Monešapula

Author

Kgosi Kgosi

Illustrator

Magriet Brink le Leo Daly

Translator

Mpho Masipa

Kgalekgale kua Kgalagadi, go be go na le mokgalabje yo maatla a bitšwa Rapula. Rapula o be a na le ye nngwe ya dimpho tše dikgolo lefaseng. O be a na le maatla a go kgobokanya maru ge a phatlaletše. O be a na le maatla a go neša pula. O be a tsebiwa nageng yohle ka la Rapula, monešapula.

Go neša pula e be e le tshepedišo ya bohloko kudu go Rapula. Go tšere maatla ohle ao a bego a na le ona, efela a thabišwa ke go bona batho ba gagwe ba holwa ke meetse a go tšwa marung. Ge pula e ena, batho ba be ba beeletša meetse ba a diriša gonwa le go apea. Dinoka di be di tlala gomme diphoofolo di eba le meetse a gonwa. Pula e be e thuša le dipolasa tša Kgalagadi.

Morago ga mengwaga ye mentši ya go neša pula, Rapula, monešapula o ile a lwala gomme maatla a gagwe a ba bokoa. Naga ya Kgalagadi e ile ya thoma go oma gannyanegannyane. Bjang bjo botalamorogo le mehlare tša thoma go nyamelela. Le ge mokgalabje a be a leka, o be a neša pula ye nnyane fela. Gomme nako le nako ge a be a leka o be a eba bokoa le go feta.

E se kgale mokgalabje a lwala le go ba bokoa ka fao a bego a se sa kgona go neša pula. Ge se se direga go be go na le komelelo ye kgolo. Naga e omile gomme dimela tša se mele. Go be go se na dijo tše di lekanego. Diphoofolo di ile tša hwa, dimela tša hwa, gomme le batho ba hlokofala.

Batho ba Kgalagadi ba ile ba ema. Ba be ba na le kholofelo ya gore monešapula o tlo fola. Ge ba sa eme ba be ba abelana seo ba nago le sona gomme ba efa monešapula dijo tše di kaone tše ba bego ba na le tšona. “Mogongwe maatla a gagwe a tlo kokotlela ka pejana,” ba realo.

Mafelelong batho ba ile ba lemoga gore Rapula a ka se kaonafale. Banna ba bohlale ba motse ba lemoga gore se ba ka se dirago bjale, ke go emela gore Rapula a fe yo mongwe maatla a gagwe a go kgethega.

E rile ge Rapula, monešapula, a hlokofala, batho ba Kgalagadi ba nyama kudu. Ba lobile leloko la setšhaba sa bona le le kaone kudu. Le ge go le bjalo, bagolo ba ikhomoditše ka gore ba ka se lobe mpho ya Rapula. E be e tlo be e filwe moswa.

Go bile le tirelo ye kgolo ya poloko go hlompha monešapula yo mogolo. Batho ba tlile fao go tšwa mathoko ohle a Kgalagadi. Ba tlile le dijonyana le dino gore ba abelane.

Pele Rapula, monešapula, a bolokwa mmung, go diregile semaka – selo sa go bontšha batho ba Kgalagadi gore monešapula yo moswa e tlo ba mang. Mebala ya molalatladi ya tšwa mmeleng wa monešapula wa mokgalabje ya tsena mmeleng wa mosetsana yo monnyane wa go bitšwa Mapula, yo e bego e le motlogolokhukhu wa Rapula. Ke selo sa go makatša se nkilego sa bonwa, efela bohle ba be ba tseba gore ke tsela ya banešapula ya go fetiša maatla. E direga ka morago ga sebaka se setelele ka gobane banešapula ba phela sebaka se se telele kudu.

Mapula bjale ke monešapula yo moswa wa Kgalagadi. Ka morago ga poloko, batho ba feditše matšatši ba keteka maatla a maswa a mosetsana o monnyane. Ba ketekile ka mmino le dijo. Batho bohle ba Kgalagadi ba tlišitše dimpho tša diaparo tše diswa, maloba, dijo tša go kgethega le dilo tše dingwe.

Mapula o tšere matšatši a mmalwa pele a tlwaela maatla a gagwe, efela ka pejana a matlafala. Bjale o swanetše go diriša mpho ya gagwe gabotse. Ge a be a ka befelwa a neša pula, o be a tlo hlama medumo goba mafula. Se se ka senya setšhaba sohle.

Le ge Kgalagadi e feditše sebaka se setelele e se na pula, Mapula o ile a ithuta go diriša maatla a gagwe ka go nanya. La mathomo, o ithutile go neša pula ye nnyane ka go kgobokanya maru a mannyane. O be a itlwaetša se gatee mo bekeng. Bjalo ka rakgolokhukhu wa gagwe, morago ga go neša pula o be a lapa kudu. Ka nako ye nngwe o be a robala matšatši a mabedi gore maatla a gagwe a boye gape.

Batho ba Kgalagadi ba be ba le bohlale kudu. Ba ithutile ditsela tše diswa tša go boloka meetse. Ba ithutile go aga matamo le go dira ditanka tše dikgolo tša go bolokela meetse.

Morago ga dikgwedi tše dintši tša go itlwaetša, Mapula a kgona go neša dipula tše dibotse gape mo Kgalagadi. Bohle ba keteka ka go opela le go bina. Ke mengwaga ye mentši ba bone pula ye bjalo gomme ba tseba gore komelelo e fedile. Ba thabetše gore go na le monešapula yo moswa – monešapula yo a tlo kaonafatšago maphelo a bohle.

E ba le boitlhamelo!

Morago ga go bala Monešapula, šišinya gore bana ba gago ba hlame diswantšho tša pula. Ba ka dira maru ka leokodi gomme ba ripe marothi a pula pampiring ye talalerata. Goba, ba pente maru le pula ka menwana. Ba ka nyaka go tsenya molalatladi diswantšhong tša bona gape!