Home | Story Library | Multilingual stories | Lenane la Nomsa la ho reka mabenkeleng

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Lenane la Nomsa la ho reka mabenkeleng

Author

Cicely van Straten

Illustrator

Vian Oelofsen

Translator

Hilda Mohale

Nomsa o ne a shebelletse ausi wa hae, Mandisa, a ntse a etsa sefaha. Mma bona a ba hoeletsa a le ka kitjhineng, “Mandisa, ke kopa o nkele lebenkeleng.

Lenane la dintho tseo ke di batlang ke lena.” Mandisa a bala lenane leo la ho reka, “Bohobe, majarine, pinabatha, jeme ya diapolekose, folouru, mahe,

tswekere, lebese, teye le letswai. Ke tla hloka mekotlana e mmedi bakeng sa dintho tsena.” Nomsa a tlola tlolaka. “Na le nna nka tla? Ke a kopa hle, nka tla?”

O ne a ena le tjheletana eo a e bolokileng. O ne a rata dipompong tse kgolo tse tjhitja tsa mmala wa lamunu tse mane lebenkeng. “Na o tlamehile?”

Mandisa a fehelwa. O ne a ena le dilemo tse leshome le metso e mmedi mme Nomsa yena a le tse tsheletseng mme ka nako tse ding o ne a teneha

ha ngwanabo a dula a mo sala morao. “O tla tlameha o nthuse ho tshwara mekotlana ya dintho tseo ke ilo di reka.” “Ho lokile, ke tla etsa jwalo!”

Nomsa a tshepisa. “Bala lenane leo hape, ke batla ho utlwa hore re ilo reka eng.”

 

“Bohobe, majarine, pinabatha, jeme ya diapolekose, folouru, mahe, tswekere, lebese, teye le letswai,” Mandisa a bala ha Nomsa a ntse a bala dintho

tseo ka menwana ya hae. Dintho tse leshome, e le nngwe bakeng sa monwana ka mong. Nomsa o ne a eso tsebe ho bala, empa o ne a kgona ho

hopola dintho haholo.

Bananyana bana ba tswela ka ntle seterateng. Moya o ne o foka! O ne o pheula diaparo tsa bona mme o fefola matlakala ka hara seterata a matha

hohle a ba otla maotong mona. Ha ba feta saluneng ya moriri karatjheng ya Mof Ngubane ba bona Fezeka le Phumla ba ntse ba lohuwa meriri.

Mof Ngubane o ne a loha meriri hantle haholo. Fezeka le Phumla e ne e le metswalle e meholo ya Mandisa. “Kgele, le boheha le le batle!”

Mandisa a rialo ha a kena ka saluneng ya moriri ho ya sheba setaele se setjha sa moloho. Se ne se le setle haholo. “O apere hempe e ntjha,”

Mandisa a rialo ho Fezeka. A inama mme a pholla le ho utlwa lesela pakeng tsa menwana ya hae. “O e rekile kae?” Nomsa a fehelwa.

O ne a tatetse ho ya fihla lebenkeleng. Empa seo Mandisa a neng a nahana ka sona feela matsatsing ana e ne e le diaparo le moriri le dieta.

“Ke rata sefaha sa hao se setjha, Phumla!” ha rialo Mandisa a iname ho thetsa sefaha se setjha sa motswalle wa hae. Yaba, jowe!

Moya o pheula lenane la ho reka letsohong la Mandisa! La fofela hole ka hodima lebota, la feta marulelong a ntlo e pela moo. La ya, la ya, yaba le ile!

Ka nnetenete yaba le etse ruri! “Jwale ke mathateng,” ha rialo Mandisa a beile letsoho molomong. “Ke tla tlameha ke kgutlele hae ke ilo kopa Mme

hore a mphe lenane le leng, mme o tlo halefa hle!”

“Ha o tlamehe ho etsa jwalo! Ke ntse ke hopola lenane leo la ho reka,” ha rialo Nomsa a ntse a tlolatlola. “Ke ntse ke hopola dintho kaofela.”

A phahamisa matsoho a hae mme a bala dintho tseo ka menwana ya hae e leshome. Monwana ka mong e ne e le ntho e le nngwe e lenaneng la ho reka.

“Bohobe, majarine, pinabatha, jeme ya diapolekose, folouru, mahe, tswekere, lebese, teye le letswai!” a rialo. Mandisa o ne a maketse.

“Hantle haholo, Ngwaneso! Ke thabile haholo ha o tlile le nna. Ha re ye mabenkeleng kapele re ilo reka dintho tseo. Ho seng jwalo Mme o tlo halefa haholo.”

Ha ba fihla Lebenkeleng la Kontane la Mambhele, Mandisa a kopa dintho tsohle tseo Nomsa a neng a di hopola ka menwana ya hae e leshome mme

a kenya dintho tseo ka hara mekotlana ya ho reka. Nomsa a tjamela botlolo e kgolo ya dipompong tse mmala wa lamunu le botlolo ya dipompong tsa

dijeli e haufi le motjhine wa tjhelete. A ntsha tjhelete ka hara pokotho ya hae mme a efa Mandisa. A supa dipompong tseo a di batlang mme Mandisa

a mo rekela tsona. Mandisa a kenyeletsa le lollipopo e kgubedu.

 

“Ena ke ya ho o leboha ha o nthusitse ke le mathateng,” ha rialo Mandisa. “Ke a tseba hore o rata dilollipopo tse kgubedu.”

E mong le e mong a tshwara mokotlana wa lebenkeleng ho ya hae mme Nomsa a momona lollipopo ya hae e kgubedu.

Ha ba fihla hae ba pakolla mekotlana ya lebenkeleng hodima tafole ya kitjhine mme Mandisa a botsa, “Mme, na nka etsa dipanekuku bakeng

sa dijo tsa mantsiboya kajeno?” O ne a tseba hore Nomsa o rata dipanekuku. “Ho lokile,” ha rialo mma bona. “Ke na le mosebetsi o mongata wa sekolo oo

ke lokelang ho o tshwaya kajeno. O tla be o nthusitse ha o ka pheha dijo tsa mantsiboya.” Nomsa le Mandisa mmoho ba tswaka folouru, mahe, lebese,

tswekere le letswainyana bakeng sa ho etsa dipanekuku. Yaba ba tlohela motswako oo hore o ke o phole nako e ka bang hora.

Yaba ba etsa dipanekuku le dipanekuku le tse ding hape. Kitjhine e ne e nkga ha monate ka nnete!

 

Ha Ntate a fihla lapeng, a leba ka kitjhineng hanghang. “Nko ya ka e mpolella hore kajeno re tlo ja dipanekuku bakeng sa dijo tsa mantsiboya!

Mme ke a bona hore baradinyana ba ka ba babedi ke bona baapehi. Le tlilo kenya eng ka hara tsona?” a botsa. “Ho na le nama e sitsweng e setseng maobane.

Re ka nna ra sebedisa yona,” ha araba Mandisa. “Hape ho na le jeme ya diapolekose. Jeme ya diapolekose ke yona eo ke e ratang ka ho fetisisa lefatsheng!”

ha rialo Nomsa a tlolatlola.“Le nna,” ha rialo Ntate mme a tsheha. Ha Mme a kena ka kitjhineng, a opa matsoho. “Le sebeditse, baradi ba ka!” a rialo.

Dipanekuku di ne di le monate. “Ke ntse ke hopola ditswakwa bakeng sa resepe,” Nomsa a rialo. A phahamisa letsoho mme a di bala menwaneng ya

hae e mehlano, “Folouru, mahe, lebese, tswekere le letswainyana!”

 

Ntatae a tsheha mme a mo phaphatha lehetleng. “Moradinyana wa ka ya bohlale!” a rialo. “Mohlomong le nna ke lokela ho sebedisa menwana

ya ka ho hopola dintho!”