Home | Content | Phumla le mokgekolo

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Phumla le mokgekolo

Kgalekgale, mokgekolo yo mongwe o be a dula a le tee kgauswi le ntlhora ya thaba ye telele ka godimo ga motse.

Batho bohle mo motseng ba be ba mo tšhaba. Ba be ba mmitša “Moloi”.

Ka letšatši le lengwe mosetsanyana wa go bitšwa Phumla o ile a ya go topelela medu ya nageng le mešunkwane thabeng.

Ka pejana, maru a ile a thiba, gomme pula ya na ka nakwana.

Phumla o tsebile gore o swanetše go hwetša lefelo la go khuta, efela lefelo le tee fela leo le bego le le gona e be e le mokutwana wa mokgekolo…

Phumla le mokgekolo | Nal'ibali

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.