Sefako le kwena ya go opela
Home | Written stories | Multilingual stories | Sefako le kwena ya go opela

Written stories

Sefako le kwena ya go opela

Author

Mongwadi ke Rudo Mungoshi

Illustrator

Diswantšho ka Samantha van Riet

Mo mengwageng ye mentši ye e fetilego, motseng wa kua kgole, go be go dula mosetsana yo mobotse wa go bitšwa Sefako. Sefako o utswitše dipelo tša banna ba bantši ba mo motseng. Ba be ba ngwala direto le dikoša ba reta bobotse bja gagwe. Efela Sefako o be a se na kgahlego ya go nyalana le o tee wa bona, gomme taba ye e befedišitše tatagwe yo a bego a nagana gore ke nako ya gore morwedi wa gagwe a nyalwe.

Seo Sefako a bego a sa se tsebe ke gore go be go na le yo a mo rata ka sephiring! Gomme yo a bego a mo rata sephiring ke kwena ya go dula ka nokeng yeo a bego a ekga meetse go yona. Letšatši le lengwe le le lengwe, diiri tše mmalwa pele letšatši le subela, Sefako o be a eya go kga meeetse a go apea dijo tša go lalela nokeng ka pitša ya letsopa.

Sefako o be a tlwaetše go pata borokwana ka tlase ga mohlare morago ga go kga meetse ka nokeng. Kwena e be e phela e mmona a robetše e khutile ka meetseng. E be e nyaka go bolela le yena efela e sa tsebe gore a ka tanya šedi ya gagwe bjang ntle le go mo tšhoša.

Ka letšatši le lengwe kwena e ile ya kgona go batamela Sefako morago ga gore a swarwe ke boroko. Kwena ya go tlala lerato e be e thabetše go ba kgauswi le Sefako gomme ya thoma go opela ka lerato la yona go yena.

 

 

Sefako o kwele koša ya bose gomme a retologa, a nagana gore o a lora. Kwena e be e sa nyake gore Sefako a phapharege a e bone, gomme e ile ya boela ka nokeng ka lebelo.

Se se diregile gape letšatšing la go latela … le la go latela … le la go latela. Sefako o be a ekwa kwena e mo opelela a robetše efela ge a tsoga, a sa bone motho. O be a ekwa fela lešatana la matlakala le dikgomo tša go lla kgojana.

Moopelo o kgwathile pelo ya gagwe, gomme tumo ya Sefako ya go nyaka go bona moopedi ya golela pele le pele. Ka fao Sefako o ile a thoma go nyaka lentšu la go makatša mahlakanokeng, mehlareng le bjangeng efela a se le hwetše.

Ka letšatši le lengwe, Sefako o ile a tšea sephetho sa gore a ka se sa tšwela pele go nyaka moopedi wa go makatša. Efela, o naganne gore a sware mong wa lentšu le lebose!

Sefako o kgele meetse bjalo ka mehleng gomme a ya go sekama ka tlase ga mohlare wa gagwe wa mmamoratwa a itira eke o swerwe ke boroko. Bjalo ka tlwaelo kwena ya go tagwa ke lerato e ile ya tšwa ka nokeng go ya go mo opelela.

E rile ge Sefako a ekwa lentšu la bose, a bula mahlo ka pela gomme a ikhwetša a lebeletše mahlo a … KWENA!

Sefako o ile a tšhoga kudu! Ka bjako, a fofa, a thula pitša ya gagwe ya letsopa meetse a falalela fase. O ile a thoma go kitimela leribeng, efela ka madimabe, a kgola ke leswika a wa, a betha fase ka mošito o mogolo. Kwena ya go tagwa ke lerato, yeo e mo lateletšego, e ile ya ema ya mo lebelela. E rile ge e batamela, Sefako a kgahla bjalo ka aese ka letšhogo.

“O se tšhoge,” kwena ya realo ka boleta. “Ke be ke go bogela matšatši a mantši ge o robetše ka tlase ga mohlare wola, efela gasenke ka go kweša bohloko. Gona bjale ke tla go ja bjang?” Gomme kwena ya thoma go opela koša ya go thoba matswalo ya ruthufatša pelo ya Sefako ka nakwana.

Mosetsana o mobotse o ile a emelela, a sa hlwe a tšhogile gomme a theeletša lentšu leo a bego a thoma go le rata.

Morago ga seo, Sefako o be a eya nokeng mathapama a mangwe le a mangwe go kopana le kwena ya go opela, gomme ka moragp ga sebakanyana, a tšea sephetho sa gore o nyaka go nyalana le yona.

Mafelelong, o bile le sebete sa go botša tatagwe.

Tatago Sefako o be a sa thabela taba yeo le gatee! “Naa kwena ye ya gago e na le dikgomo tša go lefa magadi?” a botšiša ka pefelo. “E tla kgona go go fa bana ya go agela le legae?”

Le ge tatago Sefako a sa dumela gore a nyalane le kwena, maikutlo a gagwe gase a fetoga. E rile ge tatagwe a lemoga gore morwedi wa gagwe a ka se fetola monagano wa gagwe, a mo notlelela ka go ye nngwe ya dirantabola tša mo motseng. Letšatši le lengwe le le lengwe mosegare, o be a etla go mo hlola a mo tlela le dijo.

Efela ka letšatši le lengwe tatago Sefako o ile a lebala go notlela lebati la rantabola. Sefako o emenyana go kgonthiša gore o bolokegile pele a kitimela nokeng.

O rile go fihla fao, Sefako a goeletša, “Kwena, Kwena, ke nna, Sefako!” Kwena, ye e bego e mo nyaka ka phišagalelo matšatši a mantši, e tšwile ka tlase ga meetse go mo dumediša.

Ka letšatši la go latela, tatago Sefako o ile a lemoga gore o timeletše, gomme a befelwa kudu! Ka pefelo, o tšere patla ye koto gomme a latela mehlala ya morwedi ya go leba nokeng. O be a ikemišeditše go thibela morwedi wa gagwe go nyalana le kwena.

O rile ge a fihla maribeng a noka, a bona Sefako a rutha ka nokeng a na le kwena.

 

“Sefako, Sefako,” a goeletša. “Boya mo ka pela! O kase nyalane le kwena.”

 

 

Sefako o retolotše hlogo a dumediša tatagwe ka seatla gomme a subelela le kwena. Tatagwe wa go befelwa o ile a lebelela morwedi wa gagwe le kwena ba nyamelela ka tlase ga meetse go se se a ka se dirago.

Ka morago ga sebaka, Sefako o ile a tla go etela motse wa gabo. Pelo ya tatagwe e be e tletše lethabo ge a mmona. O be a mo hlologetše kudu, gomme ka nako yeo o be a tseba se a bego a swanetše go se dira.

“Le amogetšwe, le amogetšwe, ka bobedi bja lena,” a realo, a kitimela go dumediša Sefako le kwena. O ile a retologela go kwena a re, “O amogetšwe ka lapeng la rena.”

 

* Sefako o rata kwena. Naa o nagana gore go a kgonga gore motho a rate kwena? Ka lebaka la eng?

* Ge o ka ba le mogwera wa phoofolo, o ka kgetha phoofolo efe le gona ka lebaka la eng?

* Thala phoofolo ye e lego mmamoratwa wa gago. Ngwala koša goba sereto ka phoofolo ya gago.