Phorokgohlo le mohlare wa mogarenate | Nal'ibali
Home | Story Resources | Multilingual stories | Phorokgohlo le mohlare wa mogarenate

Phorokgohlo le mohlare wa mogarenate

Author

Michael Rice

Illustrator

Alzette Prins

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

Mesong ye mengwe le ye mengwe, ge letšatši le thoma go ntšha nko, phorokgohlo ye nnyane e be e fofa go tšwa sehlageng sa yona, ya kotama lekaleng la mohlare wa mogarenate, ya phurulla maphego, ya emiša hlogo ya thoma go opela koša ye bose kudu ya go amogela seetša sa mesong.

Lark and Pomegranate tree_higher res_

Mesong e mengwe ge nonyana e fetša go opela, e ile ya lebelela tlase gomme ya bona garenate ye kgolo ya go butšwa. Garenate e swanetše go ba e pharogile ge e betha fase, ka ge dithapo tša yona di be di phatlaletše bjalo ka magakadima a mabotse a mahubedu a phadima letšatšing.

Phorokgohlo e ile ya fofela tlase gomme ya thoma go kobola dithapo tša bose. E rile ge e emiša hlogo gore e opele ka lethabo la ge e hweditše dijo tše bose, ye nngwe ya dithapo ya e ema mogolong. Phorokgohlo e ile ya tšhoga kudu ka fao e ilego ya fofela godimo leratadimeng e sa le mesong.

Godimo marung, phorokgohlo e ile ya gohlola ya ba ya ethimola, gomme thapo yela ya tšwa. Thapo e ile ya wela godimo ga leswika ka thoko ga thaba.

Phorokgohlo yona e ile ya fofa e sa gobatšwa ke selo, efela thapo yona e be e dutše mongeng wa leswika. E dutše fao mengwaga ye mentši pele e thoma go hloga. Go be go se na mabu ao e ka melago ka gare ga ona, gape le meetse e be e a hwetša ka sewelo go tšwa mafafatšeng a meetse ao a bego a putla fao.

Letšatši le lengwe ka morago ga pula ya dikgadima, thapo e ile ya ntšha mahlogedi a mannyane a boleta, a go nyaka se se ka a thušago go gola. A ile a kgona go itshwarelela mengeng ya leswika ka morago ga sebaka se setelele, gomme a ka se šitišwe ke selo go gola.

Go ile go ile, le dihla tša feta ka go latelana. Gannyanegannyane mahlogedi a fetoga medu ya go tia ya go sobelela tlasetlase mengeng, gomme ya pharola leswika la tšwa diripana mola makala le ona a golela godimo kudu.

Ka fao, mohlare o ile wa gola.

Dinonyana di agile dihlaga makaleng, tša ja dikenywa tša go wela fase le gohle mo di bego di wela gona, gomme tša emela pula gore e letefatše mabu ao di wetšego go ona.