Phorokgohlo ye nnyane ya go ikgantšha | Nal'ibali
Home | Story Resources | Multilingual stories | Phorokgohlo ye nnyane ya go ikgantšha

Phorokgohlo ye nnyane ya go ikgantšha

Author

ke Nicky Webb

Illustrator

ka Vian Oelofson

Kgalekgale go be go na le phorokgohlo yo a bego a kgantšha mafofa a gagwe a maserolane a mabotse le molomo o moso wa go phadima. O be a dula mahlakanokeng ka thoko ga noka gomme a goeletša yo mongwe le yo mongwe yo a bego a ka mo theeletša, “Ntebelele! Ga se nna yo mobotse? Lebelela mafofa a ka a maserolane a go phadima! Bona gore molomo wa ka o phadima bjang mo letšatšing!’’”

 

Dinonyana tše dingwe le diphoofolo di be di sa rate phorokgohlo. O be a sa ikgantšhe fela, o be a swara diphoofolo tše dingwe gampe.

 

“Hei, Kwena!” a goeletša Phorokgohlo, “O na le meno a go befa kudu. Ke a magolo, a go kgopama gape a maserolane, ebile go na le nama ye nnyane mo gare ga ona! O a šišimiša! Ke a tshepa o duma okare nkabe o na le molomo wa botse go swana le wa ka!”

 

Kwena a sobelela ka meetseng gomme a nagana ka fao go bego go tlo ba botse ge nkabe Phorokgohlo a tantšwe gare ga meno a gagwe!

 

Ge nako ya Phorokgohlo ya go aga sehlaga e fihla, o ile a ikgantšha go swana le matšatši a mangwe. Legatong la go kgetha bjang bjo bonnyane le mahlakanoke le mafofa go swana le dinonyana tše dingwe, o topile diripa tša pampiri ya go phadima le diphuthelo tša go nkga bose tša go benya, a di aga sehlaga. O rile ge a fetša, sehlaga sa gagwe sa bekenya, le go phadima letšatšing. “Hei, ka moka ga lena,” gwa goeletša Phorokgohlo. “Lebelelang sehlaga sa ka! Ga se botse? Bonang gore se phadima bjang letšatšing!”

 

Khudu ye e bego e feta mahlakanokeng e ile ya ema gomme ya lebelela sehlaga sa go makatša sa Phorokgohlo. “Ga o dume ge nkabe o na le legae la go swana le la ka, Khudu?” gwa tswinya Phorokgohlo. “La gago ga le botse ebile le leša bodutu. Bona gore la ka le bekenya bjang.”

 

Khudu o ile a šikinya hlogo, “Ke kgotsofalela kgopa ya ka, Phorokgohlo. E dira gore ke dule ke bolokegile, gomme sa bohlokwa go nna ke sona seo fela.”

 

Morago ga fao, legotlwana la nageng le ile la okamela ka hlogo ya gagwe go tšwa mokgobong wa matlakala a go oma. Seripa sa foile ka sehlageng sa Phorokgohlo se ile sa tanya šedi ya gagwe. “Ijoo, Phorokgohlo, sehlaga sa gago se tagile kudu,” a kwakwaetša.

 

Phorokgohlo o ile a phurulla mafofa. “Ga go bjalo?” a realo ka boikgantšho. “Gase wa lapišwa ke go dula matlakaleng le dikotaneng tše ditsotho, Legotlo? Ntlo ya gago e laetša manyami le go se kgahliše.”

 

“Aowa, Phorokgohlo,” a realo Legotlo. “Ge o lekana le nna, o mo lenaneong la dijo la diphoofolo tše dintši. Ge ke sobelela tlase ka matlakaleng a ka, ga go yo a tla mponago, gomme se se thuša gore ke se jewe. Nka upše ka bolokega go na le go na le gore ke itshole.”

 

“Ke tshepa o no ba o na le mona,” Phorokgohlo a dupa mo moyeng ka molomo wa gagwe.

 

Bjale go be go na le noga ye kgolo ye e bego e robala kgauswi le noka nakong ka moka ya marega. Ge e tsoga, e ikwele e swerwe ke tlala, gomme ya ya go tsoma selo sa bose gore e je. E hweditše khudu ye nnyane e oretše letšatši. Khudu o lebeletše leleme la Noga la go nyedima gatee le mahlo a dipheta gomme a tsenya hlogo ka gare ga kgopa. Noga o ile a phophola Khudu ga mmalwa, efela go be go kwagala eke ke kgopa fela ya bothata, ka fao o ile a tšwela pele go tsoma seo a ka tsenyago meno a gagwe go sona.

 

Ka pejana Noga a bona Legotlo, yo a bego a topa dipeu le dilo tše dingwe tša bose gore a je ka matena. O ile a gagabela go yena, a leka gore a se dire lešata, efela lešata la ka mpeng ya gagwe le ile la mo senyeletša. Legotlo o ile a kitima ka lebelo a sobelela botlase bja mokgobo wa matlakala a gagwe a go oma. O dutše ka setu, a kgonthiša gore ga a dire lešata. Noga o ile a phophola matlakala gannyane, efela mpa ya gagwe e be e lla kudu bjale. O be a swerwe ke tlala kudu ka fao a bego a sa kgone go fetla matlakala ka moka a setšha sejo se sennyane bjalo ka Legotlo, ka fao o ile a fetela pele.

 

Gateetee o ile a ikhwetša a le nokeng. Gona fao, selo sa go makatša se ile sa tanya mahlo a gagwe. Se be se swana le sehlaga, se be se bekenya le go kganya seetšeng sa letšatši sa go phadima. Noga o bone Phorokgohlo a fofela ka sehlageng. “Go a tlaba gore nonyana e se leke go fihlela noga wa go swarwa ke tlala sehlaga,” Noga a ipotša.

 

O ile a khukhuna a batamela noka gomme a ya mahlakanokeng a lata sehlaga sa Phorokgohlo. Ka mahlatse, dinonyana tše dingwe di mmone a sa re o tsenya hlogo ka sehlageng le go ja nonyana ye nnyane, di ile tša tšhoga gomme tša lla sello sa temošo. Phorokgohlo o ile a tšwa ka sehlageng sa gagwe ka lebelo nako e sa dumela gomme a tšhaba. Efela Noga o ile a thula sehlaga sa botse sa felela fase, gomme sa thubega.

 

 

“Seo ke thuto, Phorokgohlo, ka gobane o a kgantšha,” dinonyana tše dingwe tša realo.

 

“Gomme lebelela!” nonyana ye nnyane a realo, “Mafofa a gago a fetogile ke a matsotho!”

 

Phorokgohlo o ile a lebelela mafofa a gagwe ka letšhogo. E be e le a matsotho ka nnete. O ile a jewa ke dihlong kudu. Ga se a nyaka go jewa fela, efela ntlo ya gagwe le yona e sentšwe gomme le mafofa a gagwe a maserolane a mabotse e be e le a matsotho a go tlwaelega, go swana le a dinonyana tše dingwe tše dintši.

 

Phorokgohlo o ithutile se sengwe. O ile a emiša go ikgantšha gomme a dira boloki diphoofolong tše dingwe. Le ge mafofa a gagwe a fetogile a ba a maserolane gape, le ga bjale, marega a mangwe le a mangwe e ba a matsotho gape go mo gopotša bošilo bja gagwe.

 

Phorokgohlo ye nnyane ya go ikgantšha

  • Diriša letsopa, tlhama goba Phrestiki go hlama baanegwa ba ka kanegelong, goba o thale diswantšho tša bona o di ripe. Diriša baanegwa ba gago go anega kanegelo leswa ka tsela ya gago!
  • Go na le dikanegelo tše dingwe tše o di tsebago tša go ba le dinoga le dinonyana? Go direga eng ka dikanegelong tše? Go na le dilo tša go swana le tša kanegelo ye?