Lenaneo la Nomsa la direkwa
Home | Written stories | Multilingual stories | Lenaneo la Nomsa la direkwa

Written stories

Lenaneo la Nomsa la direkwa

Author

Cicely van Straten

Illustrator

Vian Oelofsen

Translator

Mpho Masipa

Nomsa o be a hlokomela sesi wa gagwe, Mandisa, a dira pheta. Mmago bona o ile a bitša a le ka moraleng, “Mandisa, nke o nkele lebenkeleng.

Lenaneo la direkwa ke le.” Mandisa o ile a bala lenaneo la direkwa, “Borotho, matšarine, potoro ya ditloomake, jamo ya apolokose, folouru, mae,

swikiri, maswi, teye le letswai. Ke hloka mekotla ye mebedi ya tšohle tše.” Nomsa a fofela godimo le tlase. “Nka ya le nna? Naa nka ya le wena?”

O bolokile tšhelete ye nngwe. O rata malekere a mmala wa namune a nthokolo a magolo a kua lebenkeleng. “Go a hlokega gore o ye?”

Mandisa a hemela godimo. O be a na le mengwaga ye lesomepedi gomme Nomsa a na le mengwaga ye tshela efela ka dinako tše dingwe o

be a lapišwa ke go phela a šetše morago ke ngwana wa gabo wa mosetsana. “Gona o tlo swanela go nthuša go rwala direkwa.”

 

“Ke tlo go swariša, ke tlo go swariša!” gwa tshepiša Nomsa. “Bala lenaneo gape, ke nyaka go kwa gore re swanetše go reka eng.”

“Borotho, matšarine, potoro ya ditloomake, jamo ya apolokose, folouru, mae, swikiri, maswi, teye le letswai,” gwa bala Mandisa mola

Nomsa a balela dilo menwaneng ya seatla sa gagwe. Dilo tše lesome, se tee monwaneng o mongwe le o mongwe. Nomsa o be a sa tsebe go

bala efela o be a na le bokgoni bja go gopola gabotse.

Basetsana ba be ba le mmileng. Go be go foka phefo! E be e fefera diaparo tša bona le go fofiša matlakala mebileng a kitima le go phethoga maotong a bona.

Ba rile ge ba feta salune sa meriri sa karatšhe ya Moh Ngubane ba bona Fezeka le Phumla ba loga meriri ya bona. Moh Ngubane o be a kgona go loga kudu.

Fezeka le Phumla e be e le bagwera ba Mandisa ba potego. “Ijoo, le botse!” Mandisa a realo a tsena ka saluneng ya meriri go lebelela setaele se seswa sa mologo.

Se be se le botse kudu. “O apere hempe ye mpšha,” Mandisa a botša Fezeka. O ile a khukhama a phophola lešela ka menwana ya seatla.

“O e rekile kae?” Nomsa a hemela godimo. O be a nyaka go fihla lebenkeleng ka pela. Efela Mandisa matšatši a o be a nagana fela ka meriri, diaparo le dieta.

“Ke rata pheta ya gago ye mpšha, Phumla!” a realo Mandisa a khukhama gore a sware pheta ya mogwera wa gagwe. Gomme, agaa!

Phefo ya tšea lenaneo la direkwa seatleng sa Mandisa! Le ile la fofa leboto, la fofa marulelo a ntlo ya baagišane. Le ile, la ya, la ya! La sobelela sa ruri!

“Bjale ke bothateng,” a realo Mandisa a bea seatla molomong wa gagwe. “Ke tla swanela go ya gae gomme ke kgopele Mama lenaneo le leswa gomme o tlo befelwa!”

“Ga go hloke go dira seo! Ke gopola lenaneo la direkwa,” a realo Nomsa a fofela godimo le tlase. “Ke di gopola ka moka.”

O emišitše diatla gomme a balela dilo menwaneng ya gagwe ye lesome. Monwana o mongwe le o mongwe wa gagwe e be e

le se sengwe go tšwa lenaneong. “Borotho, matšarine, potoro ya ditloomake, jamo ya apolokose, folouru, mae, swikiri, maswi, teye le letswai!” a realo.

Mandisa o ile a makala. “O šomile, Sesi! Ke thaba ge o tlile le nna. Areye lebenkeleng ka pela re reke dilo tšeo. Go sego bjalo Mama o tlo befelwa.”

Ba rile ge ba fihla Mambhele Cash Store, Mandisa a kgopela dilo tšeo Nomsa a di gopotšego menwaneng ya gagwe ye lesome gomme a tsenya dilo

ka mekotleng ya direkwa. Nomsa o ile a lebelela lebotlelo le legolo la malekere a mmala wa namune le lebotlelo la dijeli kgauswi le thili.

O ntšhitše tšhelete potleng a e fa Mandisa. O šupile malekere ao a nyakago gomme Mandisa a reka. Mandisa a tsenya le lolipopo ye hubedu.

“Se ke sa go mphološa gore ke se tsene mathateng,” a realo Mandisa. “Ke a tseba o rata dilolipopo tše dihubedu.”

Ka bobedi ba be ba rwele mekotla ya direkwa ba lebile gae gomme Nomsa a mona lolipopo ya gagwe ye hubedu.

 

Kua gae, ba phuthulotše mekotla ya direkwa tafoleng ka khitšhing gomme Mandisa a botšiša, “Mama, nka dira dipanekuku tša go lalela mantšiboa?”

O be a tseba gore Nomsa o rata dipanekuku. “Ee,” a realo mmago bona. “Ka na le mošomo o montši wa go swaya mosegare wo.

O tla be o nthuša ge o ka dira dijo tša go lalela.” Mmogo Nomsa le Mandisa ba tswaka folouru, mae, maswi, swikiri le letswatšana ba dira dipanekuku.

Ba tlogetše motswako sebaka sa iri. Gomme ba dira dipanekuku, le dipanekuku le dipanekuku tše dintši. Go be go nkga bose kudu ka moraleng!

Papa o rile ge a boa a leba ka moraleng thwii.  “Nko ya ka e mpotša gore re lalela ka dipanekuku! Gape ke a bona gore barwedi ba ka ba babedi ke baapei.

Le tlile go tsenya eng ka gare ga tšona?” a botšiša. “Go na le nama ya go šilwa ya go šala maabane. Re ka diriša yona,” a realo Mandisa.

“Gape go na le jamo ya apolokose. Ke rata jamo ya apolokose kudu!” a realo Nomsa a fofela godimo le tlase. “Le ya ka,” a realo Papa gomme a sega.

E rile ge Mama a etla ka moraleng a phaphatha diatla. “Le šomile barwedi ba ka!” a realo. Dipanekuku di be di le bose.

“Nka gopola ditswakwa tša motswako,” Nomsa a realo. O emišitše seatla a di balela menwaneng ya gagwe ye mehlano, “Folouru, mae, maswi,

swikiri le letswatšana!”

Tatagwe o ile a sega a mo phaphatha legetla. “Mosetsana wa ka wa bohlale!” a realo. “Mogongwe le nna ke swanetše go diriša menwana ya ka go gopola dilo!”