Ntšhu le Thutlwa | Nal'ibali
Home | Content | Ntšhu le Thutlwa

Written stories

Ntšhu le Thutlwa

Kgalekgale, Thutlwa e be e gwerane le Ntšhu.

Mesong ye mengwe, ge bagwera ba babedi ba le sedibeng sa meetse, Ntšhu o ile a botšiša Thutlwa,

“O nagana gore go na le eng kua botlaseng bja sediba se?” Thutlwa a nagana sebakanyana.

“Ee Khudu o re go na le moya kua tlase, efela ga se nke ka o bona,” a fetola.

“Fofela ka gare o bone!” a realo Ntšhu. Bjale, Thutlwa o be a tšhošwa ke meetse,

efela a sa nyake mogwera wa gagwe a tseba seo…