Home | Content | Ntsu le thuhlo

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Ntsu le thuhlo

Mehleng ya kgalekgale, Thuhlo e ne e le motswalle wa hlooho ya kgomo le Ntsu.

Ka tsatsi le leng hoseng, ha metswalle e mmedi e le sedibeng, Ntsu a botsa Thuhlo,

“O nahana hore ho na le eng tlasetlase mane ka hara sediba see?” Thuhlo a nahana nakwana.

“Ee, Kubu o re ho na le moya o phelang tlase mane, empa ha ke eso ka ke o bona,” a araba.

“Ke o phephetsa hore o tlolele ka hare o ilo batlisisa!” ha rialo Ntsu.

Jwale, Thuhlo o ne a tshaba metsi haholo, empa o ne a sa batle hore motswalle wa hae a tsebe hore…