Home | Content | Phumla le mosadimoholo

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Phumla le mosadimoholo

Mehleng ya kgale, mosadimoholo e mong o ne a dula a le mong haufi le tlhoro ya thaba e telele ka hodima motse.

Batho bohle motseng oo ba ne ba mo tshaba. Ba ne ba mmitsa “Moloi”.

Ka tsatsi le leng ngwananyana e mong ya bitswang Phumla a ya naheng ho ya kga metso le ditlama tsa naha tlasa thaba.

Pele a elellwa, maru a matshomatsho a ne a se a bokellane, mme ho eso ye kae pula ya qala ho na ka matla.

Phumla o ile a tseba hore o lokela ho fumana seitshireletso ka potlako,

empa sebaka se le seng feela seo a neng a ka ya itshireletsa ho sona e ne e le tlung ya mosadimoholo yane…

Phumla le mosadimoholo | Nal'ibali

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.