Nonyana ya pula | Nal'ibali
Home | Story Resources | Multilingual stories | Nonyana ya pula

Nonyana ya pula

Author

Joanne Bloch

Illustrator

Mieke van der Merwe

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

Nageng ya Gabon, go be go na le motse ntlheng ya sethokgwa. Ka gare ga sethokgwa se, makaleng a matelele a mohlare o mogologolo, go be go dula nonyana ye e kgethegilego kudu – nonyana ya go hlola pula.

rainbird1E sa le go tloga kgale setšhaba sa motse wo se be se ipha nako ya go hlokomela nonyana ye gore e dule e thabile. Ba be ba boloka mathathana a marotho, diripa tša dienywa le maswi a khokhonate a maswa, gomme ka beke goba tše pedi sehlopha sa batho ba motse wo se be se iša matsakana a lešokeng. Ge ba fetša go di bea dijo tšeo botlase bja kutu ya mohlare, mongwe wa bona o be a bapala mmino wa bonolo ka piano ya monwana wa mogogorupa. Ka moragonyana nonyana e tla fofela tlase ya ja ya ba ya nwa. Ge e fetša, e be e tla thoma go opela koša ya bose kudu. Ka nako yeo e tla ba ya emiša maphego a matala a go phadima gape a go fifala, gomme go se go ye kae pula e tla thoma go na.

Se se diregile sebaka sa mengwaga ye mentši. Dimela e be e eba tše dintši ka ge pula e be e ena ka mehla gomme go na le dijo tše dintši motseng. Efela gannyanegannyane dilo di ile tša fetoga. Go diregile gore setšhaba se be dule se swaregile gomme sa thoma go hlokomologa nonyana ya pula. “Pula e tla no na,” ba realo. “Re swanetše go tlogela go pepetletša nonyana yela ya go tšofala ya setlaela!”

Efela batho ba be ba foša. Ba rile go tlogela go hlokomela nonyana, pula ya se sa na. Dimela di ile tša oma tša hwa, gomme diphoofolo tša ota tša felelwa ke maatla. Le ge go le bjalo ga gwa ba le motho o tee yo a ilego lešokeng go fepa nonyana ye e bego e tliša pula. Bjalo ba be ba thomile go nyaka tšhelete gore ba kgone go reka dijo toropong ya kgauswi.

E rile ka letšatši le lengwe go fiša, mosetsana yo monnyane Ketti a gopola go ya lešokeng ka morago ga sekolo. “Kua lešokeng go ka be go fodile,” a gopola bjalo. O ile a sepela a ba a sepela, gomme ka morago ga nako, a fihla mohlareng o motelele wo go ona go dulago nonyana ya pula. Ketti o ile a lebelela godimo mohlareng. Gateetee, a gopola ka fao kokoagwe nkilego a mo iša lešokeng go bona nonyana ge a be a sa le yo monnyane. Ketti o ile a bula mokotlana wa dipuku a ntšha borothwana bja go šala ka nako ye a be a eja matena. O ile bea borothwana tlase kutung ya mohlare. Morago ga fao, ka ge a be a se na piano ya monwana wa mogogorupa, a opela koša ya kgale ye a e tsebilego bophelo bja gagwe ka moka.

Nonyana ye botse ye tala e ile ya tšwa ka makaleng a mohlare ka modumo o mogolo wa go swana le wa selo sa go sepela ka lebelo ya feta ka godimo ga hlogo ya Ketti gomme ya thoma go ja borotho. Nonyana e rile go fetša, ya bula molomo ya opela dinoto tša godimo tše botse tše mmalwa. Morago ya emiša maphego a yona a go phadima gomme ka nakwana Ketti a kwa modumo o mogolo wa go se fele. O rile ge a fihla gae, ya ba go betša marothi a magolo a pula, a fodiša lefase la go hwibitša ke phišo.

Ketti o be a thabile kudu, go fihlela a botša batswadi ba gagwe seo se diregilego. “O se be setlaela!” mmagwe a mo kgala! “Ga go sa na motho yo a dumelago gore nonyana yela e amana le pula ka selo!”

‘Mmago o bolela nnete,’ a realo tatago Ketti. ‘Bjale komelelo e fedile re tla phela gabotse. O se sa hlwa o senya marotho o efa nonyana yela ya go tšofala ya go se kgotsofale!’

Le ge Ketti a sa ka a ngangišana le batswadi ba gagwe, o ile a ba le kgonthe ya gore ba fošitše. ‘Ge nkabe Koko a be a sa phela,’ a ipotša bjalo, ‘nkabe a tshephile se ke se boletšego!’ Efela Koko wa Ketti o na le mengwaga ye mmalwa a hlokofetše. Selo se tee fela seo Ketti a bego a na le sona, e be e le piano ya monwana wa mogogorupa.

Go fetile dibeke tše pedi pula e sa ne. Dimela di ile tša thoma go pona gape gomme dithapa tša diphoofolo tša go bolawa ke tlala tša tšwela ntle le go feta. Letšatši le ile la fiša tšhirr go tšwa leratadimeng le le tala. ‘Ga ke iše felo ka seo ba se bolelago!’ gwa gopola Ketti. ‘Re hloka pula. Gosasa ke ya go fepa nonyana gape!’

Mesong ya letšatši la go latela, morago ga go tšea selai sa borotho le dithetlwa tše mmalwa ka khitšhing, Ketti o ile a tšwa ka ngwakong. O ile a ya gare ga lešoka. O be a sa lemoge gore tatagwe le yena o tsogile. O rile go bona se se dirwago ke morwediagwe, a lemoga gore o ya go fepa nonyana ya pula gape. ‘Ngwana wo wa go se theeletše ke tla mo ruta molao!’ a ipotša bjalo a befetšwe. O ile a tšea mesebo le sethibo sa gagwe a latela Ketti lešokeng ka setu.rainbird2

E rile ge nonyana e fofela tlase go ja dijo tše Ketti a tlilego le tšona, tatagwe a emiša sethibo a lokolla mosebo wa mpholo. Mosebo o lebile thwii mo pelong ya nonyana. Nonyana e ile ya ntšha sello sa go tsenelela. Ka letšhogo, Ketti o ile a dikologa – a bona tatagwe a wela fase a hwa. Ketti a goeletša a sokologa – a bona mosebo o ewa mmeleng wa nonyana ya go phadima efela nonyana e sa gobala. Morago nonyana, e ile ya fofela lekaleng la godimodimo la mohlare e sa gobala felo.

Ketti o tšwile lešokeng ka lebelo a bona tirgalo ya tshenyo. Diphoofolo ka moka le batho ka moka bao a ba bonego ba be ba rapaletše fase ba hwile. O ile a kitimela gae pelo e betha ka maatla. O ile a bona piano ya monwana wa mogogorupa ka pela. ‘Kholofelo yaka e go yona fela!’ a gopola bjalo. ‘Nonyana ya pula e befetšwe. Ke swanetše go dira gore e thabe gape! KE SWANETŠE!’

Morago ga nako ya go lekana seripa sa iri, Ketti o be a fihlile tlase kutung ya mohlare. Mmele wa gagwe o be o thankgetše ka sethitho ebile a hemelana. Setopo sa tatagwe se be se rapaletše kua kgojana le yena. Ketti o ile a lebelela thoko ka pela, gomme ka diatla tša go thuthumela, a thoma go bapala piano ya monwana wa mogogorupa.

O ile a e bapala a ba a e bapala, go fihlela menwana ya diatla e eba bohloko. Mafelelong, gwa direga seo a bego a se nyaka kudu lefaseng ka bophara. Nonyana ya tšwelela ka mo e rego ga gwa direga selo. Nonyana e ile ya ja tše dingwe tša dithetlwa tše di bego di sa le mo tlase gomme ya opela gannyane. Ge Ketti a dutše a bapala piano, nonyana e ile ya emiša maphego … Ketti o ile a kwa šwahlašwahla ka morago ga gagwe. Tatagwe o be a tsogile. ‘O ntshwarele hle!’ a bušeletša gantšintši go nonyana ye tala ye kgolo. Morago o ile a swara morwediagwe ka seatla ba boela morago motseng ba sepela ka go iketla. Motseng le gona batho ka moka le diphoofolo di be di tsogile di phela gape.

Bošegong bjoo setšhaba sa mo motseng se ile sa ba le kopano. Ka moka ba dumetše gore ba ithutile thuto ya bohlokwa. Gomme go tloga letšatši leo ga se gwa ka gwa feta beke e tee ba se ba tšea leeto la go kgethega go ya lešokeng go fepa nonyana ya bona ya go tliša pula.