Motinyane le sefate sa garenate | Nal'ibali
Home | Story Resources | Multilingual stories | Motinyane le sefate sa garenate

Motinyane le sefate sa garenate

Author

Michael Rice

Illustrator

Alzette Prins

Translator

Phetolelo ka Hilda Mohale

Hoseng ho hong le ho hong, hang ha letsatsi le qala ho tjhaba, motinyane o monyenyane o ne o fofa ho tswa sehlaheng sa ona, se hodima lekala la sefate sa garenate, o otlolla mapheyo a ona, o phahamisa hlooho mme o qale ho bina pina e monate ka ho fetisisa ho amohela kganya ya hoseng.

Lark and Pomegranate tree_higher res_

Hoseng ho hong, hang ha nonyana ena e qeta ho bina, ya sheba tlase mme ya bona garenate e kgolo, e butswitseng e wetse fatshe. Garenete eo e ne e shebahala eka e ile ya phatloha nakong eo e welang fatshe ka yona, hobane dithootse tsa yona tse kganyang di ne di hasane jwaloka dirubi tse ntle tse kgubedu tse benyang letsatsing.

Motinyane wa fofela fatshe mme wa qala ho kobola dithootse tse tletseng lero. Eitse ha o phahamisa hlooho ya ona ho bina ka lebaka la ho thabela ho fumana dijo tse monate hakana, e nngwe ya dithootse tsa garenate ya dula mmetsong wa ona. Motinyane o ile wa tshoha haholo hoo o ileng wa fofela hodimo sepakapakeng.

Hodimo kwana sepakapakeng, ha nonyana eo e kgohlela le ho ithimola, ya tshwela thootse eo. Thootse ya wela fatshe moo e ileng ya wela hodima letlapa le ka lehlakoreng la thaba.

Motinyane wa fofela kwana o sa utlwa bohloko, empa thootse eo e ne e wetse lepatsong la letlapa. E ile ya dula moo dilemo tse ngata pele e qala ho mela. Ho ne ho se na mobu moo e ka melang teng, mme e ne e nwesetswa hanngwe feela ka mora nako e itseng ha ho na le metsi a phallang a fetang moo.

Yaba ka letsatsi le leng, kamora pula ya sekgohola, thootse eo e qala ho hlahisa makala a masesane, a batlana le ho hong ho ka e thusang ho hola. Ka mora nako e telele ya kgona ho itshwareletsa ka mapatso a lefika, mme ho ne ho se letho le ka e sisinyang.

Nako ya nna ya feta. Dihla tsa tla tsa nna tsa feta jwalo. Makala a masesane a neng a metse a fetoha metso e matla ho lekaneng hore a ka fihlella tlatse tlase dipakeng tsa majwana le ka hara mapatso, hoo qetellong se ileng sa qhetsola lefika leo la eba dikotwana, ha makala a sona a leba hodimo marung.

Yaba he sefate seo se a hola.

Dinonyana tsa aha dihlaha makaleng a sona, tsa ja ditholwana tsa sona – tse wetseng fatshe kapa tse hasaneng hohle moo di ka welang teng, mme di emetse pula ho na hore e thapise mobu oo di leng ho ona.