Home | Content | Ubutyebi bomhambi

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Ubutyebi bomhambi

Kudala-dala mandulo phaya, kwakukho indoda eyayinyoluke kakhulu.

Nakuba nje yayisisityebi kakhulu, into eyayisoloko iyifuna yayiyimali eyongezelelekileyo.

Ngorhatya oluthile, umhambi osele ekhulile wafika emzini wendoda enyolukileyo.

“Oko ndihamba imini yonke,” watsho umhambi osele ekhulile.

“Ndincede ndicela ukuphumla apha kwakho ngokuhlwa nje.” “Mhhh,” yatsho indoda enyolukileyo.

“Uza kundihlawula ngantoni?” “Andinamali apha kum,” watsho umhambi osele ekhulile,

“kodwa ngomso ndingakukhokelela ebutyebini obukhethekileyo size sabelane ngabo sobabini…