Home | Start reading | Multilingual stories | Sopho ya Mosadimoholo

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Sopho ya Mosadimoholo

Author

Wendy Hartmann

Illustrator

Natalie and Tamsin Hinrichsen

Mehleng ya kgalekgale ho kile ha eba le mosadimoholo e mong ya neng a rekisa sopho e monate ka ho fetisisa mmarakeng wa motse. E ne e le sopho ya kgoho e mathemalodi, e tjhesang. Ho ne ho se motho motseng moo ya tsebang lebitso la mosadimoholo eo. Ho se motho ya tsebang moo a dulang. Mme ho se motho ya tsebang hore ke hobaneng ha sopho ya hae e ne e latsweha ha monate tjena le hore ke hobaneng e ne e tjhesa hakana. Ba ne ba sa nahane le ka dintho tsena. Ba ne ba reka feela sopho mme ba e ja.

 

Hoseng ho hong le ho hong, mosadimoholo o ne a tla mmarakeng. O ne a dula a rwetse pitsa e kgolo e ntsho e tletseng sopho ya kgoho hloohong mme a fihla a dula le yona ka tlasa moriti wa sefate. E eso be neng o ne a tla be a rekisitse sopho eo kaofela. Jwale o ne a tla qalella ho phuthela tjhelete ya hae hantle ka hloko ka lesela, a e kenya ka pokothong ya hae, a boele a rwale pitsa ya hae e sa tshelang letho hloohong mme a tsamaye.

 

 

Ho ne ho ena le moshanyana ya bitswang Fezile ya neng a dula motseng o seng hole le mmaraka. O ne a rata sopho ya kgoho haholo. Hantlentle, o ne a e rata hoo a neng a sa kgotsofale. O ne a batla ho tseba hore mosadimoholo ya etsang sopho e monate hakaalo o tswa hokae. Ka tsatsi le leng ha mosadimoholo a rwala pitsa ya hae e sa tshelang letho mme a tloha mmarakeng, Fezile a mo sala morao. O ne a hlokometse hore a tsamaye meriting, ka mora difate le hara dihlahla, e le hore mosadimoholo a se ke a mmona. O ile a mo sala morao sebaka se selelele, se selelele ho theosa tsela e neng e tloha motseng e leba hodimo leralleng. O ne a ntse a nyolosetsa hodimo, hodimo, hodimo ha shwalane e tshwara. Fezile o ne a tshaba, empa a tswela pele ho tsamaya.

 

Qetellong mosadimoholo a fihla ntlong e nyane e ka hodima leralla le moepa. A bea pitsa fatshe ka pela ntlo. Fezile a ema ho fihlela mosadi eo a kena ka tlung mme a kwala lemati. Yaba o kgukguna ho ya sheba ka hara pitsa. Hanghang, Fezile a utlwa lemati le buleha. Ka potlako a ipata sebakeng seo ho sona a neng a kgona ho bona mosadimoholo ha bonolo. Mosadimoholo a ya pitseng mme a qala ho bina:

“Pitsa ya mehlolo, pitsa ya mehlolo,

Nketsetse sopho, e tjhesang, e tjhesang haholo.

Etsa sopho ka kgoho. Etsa sopho ya kgoho.

Nketsetse sopho eo ke tlang ho e rekisa mme batho ba e reke.

Oho pitsa ya mehlolo, oho pitsa ya mehlolo!”

 

Ka potlako pitsa ya be e tletse sopho ya kgoho! Ha tswa phofodi pitseng e kgolo, e ntsho mme lephoka la yona le le monate hoo le ileng la etsa hore Fezile a lape. Eitse hang ha mosadimoholo a kgutlela ka tlung, Fezile a kgukguna ho ya pitseng e kgolo. A sheba ka tlasa yona. Leha pitsa e ne e tletse tswete ka sopho e tjhesang ya kgoho, ho ne ho se na mollo o tukang ka tlasa yona. “Ke tshwanetse ke je sophonyana ena hanyane,” Fezile a ipolella jwalo. “Ke lapile haholo!” A ikotlollela ka pele mme a kenya letsoho la hae ka hara pitsa hore a inkele leqa la nama. Hanghang mosadimoholo a tswa ka tlung ya hae mme a bona Fezile a kentse letsoho ka pitseng. “JO! Jo! Jonna wee!” a hoeletsa. “TJHE! TJHE! TJHE!” Fezile a fetoha mme a matha ka lebelo le leholo kamoo a ka kgonang. Mosadimoholo a mo lelekisa, a ntse a hoeletsa, empa a hloleha ho mo tshwara.

 

 

Fezile a matha, a matha ho fihlela, qetellong, a fihlile lapeng habo a bolokehile. A bolella mmae le ntatae tsohle ka mosadimoholo le pitsa ya hae ya mehlolo. Bohle ba tswela ka ntle mme ba sheba leralleng, mme ba bona phofodi e tswa e nyolohela sepakapakeng. “Ee,” ha rialo batswadi ba Fezile, “sheba mane. Re kgona ho bona phofodi e tswang pitseng ya mehlolo.”

 

Mosadimoholo eo a se ke a hlola a kgutlela mmarakeng mme ha ho motho ya ileng a nyolohela leralleng leo le moepa ho ya mo etela. Batho bohle ba ne ba tshaba haholo. Empa ho tloha nakong eo, ha mang kapa mang motseng oo a bona maru a le ka hodima leralla, o re, “Sheba! Sheba hodimo mane! Ke phofodi e tswang pitseng ya mehlolo ya mosadimoholo.”