Lehumo la mosepedi | Nal'ibali
Home | Content | Lehumo la mosepedi

Lehumo la mosepedi

Kgalekgale, go be go na le monna wa sejato. Le ge a be a humile, o be a nyaka tšhelete ye ntši.

Mathapama a mangwe mosepedi wa go tšofala a tla lebating la monna wa sejato.

“Ke sepetše letšatši lohle,” a realo mosepedi wa go tšofala. “Hle, e re ke ikhutše fa mantšiboa.”

“Hmmm,” a realo monna wa sejato. “O tlo ntefa ka eng?” “Ga se ka swara tšhelete,”

a realo mosepedi wa go tšofala, “efela gosasa nka go iša lehumong la go kgethega ka le abelana le wena…