Home | Content | Ukhozi nendlulamithi

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Ukhozi nendlulamithi

Kudala, emandulo, uNdlulamithi wayengumngani omkhulu noKhozi.

Ekuseni ngelinye ilanga, lapho abangani laba ababili bengasemthonjeni wamanzi, uKhozi wabuza uNdlulamithi,

“Ucabanga ukuthi yini ephansi le kulo mthombo?” UNdlulamithi wacabanga okwesikhashana.

“Empeleni, uMvubu uthi kunomoya othile le phansi, kodwa angikaze ngiwubone,” kuphendula yena.

“Awugxume phela uyobheka!” kusho uKhozi. Ewu, empeleni uNdlulamithi wayewesaba kakhulu amanzi,

kodwa phela wayengafuni umngani wakhe akwazi lokho …