Iri ya maselamose
Home | Written stories | Multilingual stories | Iri ya maselamose

Written stories

Iri ya maselamose

Author

Thato Kgaje

Illustrator

Natalie le Tamsin Hinrichsen

Listen to the story here

Nakong ye e fetilego, ka nako ye makgolokhukhu-khukhu e be e sa le mosetsana, kgogo le kgomo e be e le bagwera.

Ka letšatši le lengwe, ge ba be ba sepela mašemong, Kgogo o ile a phaphasetša mafofa a gagwe ebile a iša mafofa a mosela wa gagwe ka mo le ka mo. O be a  tshwenyegitle. Kgomo o lemogile seo ge a be a otla ka go nanya.

“Bothata ke eng, Kgogo?” Kgomo a botšiša a le gare a iša mosela ka mo le ka mo.

“Naa o a kwa?” Kgogo a lebelela ka mašemong, a buša a lebelela Kgomo.

“Aowa,” a realo Kgomo. “Go na le se ke swanetšego go se kwa?” Kgomo a retologela hlogo ka mo le ka mola gore tšhipi ya kgale ye kgolo molaleng wa gagwe e lle ka lešata. E hlotše modumo wa lešata kudu wa go kwalakwala go putla mašemo a go tlala phoka.

“Ke se ke bolelago ka sona,” a realo Kgogo. “Ga go na medumo ya diphoofolo tše dingwe polaseng ye. O nagana gore ke ka lebaka la eng go le bjalo?”

Kgomo a tšwela pele go otla a naganiša potšišo.

“Ka gobane,” Kgogo a tsena Kgomo gare ka go hloka mekgwa a sa le gare a nagana, “rapolasa o išitše bagwera ba rena ka moka le ba malapa kua go bolawago diphoofolo gona.”

 

        

Kgomo a tšhoga kudu ka fao a ilego a metša dijo ka moka tšeo a bego a di otla ka nako e tee. Se se dirile gore a kgebe ka lešata ka tsela ye e sa laetšego bosadi!

“Re swanetše go tšhaba ka gobane yo mongwe wa rena o tlo latela! Re swanetše go tšhaba pele seo se direga,” a realo Kgogo.

“Tšhaba?” Kgomo a botšiša a tomoletše Kgogo mahlo.

“Ee, re swanetše go tšhaba bošego bja lehono! Efela re swanetše go hlokomela rapolasa. Re swanetše go kgonthiša gore a seke a re kwa le go re bona ge re sepela,” a realo Kgogo. Kgomo o dumetše ka hlogo.

Mathapameng ao, ba kwele rapolasa a ona morago ga gore mabone a ka ntlong ya polasa a timiwe, Kgogo le Kgomo ba ile ba sepela.

Kgogo o swere selo sa ka gare ga tšhipi ye e lego molaleng wa Kgomo ka molomo. Ba be ba sa swanela go dira lešata ge ba nyaka gore go tšhaba ga bona go atlege.

Ba rile go fihla Koteng ye Talamorogo ye Kgolo, Kgogo a tlogela tšhipi ya Kgomo gomme ba ema ba theeletša sebakanyana. Ba be ba sa tsebe gore ba ya kae ebile ba na le poifonyana.

Lekaleng la ka godimo ga bona, go ile gwa kwagala peolane.

“Dumelang ba go se tsebje! Fa! Gona fa! Le timetše …?” Peolane o be a nyaka go tseba.

“Aowa, ga se ra timela. Re tšhabile polaseng ka gobane rapolasa o išitše bagwera ba rena ka moka le ba malapa kua go bolawago diphoofolo gona. O tee wa rena, goba bobedi bja rena, re tlo latela, ka fao re naganne go tšhaba,” gwa fetola Kgogo.

“Gase bohlale seo, gase bohlale seo,” a realo Peolane a le godimo. “Kota ye Talamoro ye Kgolo e tletše diphoofolo tša naga gomme ye ke nako ya gore dikatse tše dikgolo di sepele gohle di nyaka dijo tša bose – tša go swana le kgomo ya bose le kgogo. Le tšhabela maemo a mabe ka go ya go a mabe ka go fetišiša, ke a le botša.”

“Efela, re ka se boele morago …” Kgomo a realo, a lealea ka pelaelo.

“Ka lebaka la eng?” Peolane a bobola. “Se le swanetšego go se dira, ke go bontšha rapolasa gore go na le tsela ye kaone.”

“Tsela ye kaone?” Kgogo a kekeretša. O be a sa tshepe se a se kwago.

“Ee,” a realo Peolane. “Gopola gore ke nna moeletši wa Kgoši. Ke a di tseba dilo tše. Le swanetše go bontšha rapolasa bohlokwa bja lena.”

Boraro bjo bo dutše mmogo mathapameng ao ba nagana le go bolela le go tla ka leano.

Bjale, ka mahlatse Kota ye Talamoro ye Kgolo e be e le lefelo la maselamose fao se sengwe le se sengwe se bego se kgonagala, ka fao Peolane o ile a romela dinonyana tša lešoka ka moka gore di ye go kgoboketša dipeu tša merogo tše dintši ka fao di ka kgonago ka gona.

Mola dipeu ka moka di kgobokeditšwe ka hlokomelo, Peolane o ile a lebelela bagwera ba babedi.

“Le swanetše go iša dipeu tše ka moka le boele le tšona polaseng le di bjale mašemong ao rapolasa a a beakantšego. Efela peu ye nngwe le ye nngwe e swanetše go ba mobung pele ga iri ya maselamose.” Peolane o lebeletše Kgogo le Kgomo a lebelela gape godimo ngweding. “Le swanetše go potlaka. Go na le dipeu tše dintši mo efela nako ke ye nnyane.”

Kgogo le Kgomo ba be ba palelwa ke go rwala dipeu ka moka ba le babedi fela, efela gateetee ke ge ba le mašemong ba bjala dipeu ka potlako ka fao ba ka kgonago ka gona.

 

        

Ge Kgogo a sa khupetša dipeu tša mafelelo ka mobu, iri ya maselamose e ile ya fihla gomme Unkulunkulu a bula leratadima. Go nele pula ye sese mašemong go fetšwa go bjalwa gomme dipeu tša mehutahuta tša hloga tša gola. Gateetee ke ge go tletše merogo go fihla kgole fao mahlo a ka bonago. Mašemo a rapolasa a be a kgahliša.

E rile ge rapolasa a eya mašemong mesong yeo, a se tshepe seo mahlo a gagwe a se bonago. Go be go se gwa tlala diroto tša merogo ye meswa fela methalading ye mebotse, efela go be go na le mae a mantši gape le dipakete tše dintši tša maswi. Kgogo le Kgomo ba be ba le kgauswi gomme ba ikgantšha ka seo, gomme rapolasa a tseba gore seo se diregile ka lebaka la mošomo wa bona o boima.

Rapolasa o lebogile kudu gomme go thoma letšatšing leo, rapolasa, Kgogo le Kgomo ba dula mmogo polaseng ka lethabo.

 

 

[Get story active!]  Dira gore kanegelo e be le bophelo!

 

  • Kgetha karolo ya kanegelo ya go hloka seswantšho gomme o  thale seswantšho sa yona. Kopolla mantšu a ka kanegelong a go sepelelana le kanegelo ya gago goba o kgopele motho yo mongwe a go thuše go dira se. Kgomaretša letlakala la kanegelo ka tlase ga seswantšho sa gago.
  • Dira eke ke wena Kgomo le Kgogo. Ngwalela Peolwane yo a go thušitšego lengwalo la go mo leboga.

Thoma tšhengwana ya gago ye nnyane ka lebotlelong la polastiki. Robatša lebotlelo fase gomme o ripe lehlakore la ka godimo. Tsenya mobu o mobotse ka lebotlelong. Bjala dinawa tše mmalwa gomme o di nošetše. Bea tšhengwana ya gago letšatšing