Home | Content | UPhumla nexhegokazi

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

UPhumla nexhegokazi

Kudala-dala, kwakukho ixhegokazi elalihlala lodwa kufutshane nencopho yentaba ende eyayingasentla kwelali ethile.

Wonke umntu kule lali wayeloyika eli xhegokazi. Babelibiza ngokuba “Ligqwirha”.

Ngenye imini intombazana egama linguPhumla yahamba yaya kuqokelela iingcambu zasendle namachiza ethambekeni lentaba.

Engaqondanga, iingqimba zamafu zaseziqokelelene ngephanyazo, kwathi kungekudala yana ngamandla imvula.

Waqonda uPhumla ukuba kufuneka efumene indawo yokusithela ngokukhawuleza,

kodwa indawo ekuphela kwayo eyayikufutshane yayiyindlu yexhegokazi…