Home | Content | Letlotlo la mohahlaudi

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Letlotlo la mohahlaudi

Mehleng ya kgale ho kile ha eba le monna e mong ya neng a le meharo haholo.

Leha a ne a ruile haholo, o ne a dula a batla tjhelete feela.

Mantsiboyeng a mang mohahlaudi ya tsofetseng a tla kokota monyako wa monna ya meharo.

“Haesale ke tsamaya letsatsi lohle,” ha rialo mohahlaudi ya tsofetseng.

“Ke kopa hore ke phomole mona bosiung bona.” “Hmmm,” ha rialo monna ya meharo.

“O tla ntefa bokae?” “Ha ke na tjhelete hona jwale,” ha rialo mohahlaudi,

“empa hosane nka o isa ho letlotlo le kgethehileng mme ka le arolelana le wena…