Phama le pete ya poone
Home | Written stories | Multilingual stories | Phama le pete ya poone

Written stories

Phama le pete ya poone

Author

E ngotswe ke Margot Bertelsmann

Illustrator

Ditshwantsho ka Chantelle le Burgen Thorne

Listen to the story here

Phama o ne a ena le pete ya poone. Mme o ne a sa tsebe hore ke pete ya meijiki. “Ka letsatsi le leng, pete ena e tla fepa

setjhaba,” ha rialo Phama,”. Mme a tsheha. Phama a lema pete ya hae mme ya hola yaba ya hola. Ya hola ho ya hodimo hoo e

ileng ya qetella e nyametse marung.

“Ke tla palama ho ya fihla hodimodimo,” Phama a rialo. Ntate a mo tsheha. Lentswe le phahameng la hoeletsa. “Fofonela-

hlwephetsa-nkgisa-monko! Ke nkgelwa ke madi a ntho e sa ntseng e hola!” E ne e le ledimo le kgopo.

 “O ka nna wa ntshwara ha o ka kgona,” Phama a mo qala. Phama a bona mokotla wa meijiki.

Ka hare ho ne ho ena le kgauta yohle eo setjhaba se neng se e epe morafong. Phama a bona sebini sa meijiki.

O ne a tseba dipina kaofela tseo setjhaba se kileng sa di bina. Phama a bona lekgansi la meijiki.

Le ne le behela mahe a kgauta a lekaneng batho bohle. “Ke tla kgutla ke o tlele letlotlo,”

Phama a hoeletsa a shebile tlase ho Nkgono ya neng a le fatshe. Nkgono a fehelwa.

Phama a kga poone e butswitseng lehlakeng. A e besa mollong. A qhibidihisa botoro hodima dipete tsa kgauta mme a pheulela

monko hodimo ho ya nkong ya ledimo. “Ntlisetse lehlokwana la ka la meno le leholohadi,” ledimo la hoeletsa. Empa Phama o ne

a se a tsamaile. 6 Esitana le mokotla. Le sebini. Le lekgansi. Esitana le lehlaka la poone le ne le le siyo. Phama o ne a le kapile le

le fatshe, o a bona.

 

Monate wa Nal’ibali

Mehopolo eo le ka buang ka yona

Na ho nepahetse hore Phama a inkele letlotlo la senatla ntle le ho kopa? Hobaneng o nahana jwalo/hobaneng o sa nahane jwalo? O nahana hore Phama o ilo etsang ka mokotla wa letlotlo la senatla le sebini? O ne o tla etsang ka tsela e fapaneng haeba o ne o le Phama?

Setshwantsho

Taka setshwantsho sa hao sa Phama le senatla se tshabehang se bontshang ka moo senatla se leng seholo ka teng.

Ho bala

Eba lefokisi la mantswe! Shebisisa pale. Na o ka fumana dintho tseo Phama kapa senatla se tshabehang ba di fofonetseng, ba di boneng kapa ba di latswitseng?

Ho ngola

Nahana eka Phama o ngola taba dayaring ya hae bakeng sa letsatsi leo a hlwelletseng hodima lehlaka la poone. O ka qala tjena: Dayari e Kgahlehang, Le ka mohla o ke ke wa hakanya se etsahetseng kajeno …

Mosebetsi wa matsoho

Boloka diqo tsa poone eo o e jeleng. Beha dipente tsa mebala e fapaneng ka ditshelong tse nyane. Qopetsa diqo tsa poone ka penteng, ebe o di sebedisa ho hatisa dipaterone le disheipi tse fapaneng pampiring.

Tshebetso

Nahana eka o senatla se tshabehang. Tsamaya o potoloha ka moo o nahanang hore o ne a tla etsa ha o ntse o re “Fofonela-hlwephetsa-nkgisa-monko! Ke nkgelwa ke madi a ntho e sa ntseng e hola!” ka lentswe le leholo, le kgarumang.