Home | Content | Umcebo womhambi

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Umcebo womhambi

Kwasukasukela, kwakunendoda eyayiyigovu.

Yize noma yayiyisicebi, kodwa yayisafuna enye futhi imali.

Ngelinye ilanga kusihlwa, umhambi omdala wafika ekhaya lendoda eyigovu.

“Selokhu ngihamba usuku lonke,” kusho umhambi omdala.

“Ngicela nje ukuphumula lapha namuhla ebusuku.” “Hmmmm,” kusho indoda eyigovu.

“Uzongikhokhelani?” “Anginamali engiyiphethe,” kusho umhambi,

“kodwa kusasa ngingakuyisa komunye umcebo wekhethelo bese ngabelana nawe ngawo…