Ledimo
Home | Node | Ledimo

Written stories

Ledimo

Author

Ka Jude Daly

Illustrator

Diswantšho ka Alzette Prins

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

Marie-Lou Maritz o belegwe go na le ledimo, ledimo le legolo la go nyaka go senya motse wa boreadihlapi wo ba bego ba dula go ona. Marulelo a ile a rutlumuluga mekutwaneng, mafasetere a pšhatlega, mehlare ya kukumotšega ka medu gomme ditšhengwana tša merogo tša tšewa ke moya.

 

Efela go feta fao, bareadihlapi ba bantši … banna, bobuti, barwa le botate … ga se ba boa gae. Gomme gare ga bona go be go na le tatago Marie-Lou.

Ka ge go be go šetše banna ba mmalwa motseng, basadi ba ile ba ya go rea dihlapi. Bagwera ba Marie-Lou le bona ga se ba tšea nako pele ba sepela ka maselawatle. Efela e sego Marie-Lou ka ge a be a foufetše, goba bjalo ka ge mmagwe a be a phela a bolela, “Marie-Lou o bona dilo ka tsela ye e fapanego.”

Marie-Lou o be a sa rate go šala, o be a hloile go se thuše bangwe. O ile a itahlela leselawatleng gatee, efela yo mongwe a mmona. Le ge go le bjalo, o ile a hwetša ditsela tša go ba le mohola ka pela. Marie-Lou o ithutile go loga mebetse, go hlwekiša hlapi le go koropa diteke. Gomme o ithutile, go bala phefo go phala batho bohle – go tseba gore lekwa le fošetšwa neng le gore o tloga neng lewatleng.

Mathapameng a mangwe, phefo ye maatla e ile ya swiela motse. Badudi ba tlogetše tšohle gomme ba kakaditlana ka mengwakong ge mengatse, diaparo, dimela le paesekele le kiribane di fothelwa tlase kua tseleng. Ka mahlatse go be go se yo a bego a le lewatleng.

Badudi ba lebeletše ledimo la go galefa le tšwela pele ba le mekutwaneng ya bona. Efela, e sego Marie-Lou, o ile a theeletša. Gomme, se a se kwelego ke medumo ya mehlare e kgwarinywa bjalo ka mahlokwa a mankgwari, swii swii ya mohlaba, modumo wa maphoto ge a betha maswika gomme ka morago … gwa re tuu.

Mesong ya ka morago ga ledimo, Marie-Lou o tsogile mesong ntle le go tsoša mmagwe, gomme a swiela mohlaba ohle wo o tsenego ka ngwakong. O ile a ya ka ntle.

Marie-Lou o theeleditše modumo wa lewatle wa tlase. Le be le kwagala ka tsela ye e fapanego, le befetšwe, ka nako ya ledimo. Gomme ka morago a kwa modumo wa go makatša kgojana: la mathomo e be ele wa go tsetsela, ka morago wa swana le wa go tswinya. O tlile gape wa tloga bjalo ka maphoto.

Ka go nanya, ka tlhokomelo, Marie-Lou a latela modumo go fihlela go dikgato tše mmalwa kgole le leriba la meetse gomme a ema. Godimo gateetee wa kwagala o fofela lefaufaung bjalo ka dinonyanawatle di lla. Ka morago wa kawagala o phaphamala ka gare le ka ntle ga meetse ao a tšokotšegago ka bodibeng bja maswika. Marie-Lou o be a tseba gore o kgauswi le modumo le ge o be o eba tlase ka dikgoba tše ditelele magareng ga medumo. Ka morago o ile wa ema tse.

Ka go bolaya ke pelo, Marie-Lou a kitimela pele gomme a redimoga leswikeng. Selo se sengwe sa kgwatha kgato ya gagwe. A nagana gore ke seripana sa bjangwatle, o ile a obelela tlase gore a bo tloše … ditsebe tša go phaphasela tša go thapa, nko ya go thapa, marofa a go thapa a mane le mosela wa go thapa wa go šikenyega. Marie-Lou o ile a leka go kuka selo seo, efela thapo molaleng wa sona e kwagala eke e swerwe ke maswika.

Mafelelong ge thapo e bofologile, Marie-Lou a kuka mpšanyana yeo e nyakilego go kgangwa ke meetse. A myemyela ge e ethimola e mo kgomarela molaleng wa gawe. Ka morago o ile a gopola mmagwe. O swanetše go ba a tshwenyegile – a tshwenyegile ebile a befetšwe! O ile a retologa ka bjako a ya gae, gomme a kgolwa a wa.

Gomme ya ba ke nako yeo mmago Marie-Lou a mo humana. O ile a mo gokara le go mo kgalemela, a kgalemela Marie-Lou le go mo gokara tseleng yohle ge ba lebile gae.

Ka morago, Mohlahlobi Madliwa o ile a tla go tšea ditaba ka ga mpšanyana. O bone ka fao Marie-Lou a nyamilego ka gona, gomme a mmotša gore ge beke e ka fela go se yo a tlago go tšea mpšanyana, a ka e tšea. O ile a myemyela a re, “Nnete gona, ke nagana gore le hloletšwe go ba mmogo.”

Beke yeo e ile ya nanya go Marie-Lou. Efela, beke e fedile go se yo a nyakago mpšanyana. Ka fao, Marie-Lou a e reela Ledimo.

Le ge ebe e sa le mpšanyana, Ledimo e be e phela e le kgauswi le Marie-Lou. E ile ya tseba mesepelo ya Marie-Lou ka moka ga yona – Marie-Lou o ile a nagana gore Ledimo e tseba se a tlogo se dira le pele a se dira! E be e hlahla Marie-Lou gore a se be kotsing, e be e rwala mokotla wa gagwe wa sekolo gape e mo hlokomela ge a robetše.

E ba le boitlhamelo!

* Ge o nagana ka ledimo o nagana ka mmala ofe? Diriša dipente tša mebala ya go fapana go hlama seswantšho sa ledimo le lebe letlakaleng la pampiri le legolo.

* Dira karata ya kliniki ya diphoofolo ya Ledimo, mpšanyana. Ngwala dintlha ka tlase mo letlakaleng la pampiri gomme o thale seswantšho sa Ledimo polokong ya ka godimo ga tšona.

- Leina la phoofolo ya mmamoratwa:

- Mohuta wa phoofolo ya mmamoratwa:

- Mmala wa phoofolo ya mmamoratwa:

- Tona/Tshadi:

- Leina la mong:

- Aterese ya mong:

- Nomoro ya mogala ya mong: