Letšatši le re le gopolago | Nal'ibali
Home | Story Resources | Multilingual stories | Letšatši le re le gopolago

Letšatši le re le gopolago

Author

Lorato Trok

Illustrator

Rico

Translator

Mpho Masipa

“Itlhaganele Neo, ga re na nako!” Hope a realo a bea mokotla wa gagwe fase. Hope le Josh ba be ba emetše Neo. Ba be ba eya phakeng e le leano la go logwa ke Hope!Hope o thomile go loga leano morago ga go bala puku ye mpšha ye a e reketšwego ke mmagwe. E be e bolela ka mosetsana wa bogale yo a phološitšego motse wa gabo go sebopiwa sa go tšhoša. Hope o ipshinne ka puku ye kudu a fetša go e bala ka moka ka letšatši le letee, gomme a ba a lora ka sebopiwa sa go tšhoša bošegong bjoo!

“Ke dumela gore re tlo ipshina ka leano la gago. Ke ka lebaka la eng o itlhaganetše bjalo?” Neo a botšiša Hope a tswalela lebati la ka pele. Neo o be a apere mongatse wa gagwe wa mahoduwatle wa mmamoratwa le phetšhe ya leihlo.“Le nna ga ke tsebe selo bjalo ka wena, Neo. Hope o kgopetše gore ke tle le khaethe ya ka phakeng,” a realo Josh a šupa khaethe ya gagwe.

“Ntshepeng, le tlile go ipshina ka se!” a realo Hope a sepela pele ga bagwera ba gagwe. Neo le Josh ba mo latela, ba leka go mo swara.Ge ba fihla phakeng, ba hweditše meyara a dikologilwe ke sehlopha sa batho ba bantši. “Go diragala eng?” Josh a botšiša mosadi yo a bego a eme kgauswi.

“Ke gore, ke sebaka meyara a hwetša dipelaelo tše dintši ka ge go se na moriti wo o lekanegeo phakeng,” a realo. “Ka fao, o kgonthišitše gore go bjalwa mehlare ye mentši gomme lehono o tlile fa go keteka se le batho bohle.”

“Aowa batho! Phaka e tletše kudu gore leano la ka le šome,” a realo Hope, a swabile.“Leano lefe?” Neo le Josh ba botšiša sammaletee, ba lebelelane.

“Le gopola kanegelo ye ke e badilego ka ga mosetsana yo bogale wa go phološa naga ya gabo?” gwa botšiša Hope. “Gabotsebotse, ke be ke nagana gore re ka hlama sebopiwa sa go tšhoša, ra se bofelela khaetheng ya Josh gomme ra e fofiša mo phakeng. Efela bjale lebelela!” a realo Hope a šupa batho bao ba thabilego ba eme go dikologa meyara.

Neo o bone ka fao Hope a nyamilego ka gona. “Leano le lebotse, Hope!” a realo. “Areyeng ka morago ga sethokgwa sela se segolo. Ga go motho yo a tla re bonago fale.” Josh le Hope ba dumela ka dihlogo gomme ba sepela.

“Josh, eya go lebelela dithatana. Neo, tšola mongatse wa gago wa mahoduwatle le phetšhe ya leihlo,” gwa laela Hope a ntšha diaparo tša gagwe tša karate le palune ya gagwe mokotleng wa gagwe.

Josh o hweditše dithatana kgauswi le motomo wa ditlakala gomme bagwera ba bararo ba dula ka morago ga sethokgwa ba diriša lenti la go tšwa mokotleng wa Hope go di bofanya mmogo ka sebopego sa sefapano go dira mmele wa sebopiwa. Gomme Hope a budulela palune a e bofelela go dira hlogo ya sebopiwa.

Ba apešitše sebopiwa diaparo tša Hope tša karate le mongatse wa mahoduwatle le phetšhe ya leihlo ya Neo. Josh o bofeletše sebopiwa khaetheng ya gagwe. Ba be ba lokile bjale!

Bana ba khutile ka morago ga sethokgwa gomme ba lokolla lenti la khaethe. Phefo ye kgolo ye maatla e ile ya fofišetša sebopiwa lefaufaung. Godimo, godimo, godimo, sa sobelela, se kitima lefaufaung se ba tlogetše.

Ka nako yeo, Bella le mmagwe ba be ba fihlile phakeng go sepela le Noodle. Erile ge Noodle a bona selo sa go lekelela lefaufaung, a thoma go goba, a goga thapo ye a kgokilwego ka yona. Bella o lekile go swarelela thapo ya Noodle, efela a goga ka maatla a ba a e tlogela. Noodle o ile a kitima go selaganya phaka. Bella le mmagwe ba ile ba mo kitimiša.

Sebopiwa se ile sa thoma go theogela tlase go ya hlogong ya meyara ge a be a efa polelo! Noodle o be a kitimela thoko ga gagwe a sa goba sebopiwa – gomme Bella le mmagwe ba mo šetše morago.

Josh o gogile lenti la khaethe, a leka go iša sebopiwa godingwana lefaufaung, efela go be go se sa kgonega. Noodle o be a fofela sebopiwa, a wišetša meyara fase. Dipampiri tša polelo ya meyara di ile tša phatlalala gohle phakeng, gomme batho ba thoma go tšhabela gohle.

Neo, Josh, Hope, Bella le mmagwe ba kitimela go yo thuša. Ba hweditše meyara a le mo fase kgauswi le sebopiwa, Noodle e be e le gare e sa goba. Bana ba be ba thuša go homotša Noodle mola mmago Bella a thuša go emiša meyara.

Gomme Hope o ile a hlaloša leano la gagwe le ka fao le sepetšego bošaedi ka gona. Meyara o theeleditše gomme ge Hope a fetša, a mo lebelela … a thoma go sega. “Agaa, bjale o ka ngwala kanegelo ya gago ya sebopiwa sa go tšhoša,” meyara a šišinya.

Le ge leano la Hope le sa šoma gabotse, e bile letšatši le yo mongwe le yo mongwe a tlo le gopolago!