Home | Content | UPhumla nesalukazi

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

UPhumla nesalukazi

Kwasukasukela, ngesalukazi esasihlala sodwa eduze nesicongo sentaba eyayiyinde yengame umuzi othile.

Wonke umuntu wakulo muzi wayesesaba kakhulu. Babesibiza ngokuthi “uMthakathi”.

Langa limbe intombazanyana encane ogama layo lalinguPhumla yakhuphuka yayofuna izimpande namakhambi asendle le emaqeleni asentabeni.

Kwathi ingazelele nje, kwabe sekuqoqana amafu kuza isivunguvungu, masinyane imvula laqala ukuyidliva.

UPhumla wayazi ukuthi kwakufanale athole okusampheme wokukhosela ngokushesha,

kodwa yayiyodwa kuphela indawo eyayiseduzane okwabe kuyindlu yesalukazi…