga go bjalo? Agaa, sa mathomo, ke tla rata goja dijo tša go lalela le meloko ya ka ya go phela. Ke mang yo a nyakago go šala gomme a ja dijo tša bose?” gwa botšiša Kwena e itatswa melomo. “Meloko ya gago ke dinonyana,” tša realo dihlapi, di rutha ka lebelo. “Aowaowa, ke dikgana,” dinonyana tša realo di fofela godimo ga mehlare. “Di na le maoto a mane.” Efela leloko la dikgana le be le šetše le nyameletše ka lešokeng. “Agaa,” ya realo megaditswane, “go šetše rena fela. Ka kgopelo hle, o se re kwametše, Kwena.” “Ka le kwametša?” a realo Kwena a myemyela. “Goreng nka ja meloko ya ka? Aowa, megaditswane. Areyeng re ye goja dilelalelo.”

Gomme megaditswane ya latela Kwena go ya mokutwaneng wa gagwe fao di jelego khekhe ya marula tša nwa le meetse a sediba a mabose, gomme ya dira metlae le go sega go fihlela go fifala ka ntle. Gomme go tloga letšatšing leo, diphoofolo ka moka di tsebile gore megaditswane ke meloko ya Kwena ya go phela ya nnete, le gore ge a hwile e tlo hwetša mokgobo o mogolo wa gauta wa gagwe.