Phumla le mokgekolo | Nal'ibali
Home | Content | Phumla le mokgekolo

Phumla le mokgekolo

Kgalekgale, mokgekolo yo mongwe o be a dula a le tee kgauswi le ntlhora ya thaba ye telele ka godimo ga motse.

Batho bohle mo motseng ba be ba mo tšhaba. Ba be ba mmitša “Moloi”.

Ka letšatši le lengwe mosetsanyana wa go bitšwa Phumla o ile a ya go topelela medu ya nageng le mešunkwane thabeng.

Ka pejana, maru a ile a thiba, gomme pula ya na ka nakwana.

Phumla o tsebile gore o swanetše go hwetša lefelo la go khuta, efela lefelo le tee fela leo le bego le le gona e be e le mokutwana wa mokgekolo…