Timi le mokoti

Written stories

Timi le mokoti

Author

Ndidi Chiazor-Enenmor

Illustrator

Natalie and Tamsin Hinrichsen

Translator

Mpho Masipa

Timi le mmagwe ba be ba dula Toropong ya Mozala. Go be go na le selo sa go makatša ka ga Timi – meriri ya gagwe! E be e gola ka lebelo. E be e gola ka lebelo ka fao e lego gore Mokibelo o mongwe le o mongwe, mmago Timi o be a swanela go mo iša go mokoti gore meriri ya gagwe e kotiwe. Ge go na le selo se setee seo Timi a bego a sa se nyake, ke go kota meriri ya gagwe! Nako ya go kota meriri e be e le nako ya matshwenyego go Mma ka gobane Timi o be a lla. “Ga ke nyake go kota meriri ya ka!” o be a phela a realo.

Mma o be a mo gokara pele ba eya go motho wa go kota, efela ge ba fihla fao, Timi o be a lla ka megokgo. Gomme Mma o be a mo kunkuretša go leka gore Timi a iketle ge ba mo kota meriri. Ka nako ye nngwe o be a mo fa dikokisana. Timi o be a rata dikokisana, efela o be a tlo di ja a thome a lle gape. Ka nako ye nngwe Mma o be a tlo bina. O be a tlo binela ka go la nngele. O be a tlo binela ka go la goja. O be a tlo tšokotša mmele wa gagwe, efela Timi o be a tlo tšwela pele le go lla. Ge Jango, mokoti, a swanetše go thoma go kota meriri ya Timi, Timi o be a itokišetša go lla le go fetiša! La mathomo, o tlo sekhumula, gomme a llela tlase, ka morago a bokolele, “Hiyaa, hiyaa, hiyaa!”  “O kota meriri fela, Timi. Ga go bohloko,” Jango o tlo realo, a leka go homotša Timi, efela seo se be se dira gore Timi a bokolele le go feta.

 

Ka nako ye nngwe Jango o be a opela go leka gore Timi a homole, efela Timi o be a tšwela pele go lla. Ka letšatši le lengwe, Timi o bokoletše kudu ka fao bafeti ba tsela ba ilego ba tsena ka lebenkeleng la meriri go bona gore ke eng sa go dira gore mošemane a bokolele ka tsela ye! “Batho, wee! Ke mošemanyana yo a kotago meriri,” ba realo. Timi o be a se na taba gore batho ba tlile go mmona. O tšwetše pele ka go lla go fihlela Jango a fetša go mo kota meriri. Ka letšatši le lengwe, o hlabile mokgoši ka fao Koko Binite a ilego a tla a hlotša a swere patla ya gagwe. O be a dula kgauswi le lebenkele la meriri, efela o tsošitšwe borokong bja mosegare ke mokgoši wa Timi.

 

“Batho, wee!” Koko Binite a realo. “Ke be ke nagana gore go na le se šoro se diregago!” O ile a hlotša a boela ka ngwakong wa gagwe go tšeela Timi seripa sa hlapi ye a e bešitšego. “Ke dumela gore se se tlo dira gore a emiše go lla,” a nagana. Efela o rile ge a efa Timi hlapi, a e putetša, a e sohla a e kwametša … gomme a tšwela pele go lla! Timi o rile go tloga le mmagwe letšatšing leo, Jango a dula fase ka komiki ya teye a nagana a ba a nagana. Nnete gona go swanetše go ba le tsela ya go thibela Timi go lla ge a kota meriri! Gomme ke nako ye Jango a ilego a tlelwa ke kgopolo ye botse! “Ke yona! Ke e rarolotše,” a goeletša ka lethabo. Ka ketelo ya go latela ya Timi, e rile ge Jango a ntšha sekero, a thoma go anegela Timi kanegelo. “Kgale go ile gwa ba le mošemanyana yo a bego a sa nyake go kotwa meriri, ka fao o ile a e tlogela ya gola ya ba ya gola,” a realo Jango. “E gotše go fihlela hlogo ya gagwe e tlala ka ditlhale tša mahuto. Go se go ye kae ditlhale tša mahuto tša sopagana.” “Go diregile eng sa go latela?” gwa botšiša Timi, a emišitše go lla.

 

“Dintšhi le dikhunkhwane tše dingwe di ile tša fetola hlogo ya gagwe bodulo bja tšona,” gwa tšwela pele Jango. “Gomme gwa direga eng ka yena?” Timi a botšiša, a bonala a tshwenyegile. “Mošemanyana o ile a thoma go goga meriri ya gagwe le go ingwaya ka gobane dikhunkhwane tše di bego di gagaba hlogong ya gagwe di be di dira gore a hlohlonelwe kudukudu. O be a goga a ngwaya, a goga a ngwaya, letšatši ka moka. Go se go ye kae, hlogo ya gagwe le diatla tša gagwe tša thoma go ba bohloko ka lebaka la go goga le go ngwaya,” a realo Jango. “Batho, se a tšhoša seo! Gwa direga eng sa go latela?” gwa botšiša Timi, a kwela mošemanyana bohloko. “Hlogo ya gagwe le diatla di ile tša ruruga,” Jango a tšwelapele. “Ka letšatši le lengwe, mmagwe o ile a mo tliša lebenkeleng la ka. Ba rile go fihla fa, a fofela setulong gore meriri ya gagwe e kotwe. O dutše ka go iketla gore ke mo kote gabotsebotse.”

 

“Ka nnete?” gwa botšiša Timi. “Ee, go bjalo!” a realo Jango. “Gomme ke rile go fetša go kota mošemanyana meriri – bjalo ka fao ke dirilego ya gago gona bjale – mošemane a nkgokara ka kgokaro ye kgolo.” Timi o ile a lebelela hlogo ya gagwe. O be a feditše go kotwa! O be a ipshina ka kanegelo ka fao a sego a lemoga gore Jango o feditše go kota meriri ya gagwe. O fofile setulong gomme a gokara Jango ka kgokaro ye kgolo. O a tseba ke eng? Timi ga senke a hlwa a sa lla lebenkeleng la meriri ka gobane Jango o be a mo anegela kanegelo ye mpšha ka ketelo ye nngwe le ye nngwe! Gomme mmago Timi o be a thabile kudu ka gobane dikanegelo tša Jango di fedišitše matshwenyego a gagwe a go kota meriri a beke ka beke.