Seipone sa ka sekgweng
Home | Written stories | Multilingual stories | Seipone sa ka sekgweng

Written stories

Seipone sa ka sekgweng

Author

Ka Melody Ngomane

Illustrator

Diswantšho ka Magriet Brink le Leo Daly

E be e le letšatši la go fiša kudu kua molaleng wa Afrika ge Mmutla a tšea sephetho sa go theogela moleng go yo nwa meetse. O be a tlola ka go nanya ka gare ga phišo tseleng ya lerole ge a bona seipone se bekenya mahlaseding a letšatši. Mmutla o be a sa ka a bona seipone gomme a makala gore phoofolo e šele ye ke efe. Ge a batamela, sa go mo makatša, o bone naga ka gare ga sona le mmutla o monnyane o mošweu wa go swana le yena o mo lebeletše. Mmutla o ile a kitima ka lebelo ka mo a kgonago a eya go nyaka thušo.

“Thušang! Nthušeng hle!” a goeletša.

Phukubje o be a ikhuditše moriting wa mohlare o mogolo morago ga go tsoma. O rile ge a ekwa Mmutla o kgopela thušo, a itira eke ga a kwe selo gape a holofela gore diphoofolo tše dingwe di tla mo thuša ka ge yena a lapile. Efela ka nakwana, Mmutla o ile a kitimela fao a bego a khuditše gona.

“Phukubje, thuša! Ntatauwane, ntatauwane!” gwa goeletša mmutla o monnyane o mošweu.

“Ntatauwane? Kae?” gwa botšiša Phukubje, a edimola.

“Tlase kua tseleng ya go ya nokeng. E meditše lefase ka moka le mmutla o monnyane o mošweu wa go swana le nna,” gwa lla Mmutla.

La mathomo Phukubje o kobile Mmutla ka ge a be a sa tshepe gore selo se sebjalo se diregile. “Ge e le gore ntatauwane e meditše naga, nkane re le fa re se ka gare ga ntatauwane?”

Mmutla o paletšwe ke go araba potšišo, efela a tšwela pele go kgopela thušo. Phukubje o ile a ya go bitša Nkwe gore ka boraro ga bona ba ye go bona ntatauwane ya go makatša.

Phukubje le Nkwe ba ile ba latela Mmutla go ya lefelong la ntatauwane. Ka go nanya, ba ile ba khukhuna go ya seiponeng. Ba rile go batamela, ba bona diphoofolo tše tharo di ba lebeletše. Diphoofolo tša ka gare ga mpa ya ntatauwane di be di swana le bona! Ba goeleditše ka letšhogo gomme ba kitimela nokeng go bitša Kubu.

“Kubu, etla o re thuše hle. Ntatauwane e meditše naga le diphoofolo tše tharo tša go swana le rena!” a realo Phukubje, a bolela ka lebelo.

Kubu ga se a ba le taba le bona gomme a tšwela pele go ipshina ka go rutha ka gobane o be a nagana gore diphoofolo di be di leka go mo fora. Efela o rile go bona ka fao ba tšhogilego ka gona, a tšwa ka meetseng. Gomme Kubu, Nkwe, Phukubje le Mmutla ba kitimela lefelong la seipone.

Ba rile ge ba fihla fao, Mmutla le Phukubje ba šalela morago ka ge ba be ba tšhoga gore phoofolo ya go makatša e tlo ba metša le bona. Nkwe le Kubu ba ile ba kitimela pele gore ba hlasele phoofolo ya go makatša … efela ba rile ge ba bona kubu ye nngwe le nkwe di kitima di ba lebile, ba tšhaba ba goeletša, “Ntatauwane! Ntatauwane!”

Diphoofolo tše nne di ile tša ya go Tau gomme tša mmotša ka phoofolo ya go makatša.

“E meditše mmutla, phukubje, nkwe le kubu,” gwa hlaloša diphoofolo ebile di bolela sammaletee.

“E meditše le naga yohle,” gwa tlaleletša Mmutla.

“Gomme diphoofolo tša ka mpeng ya yona di be di nyaka go re hlasela!” a realo Kubu.

Tau ga se ya ka ya kwa ka selo sa go swana le seo, gomme ya bitša seboka sa ditau tša kitima go ya go hlasela ntatauwane. Mmutla, Phukubje, Nkwe le Kubu ba ile ba latela ka morago.

Mo tseleng, ba kopane le Kgabo, yo a bego a bonala a nyakana le se sengwe. O ile a fofela pele ga Tau.

“Ijoo Tau, ke thabetše go go bona,” a realo. “Ke kgopela gore o nthuše go hwetša seipone sa ka. Ke nagana gore go na le yo a se utswitšego.”

“Tloga tseleng Kgabo. Re na le selo sa bohlokwa seo re swanetšego go se dira. Re ihlaganetše go ya go hlasela ntatauwane ye e meditšego diphoofolo le naga,” a realo Tau ka go fela pelo.

Kgabo o tlogile tseleng efela a šala diphoofolo morago ka ge a be a nyaka go bona gore ntatauwane yeo e bjang.

E rile ge diphoofolo di fihla kgauswi le fao go bego go le seipone, ditau, Kubu le Nkwe ba ema gomme ba itokišetša go hlasela. Ba ile ba kitimela seiponeng! Efela ba rile ge ba bona sehlopha sa diphoofolo tša go befelwa se kitimela go bona, ka moka ba phatlalala ka bjangeng bjo botelele. Ba bangwe ba bona ba ile ba patlama fase, ba bangwe ba khutile ka morago ga dithokgwa gomme ba bangwe ba nametše mehlare.

E rile ge Kgabo a lemoga gore diphoofolo di be di tšhošwa ke seipone sa gagwe, a oma ka disego. O ile a kitimela go sona gomme, a itebeletše ge a sega, a re, “Ke hlwele ke go nyaka letšatši lohle, seipone sa ka.”

E rile ge diphoofolo tše dingwe di bona Kgabo a eme pele ga phoofolo ya go makatša le ka fao ntatauwane e bego e mo swere gabotse, ba tšwa fao ba bego ba khutile gona ba thoma go botšiša Kgabo dipotšišo ka ga phoofolo yeo ya go makatša.

“Se ke seipone, ga se phoofolo. O itebelela ka gare ga sona. Le a bona, ke nna ka seiponeng,” gwa hlaloša Kgabo, a swere seipone.

Diphoofolo di rile go kwa se, tša oma ka disego, gomme tša fetša nako ye telele di itebeletše ka seiponeng