Kgomo ya go Hlomphega!
Home | Written stories | Multilingual stories | Kgomo ya go Hlomphega!

Written stories

Kgomo ya go Hlomphega!

Author

Ka Koketso Tsemekwane

Illustrator

Diswantšho ka Heidel Dedekind

Kgalekgale, Kgomo le Katse ba be ba dula Mmotong wa Toutswemogala. Ba be ba dula moo le diphoofolo tše dingwe ka moka. Nakong e ntši, diphoofolo tšeo ka moka di be di phedišana ka khutšo le kwano.

Kgomo o be a kgethegile gare ga diphoofolo ka moka ka gore e be e le yena feela a nago le tšale. Mesong e mengwe le e mengwe o be a tšea tšale ya gagwe, a e kgaphege magetleng gomme a sware lekgotla.

 

Ge Kgomo a eme moo a apere tšale ya gagwe, o be okare ke modingwana ka nnete. O be a le bohlale kudu e bile a kgona go fana ka maele ditabeng ka moka, tše dikgolo le tše dinyenyane.

Bjale, ka maswabi, ga go na yo a bego a rata Katse gabotsenyana. Diphoofolo tše dingwe ka moka di be di nagana gore Katse ke moradia e bile di sa mo tshepe. Di be di ipotšiša gore gore’ng a hlwa a sasanka bošego ka moka, eupša mosegare a hlwa a robetše letšatši ka moka bjalo ka sebodu. Di be di feditše le pelo gore Katse ke molotšana.

Ka letšatši le lengwe, Katse o ile a tla go Kgomo gomme a kgopela maele. Katse o ile a botšiša gore, “Kgomo, gore’ng wena le diphoofolo tše dingwe le sa nthate?”

Kgomo o ile a no koba hlogo, a bofelela tšale ya gagwe magetleng gomme a itshepelela ntle le go ntšha lentšu.

“Kgomo,” gwa realo Katse a lla, “Ke nyaka go tseba gore gore’ng le sa nthate? O swanetše go re hlokomela ka moka ga rena, e bile le ge o dula o thuša diphoofolo tše dingwe ka moka, nna yena ga o na taba le nna.”

Katse o be a boela go Kgomo letšatši le letšatši a mo swaretše dimpho, a nyaka go tseba gore goreng diphoofolo ka moka di be di sa mo rate. O be a tlišetša Kgomo bjang bjo bontši bjo bobose le bjo botalana bja go tšwa moeding le meetse a mabose a go hlweka a go tšwa molapong. Eupša go sa šetšwe seo Katse a bego a se dira, Kgomo le diphoofolo tše dingwe ga sa nka ba rata Katse. Ba ile ba dulela go hlokomologa Katse, gomme se se ile sa mo nyamiša kudu.

Se se ile sa tšwela pele go fihlela ge ka letšatši le lengwe Katse a re go Kgomo, “Bjale gona go lekane!” ke moka Katse a huduga.

E se kgale, magotlo a mantšintši a ile a thoma go kitimakitima lefelong leo. Ke moka diphoofolo tše dingwe di ile tša tla go Kgomo tša ipelaetša. Di be di galefile kudu. Di ile tša re, “Kgomo Mohlomphegi!” ge di dutše di lla le go ngunanguna ka ditsela tša go se swane.

“Kgomo, o swanetše go dira se sengwe,” gwa realo Tau a rora.

“Magotlo a tletše gohle – mo re robalago, mo re jelago, gotee le mo re nwago meetse,” gwa realo Kubu a ngunanguna.

Ke ka yona nako yeo moo Kgomo le diphoofolo tše dingwe ba ilego ba thoma go lemoga mošomo wa bohlokwa wo Katse a bego a o dira bošego ge bona ka moka ba robetše.

Bjalo ka moetapele wa Toutswemogala, Kgomo o ile laela gore go tšwiwe lesolo la go tsoma Katse. Diphoofolo ka moka di ile tša tsoma Katse gohle. Di ile tša fetša matšatši a šupago di mo tsoma.

Ge mafelelong di hweditše Katse, Thutlwa, yoo a mmonego pele, o ile a ema ka pele ga diphoofolo ka moka. A re: “Katse, diphoofolo ka moka di go hlologetše. Ga re sa nagana gore o moradia le molotšana. Ge magotlo a re šulafaletša bophelo, kemoo re go hlologelago le go feta. Re a go hloka, e bile re a go rata. Hle boela le rena Toutswemogala.”

 

Katse o be a Thabile kudu ge a dutše a boela Toutswemogala a na le diphoofolo tše dingwe. Bošego bjo bongwe le bjo bongwe o be a eja magotlo gomme a a hlasela ka mošobaneng le dikhutlwaneng ka moka. Diphoofolo ka moka di be di thabile kudu, eupša Kgomo o be a thabile go di feta ka moka ka gore gona bjale, go swana le peleng, go be go na le khutšo le boiketlo Mmotong wa Toutswemogala. Le gona go tloga letšatšing leo, Kgomo le Katse e ile ya ba bagwera ba bagolo, moo Kgomo a bego a dula a šiela Katse maswi letšatši le lengwe le le lengwe.

Dira gore kanegelo e be le bophelo!

  • Terowa seswantšho sa legotlo.
  • Diriša letsopa goba hlama go bopa kgomo, katse le thutlwa. Diriša diphoofolo tša gago tša letsopa go raloka kanegelo ye.
  • Ingwalele sephetho sa kanegelo ye. Nagana Katse a ganne go boela Toutswemogala. O nagana gore nkabe go ile gwa direga’ng?