Sibuko esigangeni
Home | Written stories | Multilingual stories | Sibuko esigangeni

Written stories

Sibuko esigangeni

Author

Ibhalwe nguMelody Ngomane

Illustrator

Imidvwebo idvwetjwe nguMagriet Brink naLeo Daly

Listen to the story here

Bekulilanga belishisako etigangeni letivulekile letite tihlahla tase-Afrika ngesikhatsi Logwaja ancuma kuhamba ehle aye emfudlaneni ayonatsa emanti. Abezubazuba kancane kulokushisa kwelilanga ahamba endleleni levulekile lenetintfuli ngesikhatsi abona sibuko simanya kulokukhanya kwelilanga. Logwaja abengakaze abone sibuko ngaphambilini ngako-ke wamangala kutsi ngabe silwane sini lesi lesingaketayeleki. Asasondzela, kulesimangaliso sakhe, wabona lesiganga ekhatsi kuso kanye nalogwaja lomncane lomhlophe lofana naye ambuka. Logwaja wagijima ngematubane lamakhulu wayofuna lusito.

“Sitani! Muntfu lotsite ngiyacela ngisite!” wakhala.

Jakalazi abetiphumulele-nje emtfuntini wesihlahla lesikhulu emva kwekutingela. Ngesikhatsi eva Logwaja akhala acela lusito, watsalalisa wenta sengatsi kute lutfo lakuvile futsi wetsemba kutsi letinye tilwane titamsita ngoba yena bekadziniwe. Kodvwa watsi angakateleli, Logwaja wagijima wacondza ngalapho abetiphumulele khona.

“Jakalazi, sita! Silwane lesesabekako, silwane lesesabekako!” kwakhala logwaja lomncane lomhlophe.

“Silwane lesesabekako? Kuphi?” kwabuta Jakalazi atamula.

“Entasi kulendlela leya kulomfudlana. Simite sonkhe lesiganga kanye nalogwaja lomncane lomhlophe lofana nami.” kwafinkhita Logwaja abibitseka.

Ekucaleni, Jakalazi wamcosha loLogwaja ngoba abengakholwa kutsi intfo lenjena yentekile. “Uma utsi lesilwane lesesabekako simite sonkhe siganga, kungani tsine sibe lapha singabikho ngekhatsi kulesilwane lesesabekako?”

Logwaja akawuphendvulanga lowo mbuto, kodvwa wachubeka wacela lusito. Jakalazi wahamba wayobita Ingwe kute kutsi bobatsatfu bahambe bayobona lesilwane lesesabekako lesingatiwa.

Ingwe naJakalazi balandzela Logwaja baya lapho kunalesilwane lesesabekako. Kancane, banyonyoba baya kulesibuko. Ngesikhatsi basondzela edvute, babona tilwane letintsatfu tibabuka. Letilwane lebetisekhatsi esiswini salesilwane lesesabekako betibukeka tifana nabo ncamashi! Takhala kabuhlungu ngenca yekwesaba tase tiyagijima tayobita Mvumbu.

“Mvubu, siyakucela kutsi ute utosisita. Silwane lesesabekako simite siganga kanye netilwane letintsatfu letifana natsi! ” kwasho Jakalazi, akhuluma ngekusheshisa langakukhona.

Mvubu akazange abanake futsi wachubeka nekutijabulisa ngekubhukusha kwakhe ngoba bekacabanga kutsi letilwane tetama kumkhohlisa. Kodvwa watsi ngekubona kutsi tetfuke njani, waphuma emantini. Ngaleso sikhatsi Mvubu, Ingwe, Jakalazi kanye naLogwaja baphutfuma baya kulendzawo lapho lesibuko sikhona.

Ngesikhatsi befika lapho, Logwaja naJakalazi basalela ngemuva ngoba bebasaba kutsi lesilwane lesesabekako lesingatiwa singabamita nabo. Ingwe naMvubu bagijima baya phambili bayohlasela lesilwane lesesabekako lesingatiwa ... kodvwa batsi nababona lenye ingwe nemvubu tigijima tita ngakubo, bagijima bamemeta kakhulu, “Silwane lesesabekako! Silwane lesesabekako!”

Letilwane letine tagijima tayofuna Bhubesi nekumtjela lendzaba yalesilwane lesesabekako lesingatiwa.

“Samita logwaja, jakalazi, ingwe kanye nemvubu,” kwachaza letilwane tonkhe tikhuluma ngesikhatsi sinye.

“Siphindze futsi samita sonkhe siganga,” kwengeta Logwaja.

“Futsi letilwane letisesiswini saso betifuna kusihlasela!” kwasho Mvubu.

Bhubesi abengakaze ayive intfo lenje, ngako-ke masinyane wabita umhlambi wakhe wemabhubesi ndzawonye babese bayaphutfuma bayohlasela lesilwane lesesabekako. Logwaja, Jakalazi, Ingwe kanye naMvubu balandzela ngemuva dvutane kakhulu.

Endleleni yabo bahlangana naNgobiyane, lobekabukeka kwangatsi kukhona lokutsite lakufunako. Wazuba embikwaBhubesi.

“Awu Bhubesi, ngiyajabula kakhulu kukubona, ” kwasho yena. “Ngicela ungisite ngitfole sibuko sami. Ngicabanga kutsi ukhona losintjontjile.”

“Suka endleleni, Ngobiyane. Sinentfo letsite lebalulekile lekufanele siyente. Sijakele kuyohlasela silwane lesesabekako lesesimite tilwane nesiganga,” kwasho Bhubesi angenakubeketela.

Lengobiyane yakhwesha endleleni kodvwa yancuma kutsi itilandzele letilwane ngoba bekafuna kubona kutsi sibukeka njani lesilwane lesesabekako.

Ngesikhatsi letilwane tifika edvute nalapho lesibuko besikhona, emabhubesi, Mvubu neNgwe bema bangete banyakata futsi balungisela kuhlasela. Babese bayagijima bacondza kulesibuko! Kodvwa batsi nababona licembu letilwane letitfukutsele tigijima ticondze kubo, bonkhe babaleka basabalala bangena etjanini lobudze. Labanye babo babhabhalala phansi, labanye babhaca emva kwelihlashana futsi labanye bagibela etihlahleni. Ngesikhatsi Ngobiyane abona kutsi loku lobekwesabisa letilwane bekungulesibuko sakhe, waphubuka wahleka. Wagijima waya kuso futsi, atibuka ahleka, watsi, “Bengisolo ngifuna wena lonkhe lilanga, sibuko sami.”

Lapho leletinye tilwane tibona Ngobiyane phambi kwalesilwane lesingatiwa nekutsi besinemusa njani lesilwane lesesabekako kuye, tanyonyoba taphuma lapho betibhace khona tabese tiyacala tibuta Ngobiyane imibuto ngalesilwane lesingatiwa.

“Sibuko lesi, akusiso silwane. Utibuka wena kuso. Bukani, ngimi lona kulesibuko,” kwachaza Ngobiyane abambe lesibuko.

Ngesikhatsi letilwane tiva loku, tonkhe tahleka futsi tacitsa sikhatsi lesiningi titibuka kulesibuko.