Kanegelo ya Modiša le Nare | Nal'ibali
Home | Story Resources | Multilingual stories | Kanegelo ya Modiša le Nare

Kanegelo ya Modiša le Nare

Author

Kai Tuomi

Illustrator

Samantha van Riet

Translator

Mpho Masipa

Kgale, Modiša e be e na le molomo wo moserolane. O be a dula ka rantaboleng ka gare ga bjang bjo botelele.

Ka mehla o be a swiela rantabola pele a eya go nyaka dijo tše a di ratago bjanyeng.

Bošego o be a namela mpete wa sehlaga, mpa e tletše ditšie tše ditalamorago, dintšhi, le diboko tša go sopagana. 

Se se bego se etla bjanyeng bjo botelele, Modiša o be a fofela godimo, gomme a goeletša le go di hlabela lešata. O be a tlo di kobola go fihlela di sepela.

O be a rata go dula a le tee, o be a sa rate go abelana se a nago le sona le mang goba mang. 

 

Ka letšatši le lengwe ge Modiša a be a nyaka dikhunkhwane kua ntle, o kwele modumo, wo e kego ke modumo wa legadima mebotwaneng,

gomme selo se sengwe sa thiba letšatši. “Ke eng bjale?” gwa tšhoga Modiša, a fofela godimo go tšwa ka mabjanyeng a matelele gore a bogele gabotse. 

Phoofolo ye ntsho ye kgolo, ya manaka a boima, e be e sepela ka bjanyeng bjo botelele. 

 

 

“Dumela,” a realo Nare. “Ke na le dibeke ke sa je selo. Bjang bjo botelele bjo ke seo ke se nyakago. Nka bo ja?” 

“Aowa! Tloga fa!” gwa goeletša Modiša. “Gape ke tla hwa ge ke sa je se sengwe. Pula e feditše dikgwedi e sa ne.

Bjang bjo botelele ke bjona bjo fela tikologong ye. O ka se ntumelele ka bo ja, ka kgopelo hle?” 

“Ga se wa nkwa? Tloga fa!” a realo Modiša a fofa ka godimo ga hlogo ya Nare. 

“Efela ga o je bjang,” a realo Nare. Gomme a leka gape, “Re ka abelana bjang.” 

“Ga ke abelane! Ke bja ka! Bja ka! Bja ka! Bjale, tloga!” gwa goeletša Modiša. 

 

Phatla ya Nare ya šošobana, mahlo a hunyela meselaneng. O befetšwe kudu gomme mosela wa gagwe wa ya pele le morago,

wa dira lešata o betha ka morago. “Ge eba o tlile go tshwenya, ke ile go bo tšea le ge go le bjalo. Ke ja bjang, ke se ke se dirago, gomme ke swere ke tlala,

bjale KE A JA, wena nonyana ye mpe,” a realo Nare a le kgauswi le go ngwatha bjang. “O ka se leke!” gwa lla Modiša. 

“O tla nkemiša bjang? Lebelela gore ke yo mogolo bjang. Gomme ka gore o a tshwenya, ke akantše gore ke tla ja, ka ja, ka ja go fihlela ke khora.”

Gomme ka NGATHU! KGRR! ye kgolo! Nare ya thoma goja. Se se befedišitše Modiša kudu ka fao molomo wa gagwe wa fetogela bohubedung bja go taga.

 

Modiša a fofa ka godimo ga hlogo ya Nare a goeletša, a kgadimola le go lla, efela Nare a tšwela pele goja. Gateetee ke ge bjang bjo botelele bo fedile.

Go senya le go feta, Nare a tsenya tlhako ya gagwe ye kgolo marulelong a rantabola ya Modiša. 

Modiša e fofetše mokokotlong wa Nare ya thoma go kobola letlalo la gagwe. “Se se ka se šome,” a realo Nare. “Letlalo la ka ke le lekoto kudu.

Le Tau o lekile go ntoma ka meno a gagwe a bogale efela ka tšhaba. O yo monnyane kudu wena, Modiša. Gomme o swanelwa ke se o se hweditšego.

Ke be ke ikemišeditše go abelana.”  “Go diregile,” a realo Modiša a homola. “Ke be ke befetšwe ebile ke tshwenywa ke gore ke legae la ka le.

Gona bjale, ga ke na legae, ga ke na dijo – ditšie tšela tše di talamorogo tša bose ka moka, dintši le diboko tša go sopagana tše

di bego di dula mabjanyeng a matelele di sepetše! Dilo tšohle di sepetše.” 

 

Nare a lebelela Modiša yo a bego a lla ka morago, gomme a lebelela sekgoba sa go hloka bjang le rantabola ya go senyega.

“O ntshwarele ge ke sentše legae la gago,” a realo, “efela mogongwe nka go direla se sengwe. Wa bona, ke na le bothata le dikhunkhwane.

Ke ra gore, lebelela mokokotlo wa ka. Go dula go na le dikhunkhwane tše dintši tše di kotamago go ona ebile di ntshepela gohle fa.

O ka di ja, gomme ke tlo thaba ge ke hweditše motho wa go nkhutšiša tšona.” 

Modiša a lebelela mmele wa Nare gomme a bona dikhunkhwane tše dinnyane di kgomaretše letlalo la Nare.

Mpa ya nonyana ya rurumela, efela kgopolo ya go direla Nare mogau morago ga tšohle tše a di dirilego, ya befediša Modiša le go feta.

Molomo wa gagwe o moserolana o ile wa hwibila le go feta. 

 

“La mathomo o jele mabjang a ka a mabotse ka moka!” gwa goeletša Modiša. “Ka morago wa senya ntlo ya ka.

O tsentše tlhako ya gago marulelong! Bjale o nyaka gore ke je dikhunkhwane tše ka moka go go direla mogau!”

Ge a bolela, o be a le gare a eya godimo le tlase mokokotlong wa Nare a kobola dikhunkhwane. “O tloga o le yo mobe kudu, Nare!

Tše nka rego ke tlo go thuša,” a realo molongwana wa gagwe o tletše dikhunkhwane. 

 

 

Nare a itšhikinya a sepela le Modiša a le mokokotlong wa gagwe a goeletša gomme a eja dikhunkhwane.

Le lehono ba sa dira sona seo, efela Modiša ga se a swarela Nare, gomme molomo wa gagwe o moserolane wa dula o hwibitše saruri.